NEI til kveiteoppdrett i Batnfjorden

Bevar terskelfjorden vår - akvakultur her kan bety en "død" fjord!

Nyere forskning i regi av Havforskningsinsituttet peker på at Batnfjorden er en såkalt terskelfjord, dvs en fjordarm med trangt eller grunt innløp fra sjøen som medfører begrenset utskiftning av vann (Wikipedia).

Havforskningsinstuttet uttaler i sin rapport at vannet i fjorden vår skiftes ut sjeldnere enn hvert 5.år (se vedlagte bilde). På grunn av økende temperatur i Atlanterhavet og en sannsynlig svekkelse av Golfstrømmen, vil vannet i framtiden skiftes ut enda sjeldnere.

"Trenden er eit resultat av klimaendringane som allereie gjer seg gjeldande langs kysten vår. Dette er difor viktig å ta omsyn til i planlegginga av aktivitet i kystsona. Terskelfjordar får tilført oksygen gjennom den periodevise utskiftinga av vatnet. Mellom utskiftingane bruker fiskar, plankton og bakteriar oksygenet som vart tilført. 

Fjordane med oppdrettsaktivitet får tilført organisk materiale og næringssalt, for eksempel i form av skit og fôrrestar frå oppdrettsanlegg. Dette aukar oksygenforbruket i fjordbassenget ytterlegare, og aukar risiko for at oksygenet i fjorden blir brukt opp. 

Terskelfjordar med sjeldan vassutskifting har difor lågare bereevne for havbruk", uttaler forsker og leder av studien Ingrid Askeland Johnsen.

Se denne artikkelen fra Bergens Tidende - krever ikke innlogging. Miljømyndighetene og forskere advarer om at situasjonen kan bli alvorlig hvis den negative utviklingen i miljøtilstand i de sårbare fjordene får fortsette. Da kan det artsrike livet på fjordbunnen dø ut.

"Det er et demokratisk problem at den store lokale motstanden ikke blir vektlagt av fylkeskommunen" (gruppelederne i Gjemnes kommunestyre).

En løyve for kveiteoppdrett i fjorden vår harmonerer dårlig med FNs bærekraftsmål nr.14 "Livet i Havet".

NÅ ER DET VÅR OPPGAVE Å SI STOPP TIL DENNE UVITENHETEN!

Frist for å signere oppropet er mandag 28.august da klagefristen for vedtaket er 30.august.

Send også inn klage på vedtaket fra fylkeskommunen - sak 2022/6460-73994/2023 Nordic Halibut AS 974526441 Løyve til akvakultur på ny lokalitet 45182 Batnfjorden i Gjemnes kommune.

Send klagen per post til:  

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal Postboks 2500 6404 Molde eller

per epost til:  

post@mrfylke.no

eller

digitalt via innlogging med bankid: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944183779

Terskelfjord.jpg

ILLUSTRASJON:

Illustrasjon_anlegg1.jpg

Lvet_i_havet.jpg

 

 

Kilder:

 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-43 

https://bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/golfstrommen 

https://www.tk.no/massiv-motstand-mot-kveiteoppdrett/s/5-51-1388847?fbclid=IwAR2fYm48GD4bo7KwH6LVnlcD7dW2Gb5ci-JIHdF8SWUqhcBl2rJ-kuJEU4A v

https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/dwQJjw/sterke-reaksjoner-paa-ja-til-kveiteoppdrett?fbclid=IwAR06veRKVn3Q4gvecsa_XmPSbxTx5qMNuXJ6ZTW9Hrgw1ckhsI15gIfLTOU 

https://www.rbnett.no/meninger/i/jl7Agb/kveiteoppdrett-i-batnfjorden-en-demokratisk-prosess?fbclid=IwAR141ehwtTLZJmoXqBdv3Cyl1y-O1I89kv30mwqV8ByYx5FWBjiIkWxjZGc 


Jun Terese Grindvold og Stian Gjertsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen