Nei til bussing- la Fagerengelevene beholde nærskolen sin!

Fagereng skole har tidligere spilt inn sine synspunkter på administrasjonens innstilling mht foreslåtte endringer i skolekretser. Det er med stor forundring vi nå er vitne til at bussing av Fagerengelever til Langnes ungdomsskole igjen blir aktualisert. Det er ikke utredet og de økonomiske konsekvensene er uante. Innspillet kommer også  på banen helt plutselig - etter høringsrunden er avsluttet -  i all hast - med kort svartid. Hadde dette forslaget vært en del av den ordinære høringsrunden ville man sett tilsvarende protester fra elever, foreldre, velforeninger og FAU som er tilfelle for Gyllenborg og Prestvannet. Bussing av Fagereng-elever ble avvist av kommunens høyeste organ - kommunestyret - og er også avvist av kommunens administrasjon. Det er det svært mange gode grunner til. Kommunens administrasjon har sågar vurdert spørsmålet på nytt og landet på samme konklusjon, og antyder at en mangelfullt utredet beslutning kan ende hos Fylkesmannen.  

Økonomi og fellesskapets midler

Bussing er dyrt. Meget dyrt. Det aller billigste og samtidig beste for folkehelsen er å unngå bussing. En foreløpig oppstilling viser at det vil koste over 1 millioner kroner. Per år. I uoverskuelig fremtid. Har Tromsø kommune råd til å sløse bort så mange millioner kroner i nåværende økonomiske situasjon? Kan ikke fellesskapets midler brukes på noe mer fornuftig enn “kaste dem ut av vinduet” på klima-og folkehelseforverrende bussbruk? Det kan også bli enda dyrere. Anslaget om vel 1 million kroner per år gjelder dagens busspriser. Hva vil bussprisene bli i fremtiden? Det er heller ikke utredet hvordan den eventuelle bussingen skal foregå. På grunn av kapasitetsutfordringer kan det bli nødvendig med skolebuss. Da vil prisen bli mangedoblet. Med den foreslåtte løsningen om oppdeling av Prestvannet og Gyllenborg barneskolekrets i nord og sør vil kun et svært lite antall ungdomsskoleelever bo så langt unna Grønnåsen at de vil ha transportbehov til skolen.  

Folkehelse

Vi anerkjenner at uansett oppdeling så blir noen misfornøyde, men det klart mest negative er å tvinge friske ungdommer på buss. Det gir mer stillesitting og mindre tid til fritidsaktiviteter. Bussing betyr lang skolevei for elevene ved Fagereng skole. Det vil trolig ta minst 50 minutter. Hver vei, morgen og ettermiddag. Det kan også ta lenger tid. Er det utredet hva bussbytte i Giæverbukta, kø rundt “trafikkmaskinen” Giæverbukta og fullstappede, forsinkede busser vil bety for tidsbruken? Enda viktigere er folkehelse for stadig mer stillesittende ungdom: Eksisterende forslag gir mulighet for nær alle barn om å gå eller sykle til skolen. På buss er man inaktiv. Tromsø kommune har ansatt egen folkehelsekoordinator. Da kræsjer det fullstendig å velge buss for ungdom. Kommunen har også valgt byfortetting, slik at flest mulig skal unngå bilbruk. Man har vedtatt minst mulig bilbruk. Da henger det ikke på greip å velge bussing av elever, når man har et forslag der man kan unngå dette. Det vil også bryte med alle kommunens planer for byutvikling, klima og miljømål. Fra Fagereng barneskole til Langnes ungdomsskole er det 5,4 km til fots.Det betyr at det er lite trolig at noen velger å gå til fots. Sykling har mange ugunstige krysningspunkter og vil trolig heller ikke være et alternativ. Når man i tillegg vet at Sør-Tromsøya fullstendig mangler flerbruksanlegg for all type innendørsidrett så er konsekvensene for Fagerengelevene at de - i tillegg til å bli transportert i buss/ bil til så og si alle treninger og aktiviteter (om det er ski, kampsport, håndball, basket, fotball, hockey, volleyball, friidrett, svømming etc) - også skal busses 5,4 km x2 fem dager i uka i tre år. I et folkehelseperspektiv er dette helt utilrådelig da vi vet at daglig aktivitet i form av gange, sykling og løping er helsefremmende og i stor grad sykdomsforebyggende. Økt bilbruk og bussing er også svært uheldig mht. miljøet og vi frykter at en ordning med skolebuss vil redusere elevenes trivsel og sosiale relasjoner samt medføre  svekket tilhørighet til nærmiljøet og nabolaget på Sør-Tromsøya .  

Nærskoleprinsippet

Alle på Fagereng har Sommerlyst som nærmeste ungdomsskole . Ingen Fagerengelever har Langnes eller Grønnåsen i gangavstand og dermed har samtlige elever på Fagereng behov for transport til skolen. For de som velger å gå eller sykle vil Kvaløyvegen og Langnesbakken med trafikkmaskinen Giæverbukta og kjøpesentrene Jekta og K1 utgjøre skoleveien for samtlige elever. Fagereng er sammen med Bjerkaker lengst unna Langnes og Grønnåsen av samtlige barneskoler på tromsøya.  

Nærmiljø

Fagerengelever har liten /ingen tilhørighet til Langnes. Med et slikt forslag vil Fagerengelever fjernes fra sitt nærmiljø. Venner, omgangsvenner og oppvekstmiljø tilhører Sør-Tromsøya og Sommerlyst. Mellomvegen/Statsøvingsskolen (Lærerhøgskolen) kunne vært en svært god ungdomsskoleløsning for Fagerengelevene og Bjerkakerelevene, men er, slik vi forstår det, helt uaktuell de neste årene. Dagens leietakere vil fortsatt være der, det kan tenkes at det trengs ombygging og tilpasninger, det er heller ikke avklart hvem som skal bruke skolen - og såvidt vi vet er den fortsatt eid av staten - ikke kommunen. Et kjøp vil koste mange penger (- over 100 mill?) men vil samtidig være en viktig investering på sikt som kan løse behovet for en framtidig ungdomsskole på Sør-Tromsøya. Det er ingen innendørs idrettsanlegg på Sør-Tromsøya og Fagereng elevene mangler allerede bydelstilhørighet som idrettsanlegg og skolelag representerer. Bussing frem og tilbake mellom skole og hjem og til og fra trening /aktiviteter blir hverdagen til svært mange ungdomsskoleelever dersom Langnes blir ungdomsskole for elevene bosatt på Sør-Tromsøya.  

Klima

Det argumenteres med at valg av Grønnåsen innebærer at foreldre på Prestvannet og Gyllenborg vil kjøre barna. Akkurat det samme vil gjelde dersom Fagereng får Langnes som ungdomsskole. Det er til og med lengre bilveg for Fagerengelever.  

Deling av klasser

Argumentet om deling av klasser faller på sin egen urimelighet. Det er per idag ingen hele barneskoleklasser som holdes samlet /videreføres i sin helhet på ungdomsskole, tvert imot er det vanlige på Sommerlyst at 2-3 elever fra barneskoleklassen kommer sammen – elevene blir uansett delt og fløyene på Sommerlyst er i stor grad adskilt.      

Trafikksikkerhet

I likhet med Dramsvegen (hvor flere barneskolebarn idag har sin skoleveg..) er det per idag store mangler ved skoleveien til elevene som har Fagereng som sin barneskole. Manglende fortau, trange veier, manglende fotgjengeroverganger, dårlig belysning, uoversiktlige kryss etc. Dette har vært spilt inn til Tromsø kommune både fra skolen og velforeninger, men er fortsatt ikke utbedret. Barneskoleelever ved Borgtun (og Prestvannet) bruker allerede Dramsvegen som skolevei. Ungdomsskoleelever er langt mer trafikkerfarne enn barneskoleelever. Hvis man mener at det ikke går an å bruke Dramsvegen som skolevei bør det også få konsekvenser for skoleveien som barneskoleelevene på Borgtun og Prestvannet har. Vi forstår at det ikke vil gjøre så mye med trafikksikkerheten på kort sikt på Dramsvegen. Kan nedsatt fartsgrense hjelpe ? Fra 40 til 30?  

Annen oppdeling

En delt barne-og ungdomsskole ble foreslått av FAU på Fagereng som et forsøk på å være løsningsorientert, men ble ikke støttet av skolens administrasjon. Vi forstår og respekterer dette og anerkjenner argumentasjonen mot et slikt forslag slik det redegjøres for i kommuneadministrasjonens innstilling. Vi ser også at vår skoles utforming med seks læringsrom og syv årstrinn gjør de praktiske utfordringene med en slik løsning uoverstigelige. Vi forstår også at det er det ikke plass til ungdomsskoleelever på de ulike skolene og at løsningen er pedagogisk utfordrende og en lite heldig løsning. Vi lurer imidlertid på mulighet for at ulike barneskoler leverer til flere ungdomsskoler - basert på adresse - er et slikt alternativ utredet tilstrekkelig?  

Å gjøre et vedtak som gir kommunen økte kostnader, økt miljøbelastning i kommunal regi og fratar ungdommen mulighet til fysisk aktivitet til og fra skolen er ansvarsløst!

FB_IMG_1540324660414.jpg