Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet i Samnanger

Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet, og me krev at kommunestyre tek arbeidsgjevaransvaret sitt på alvor.
Ei barnevernseining må mellom anna leggja vekt på følgjande:


-Sett inn hjelpetiltak i HEIMEN om nødvendig
-Kulturell ulikskap krev betre opplæring, ikkje straff
-Bryt ikkje biologiske band
-Skap ikkje frykt, men tryggleik både for born og foreldre
-Borna sitt beste i sentrum
-Gje foreldre hjelp, ikkje straff
-Mor og far er best
-Vis lovlydig og respektfullt framferd