NEI TIL UTBYGGING AV BERGERSKOGEN!

I 2018 skrinla Nesodden Kommune et større utbyggingsprosjekt i Bergerskogen, det såkalte Bergerås. Bergerskogen er en verneverdig naturskog med forskjellige skogmiljøer og tilhørende stort artsmangfold med viktige kvaliteter for insekter, amfibier, fugler, sopp, karplanter og edelløvtrær i et eget økosystem. Dette omfatter også mange truede arter som det er særlig behov for å ivareta. For dette verdifulle skogmiljøet i vårt nærområde har Nesodden Kommune et særskilt forvalteransvar. Området er også et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet. Med dagens galopperende klimaendringer, er naturlig skog dessuten viktig som en betydelig CO2-fanger. Dette tok flertallet av beslutningstakere i kommunen til etterretning i sin konklusjon om å skrinlegge utbyggingsplanene for Bergerås.

Nå er utbyggere på banen igjen med forslag om å bygge ned den østlige delen av
Bergerskogen i den såkalte Skjønhaugutbyggingen. Det er foreslått bygging av hele 98
boliger og et areal på 28 mål blir berørt. Dette utgjør omtrent 15% av skogens samlede areal! En svært omfattende utbygging som vil medføre alvorlig belastning på
økosystemet.

Bergerskogen er et utsatt naturområde som dekker et forholdsvis lite areal og
ligger midt i et tett befolket område. Den er omgitt av private boliger, fylkesvei og offentlige bygg, og er allerede under sterkt press. Norsk Ornitologisk Forening har derfor fremmet forslag om nasjonalt vern av hele Bergerskogen, både de mest artsrike kjerneområdene, og randsonen nærmest bebyggelse og vei. Randsonen er svært viktig for å ivareta kjerneområdene, da den ligger som en buffer og skjermer skogen mot negativ påvirkning fra verden utenfor.

Den største trusselen mot biomangfoldet over hele verden er utbygging og andre arealendringer. Dette er også den største trusselen mot Nesoddens natur.

Mange arter trenger et stort nok skogsområde for å overleve og vil stå i fare for å forsvinne hvis skogen blir mindre. Naturmangfoldet vil for øvrig trues av vesentlig større slitasje og skadelig bruk som trehogst og spredning av fremmede arter fra hager.
Vi oppfordrer derfor på det sterkeste alle Nesoddens politikere og politiske partier som går inn for en grønnere framtid å stemme imot Skjønhaugutbyggingen, og sikre varig vern av Bergerskogen!

Tiden er kommet for å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned, og politikerne må være seg sitt ansvar for naturen og fremtiden bevisst.


Aksjonsgruppen for vern av Bergerskogen v/Liv Klungsøyr og Norsk Ornitologisk Forening OA avd. Nesodden    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aksjonsgruppen for vern av Bergerskogen v/Liv Klungsøyr og Norsk Ornitologisk Forening OA avd. Nesodden fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.




Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )