Nasjonal Tolketjeneste NÅ

#NasjonalTolketjenesteNå #NAVraserer #LøftTolketjenesten #NokNåNAV

Tilgangen til tegnspråktolker går ned, tolkene har for varierende/uforutsigbar kompetanse og systemet fungerer dårlig. Tilbakemeldinger og klager til tolketjenesten blir ignorert. Dagens organisering av tolketjenesten er ineffektiv. Det gjør det umulig å styre tolketjenesten i en retning som møter brukernes behov. 

Dette er konklusjonen i gjentatte utredninger siden 2008. Alle anbefaler at tolketjenesten for døve og hørselshemmede må være en nasjonal tolketjeneste. Ingen av anbefalingene er fulgt opp av NAV som administrerer tolketjenesten. Som brukere opplever vi at det blir stadig vanskeligere å få tolk og at tolkene ikke har nødvendig kompetanse for å møte varierte behov. Tolkene selv har fått munnkurv og tør ikke å uttale seg om situasjonen. Dagens vanstyring av tolketjenesten for døve og hørselshemmede hindrer vår deltakelse i arbeid, utdanning, samfunnsliv og i demokratiske prosesser. 

Rapporten «Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede» fra Proba (2018) bekrefter at det er behov for å organisere tolketjenesten i NAV som en nasjonal tjeneste. Dette er i tråd med anbefalingene fra tolkeutredningen 2008 og Agenda Kaupangs kartlegging av tolketjenesten i 2016. Disse undersøkelsene bekrefter også det vi i NDF har sagt de siste årene. 

NAV har i dag en rekke ressurser (kompetanse, utstyr, tolker, erfaring) knyttet til drift av tolketjenester. Hovedutfordringen er at disse ikke utnyttes godt nok. Det er mangel på sentral styring av tolketjenestene. 

Det fører til ulik lokal/regional praksis, mangel på kompetanseheving, manglende oversikt over faktisk ressursbruk (og dermed muligheter for faglig begrunnet prioritering) og fravær av brukermedvirkning på tolkeområdet. De argumenterer med at det er mangel på ressurs, men utredninger siden 2008 viser at det er nok ressurser. Det er mangel på ressursstyring som er problemet. 

Vi demonstrerer fordi;
- NAV må begynne å lytte til oss som bruker tolketjenestene hver dag, til tolkene og sin egne tolkefaglige kompetanse. Fram til nå har de ikke lyttet til oss. 
- Det haster med å få på plass en ny organisering. NAV har mange av de ressursene som trengs for å drive formidling av tolketjenester, men utnytter dem for dårlig. 
- Vi krever en tolkefaglig, nasjonal ledelse (med styringsmandat) som kan gjøre de nødvendige grep for å styre tolketjenesten i tråd med dagens mangfoldige etterspørsel og stadig mer variert brukergruppe. 

Derfor demonstrerer vi foran Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)fredag 16. november kl 08:00. Sees vi?

Kontakt; 
Petter Noddeland, generalsekretær NDF 
Petter@doveforbundet.no

Hilde Borgen, interessepolitisk rådgiver, NDF
hilde@doveforbundet.no

Helene Hodneland Sæle, ungdomskonsulent NDFU - Norges Døveforbunds Ungdom
helene@doveforbundet.no

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Petter Noddeland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...