Kolstadgata gatetun og park


JA TIL ET GRØNNERE OG MER BEBOERVENNLIG TØYEN - Kolstadgata gatetun og park

Ved å skrive under støtter jeg at det følgende forslaget skal behandles i bystyret. For å få private forslag behandlet kreves minimum 300 underskrifter.

Vi foreslår, i korte trekk:

  • Kolstadgata sperres for gjennomgangstrafikk i nordvest
  • Deler av gaten brukes til en utvdelse for Tøyen skoles friarealer.
  • Gateparkering i Kolstadgata kuttes.
  • Vestre del av gaten omgjøres til gatetun, med sittegrupper, beplantning, enkle og solide lekeapprater.
  • Innkjøring til garasje + varelevering til Copp, Kolstadgata 1, Tøyen skole muliggjøres
  • Trasé for buss rute 60 legges på nordsiden av senteret (Kjølberggata/Sørligata/Hagegata)
  • Kommunen vurderer oppkjøp av parkeringsplass på sydsiden av Tøyensenteret og gjør dette om til grøntareal. Innkjøring til garasjen tillates på østsiden av dette området.
  • Boligbygg inviteres til å fjene gjerdet mot Kolstadgata – slik at det oppstår et langt parkdrag, og man får en åpning mot fotgjengerstien syd for Kolstadgata.

 

 

Dagens situasjon

Kolstadgata går gjennom et tett befolket område, men har mer preg av bilgate enn fotgjengergate. Den har en lumsk sving i hver ende, men et langt strekk i midten, der mange bilister fristes til å sette farten høyt. En del av gaten har gateparkering.

Parkeringsplassen på sydsiden av Tøyensenteret driftes kommersielt av Q-park. En del av denne plassen er regulert for fotgjengere, men i realiteten er denne plassen på dagtid et kaos av parkerende biler, biler på vei inn og ut av garasjeanlegg, varelevering til Coop, Posten, Kiwi og Tøyensenteret og fotjengere.

Dette er et område med mange eldre, bevegelseshemmede og rusmisbrukere – mange fotgjengere som ikke ferdes trygt i trafikken. Barn på vei til og fra Tøyen skole leker ofte i gaten og mellom parkerte biler. Buss rute 60 har trasé gjennom gaten, med stopp i Sigurdsgate. Det oppstår lett trafikkfarlige situasjoner.

http://imgur.com/KzQmSXP

Fig 1: Grønne piler viser fotgjengertrafikk til og fra T-bane, røde piler biltrafikk

Befolkningen i området er sammensatt. Likevel er det liten kontakt befolkningsgruppene i mellom, fordi miljøene isoleres i de enkelte gårdene. Noen har utelukkende etnisk norske beboere, mens andre har bare beboere med innvandrerbakgrunn. Vi opplever at hvite og mørkhudede barn leker noen meter fra hverandre, men med gjerde imellom seg. Vi ønsker at området var bedre tilrettelagt for kontakt mellom befolkningsgruppene.

Tøyen skole har i lang tid vært preget av elevflukt, og er igjen en av grunnene til at Tøyen er et område preget av stor gjennomstrømning: Det er et sted man bor noen år, og så flytter de som kan – mens de som av økonomiske eller andre grunner ikke kan flytte, blir værende. Det blir en ond sirkel, og beboermiljøet blir lite stabilt. Vi ønsker å gjøre Tøyen skole mer attraktiv, og dermed hele området mer attraktivt, spesielt for barnefamilier som vil bli værende lenge. Med et mer stabilt beboermiljø, vil også den enkeltes ansvarsfølelse for nabolaget øke.

Det er planlagt et høyt leilighetsbygg i Hagegata 25, nesten helt uten friareal rundt. Dette vil gjøre området enda mer befolkningstett. Sett fra Tøyen skole vil det nye bygget skygge for himmelen og øke følelsen av å være innesperret i skolegården.

http://imgur.com/YgwtxNE

Fig 2: Rød firkant viser planlagt nybygg i Hagegata 25. Rød strek: Boligbyggs heldekkende gjerde mot Kolstadgata. Grønn strek viser hvor vi foreslår at Kolstadgata sperres.

 

Tiltak og begrunnelser

Ved å sperre Kolstadgata i nordvest, stopper man gjennomgangstrafikken. Den trafikken som må gjennom gaten, kan like godt gå på nordsiden (Kjølberggata/Sørligata/Hagegata). En passasje for fotjengere beholdes. Dette vil frigjøre dyrebare kvadratmetre til en utvidelse av skolegården på Tøyen skole, og også skape en mykere overgang mellom Tøyen skole og trafikken. Skolen vil fremstå som mer attraktiv, noe som vil motvirke elevflukten og stabilisere beboermiljøet.

Ved å utstyre gaten med benker, beplantning, enkle lekeapparater, vil gaten bli mer inviterende for fotgjengere. Beboerne kan la barna leke og bli kjent i disse områdene. Man vil slik bygge fellesskap og på tvers av sosiale grenser, og skape et trygt miljø for barna før skolestart.

I Kolstadgata 1 jobber Løft Tøyen-sammenslutningen for å etablere et aktivitetshus, en utvidelse av det nåværende Frivillighetshuset. Hvis dette kommer på plass, vil det være behov for friareal og møtesteder rundt dette bygget. Man vil få en fin, bilfri sone mellom skole, aktivitetshus og Tøyensenteret.

Varelevering og nødvendig trafikk til Kolstadgata 1 og skolen må muliggjøres, men det må fysisk hindres at dette skjer i unødig stort omfang og med høy hastighet.

Busstraseen kan legges på nordsiden av senteret uten stor ulempe for beboere. De som i dag benytter stoppet i Sigurdsgata, vil måtte gå 100-200 meter lenger.

Ved oppkjøp av parkeringsplassen på Tøyensenterets sydside, og omgjøring av denne til mer fotgjengervennlig areal, eller park, skaffer man friareal rundt evt nybygg i Hagegata 25. Tøyensenterets sydside vil bli langt mer attraktivt og publikumsvennlig utad. Bygget som i dag huser Posten, vil bli attraktivt også fra baksiden.

Ved reduksjon av trafikken gjennom Kolsadgata, vil det ikke lenger være behov for Boligbyggs gjerde mellom deres grøntarealer og Kolstadgata. Dette gjerdet skaper i dag en uvennlig barriere mellom befolkningsgrupper, og det oppstår lett ”skyggeaktig aktivitet” bak dette gjerdet kveldstid. Til sammen vil man få et langt og oversiktlig parkdrag mellom de omkringliggende gårdene (Fig. 3)

http://i.imgur.com/DKiB2jA.jpg

Fig 3: Utvidet skolegård for Tøyen skole, gatetun, og et langt parkdrag fra dagens parkeringsplass og over til Boligbyggs grøntarealer.

Det bilfrie området må opplyses behagelig og godt, og være åpent og fritt for innsyn, slik at det ikke blir et område som inviterer til kriminalitet.

I 2014 er det umoderne å tilrettelegge urbane områder for bilister. På Tøyen har vi særdeles god tilgang på T-baneruter i alle retninger, og vi har buss. I fremtiden vil dette være hoved-fremkomstveien for beboere og Tøyensenterets kunder.

Som beboere har vi i flere år vært engasjert for å gjøre gaten mer beboervennlig. Vi har holdt gatefest, julemarkeringer, og bakårdsmarked. Vi har pyntet opp med veggmaleri og mobile blomsterkasser. Nå ønsker vi at dette initiativet blir sett og tatt videre!

http://imgur.com/Co1N56y

Forslaget er utformet av Bjarte Breiteig og støttes av:

Borettslaget Sigurdsgate 20

Borettslaget Sørligata 40/44/46

Borettslaget Kolstadgata 15

Tove Vaagnes (eier Kolstadgata 17)

Tøyeninitiativet

Tøyen velforening

Tøyen somaliske mødregruppe

Tøyenkontoret

Tøyenkampanjen
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )