La Monica få familiegjenforening!

Kort om sakens bakgrunn:

Monica Ximena Bernal Sanchez er ei fantastisk jente fra Ecuador som har hatt flere oppholdstillatelser og visum til Norge siden 2005. 
Hun har blant annet jobbet 8 sesonger i Kristiansand Dyrepark, hvor hun har vist en arbeidsmoral som er sterkere enn hos de fleste man møter.
I 2013 ble Monica sammen med Thomas, og de to giftet seg i mai 2015. Nå venter de barn, og Monica har termin 28. august. 
Monica søkte om familiegjenforening med Thomas, men fikk avslag på dette av UDI 3. februar i år (2016). Saken har nå vært oppe til behandling i UNE som også har avslått søknaden om familiegjenforening. Denne beskjeden fikk Monica og Thomas 1. august. Frist for utreise av landet er satt til 22. august, altså bare seks dager før termin. Det bør her understrekes at høygravide kvinner ikke har lov til å fly. Årsaken til at Monica nektes familiegjenforening, er at Thomas tjente 18 000,- mindre enn underholdskravet. De hadde tidligere fått opplyst av UDI at begges intekt ville medregnes, og de lå da godt over underholdskravet. Nå har Monica også fått avslag i sin søknad om oppholdstillatelse for å arbeide, så nå får hun heller ikke lov til å arbeide i Norge, noe hun har fått tillatelse til alle tidligere år som hun har søkt om dette. 

Det blir overflødig å understreke hvor tragisk denne situasjonen er for Monica og Thomas som nå burde få glede seg til å møte sitt første barn. Det som kanskje likevel trenger å understrekes er enkelte av de kyniske formuleringene man kan finne i UNEs vedtak. Her står det blant annet:

- "Selv om det foreligger sterke menneskelige hensyn, må disse vurderes opp mot innvandringsregulerende hensyn"

- "Klageren [Monica] og referansepersonen [Thomas] har etter det opplyste kun bodd sammen siden de giftet seg i mai 2015, altså litt over ett år. Dette regnes ikke som tilstrekkelig langvarig"

- "UNE mener også at et vilkår for at klageren skal omfattes av instruksen er at barnet allerede er født. Klageren har termin  28.08.2016, og vil derfor uansett ikke omfattes av instruksen"

- "Det at partene venter barn er situasjonen i svært mange sammenlignbare saker, og et unntak for klageren vil derfor kunne ha konsekvenser for et større antall saker. Innvandringsregulerende hensyn må derfor tillegges vekt i vurderingen"

- "Etter barnekonvensjonens artikkel 3, er barnets beste et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som gjelder barn. Konvensjonen er imidlertid ikke til hinder for at også andre hensyn, blant annet innvandringsregulerende, kan tillegges like stor eller større vekt... Det er ikke gitt noen regel om at oppholdstillatelse alltid skal gis når det er til barnets beste"

- "UNE legger til grunn at det i utgangspunktet vil være til et barns beste å ha kontakt med begge sine foreldre. Det er imidlertid ikke opplysninger om at klageren ikke vil kunne gi barnet tilstrekkelig omsorg alene og det vil være opp til foreldrene å vurdere der barnet skal bo etter fødselen. Det at barnet vil bli adskilt fra en av sine foreldre i en periode i påvente av at vilkårene for familieinnvandring skal bli oppfylt, innebærer etter UNEs mening ikke et brudd på barnekonvensjonen"

 

Her er det mye å reagere på, men utsagn som at innvandringsregulerende hensyn må gå foran menneskelige hensyn er noe av det drøyeste. Ingen er i tvil om at Thomas er i stand til å forsørge dem begge, og det har også vært tydelig at Monica ville få jobb i Norge. Da blir det tragisk at 18 000,- mindre enn underholdskravet betyr at et barn vil bli adskilt fra en av sine foreldre.

 

I MEDIA

Her kan du lese om situasjonen hennes i Fædrelandsvennen: http://www.fvn.no/lokalt/Ma-forlate-landet-seks-dager-for-termin-3045678.html

Og her om Kjell Ingolf Ropstads fornuftige reaksjon på saken: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Tragisk-om-vedtaket-blir-staende-3046074.html 


Hjelp Monica og Thomas med å løfte frem saken sin, slik at urettferdigheten og urimeligheten i dette kan nå frem til de som bestemmer! Del gjerne saken med alle du kjenner.

 

 

La Monica få bli i Norge! 

 

 


Ingrid Breilid Svendsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen