Jeg har en drøm!

Krav:

Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette.

Begrunnelse:

I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en hard straff, og som ofte rammer uskyldige tredjeparter, som barn og andre familiemedlemmer. Andre europeiske land, som for eksempel Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland har ikke en like streng utvisningspraksis som Norge. Hensynet til barns beste tillegges i praksis liten vekt fordi det ikke finnes alternative reaksjonsformer til utvisning og innreiseforbud. Regjeringens innføring av 10 års innreiseforbud tidligere i år innebærer at barn kan bli adskilt fra sine foreldre gjennom over halve barndommen.

Ved å innføre andre reaksjoner enn utvisning og innreiseforbud, for eksempel bøter og/eller karantene før permanent opphold eller statsborgerskap kan innvilges, reduseres de negative konsekvensene for berørte familiemedlemmer. Hvis UDI gis en slik fleksibilitet, kan de i det enkelte tilfellet vurdere hvilken reaksjonsform som er mest hensiktsmessig og som står i et rimelig  forhold til lovbruddets alvorlighetsgrad og hensynet til familien til den det gjelder.

Utvisning og innreiseforbud ilegges i dag som en forvaltningsmessig reaksjon utenfor domstolene, og derfor uten de rettsikkerhetsgarantier som domstolsprosesser gir. Dette, sett i lys av at reaksjonen i praksis er en straff som i mange tilfeller innebærer flere års familiesplittelse, taler for økt fleksibilitet i saker der hensynet til familien, og særlig barns rettigheter, bør veie tungt.

Vi mener at det bør tas inn en ny regel i kapittel 8 i utlendingsloven om alternative reaksjoner til utvisning og innreiseforbud. Forslaget berører ikke utvisning og innreiseforbud som ilegges som reaksjon på annet enn brudd på utlendingsloven, som for eksempel brudd på straffeloven. Typiske brudd på utlendingsloven som kan føre til utvisning og innreiseforbud er å oppgi feil identitet, ha jobbet som au pair i Norge mens du har barn i hjemlandet eller har oversittet en frist for å reise ut av Norge.

Mange barn bærer på en drøm store deler av barndommen: å få lov til å leve med begge sine foreldre i Norge.

Hjelp oss å gjøre drømmen til virkelighet og signér dette oppropet!

Kampanjen er startet av Grenseløs Kjærlighet (GK) (www.grenseløskjærlighet.no) og støttes av Antirasistisk Senter, Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), MIRA-senteret, Norges Unge Venstre (NUV), Sosialistisk Ungdom (SU), Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Kristelig Folkepartis Ungom (KrFU), Grønn Ungdom (GU) og Senterungdommen (SUL).

Andre organisasjoner som vil slutte seg til kan kontakte GK på post@grenseloskjaerlighet.no!