Ja til etteradopsjonsarbeid og kompetansesenter for adopsjon!

Visste du at det finnes rundt 20 000 utenlandsadopterte fra 35 ulike land i Norge?

Mange adopterte og adoptivfamilier opplever særegne og komplekse utfordringer i ulike faser av livet. Det gjelder både fysisk og psykisk helse som blant annet språk, sosial tilknytning og identitetsspørsmål. Adopterte og adoptivfamilier har ofte behov for hjelp når utfordringene blir for store. Bistand fra et hjelpeapparat med spesifikk kunnskap om adopsjon. Men 9 av 10 norske kommuner oppgir at de ikke har nok kompetanse til å ta seg av adoptivbarn i barnehage, skole og helsetjenesten.

Norske myndigheters rolle

Norske myndigheter er forpliktet av Haagkonvensjonen om internasjonal adopsjon (1993), til å sikre tilstrekkelig oppfølging etter gjennomført adopsjon.

Vi i Utenlandsadoptertes politiske utvalg krever at Norges forpliktelse til å bistå med etteradopsjonsarbeid (Post Adoption Services) skal nedfelles i den nye adopsjonsloven. Loven er nå under arbeid og skal ferdigstilles våren 2017. Vi ønsker samtidig at etteradopsjonsarbeidet skal implementeres i et kompetansesenter for adopsjon.

Våre krav er:

  • At etableringen av PAS som tjeneste til adoptivfamilier og utenlandsadopterte i Norge nedfelles i den nye adopsjonsloven.
  • At PAS skal inkludere obligatorisk oppfølging på lavterskelnivå i form av informasjon, veiledning og bistand til adoptivfamiliene etter hjemkomst til Norge.
  • At PAS skal inkludere rådgivning, tjenester og informasjon om egne rettigheter til utenlandsadopterte i alle aldre.
  • At PAS koordineres gjennom et nasjonalt kompetansesenter for adopsjon. Kompetansesenteret skal også bidra til kompetanseutvikling i de delene av hjelpeapparatet som har kontakt med utenlandsadopterte og deres familier. Det være seg barnehage, skole, helsetjenesten og andre faginstanser.

Vi tar kontakt med politikere

Kravet om etteradopsjonsarbeid i lovverket har vi formulert i et brev, som er blitt overlevert Barne- og Likestillingsdepartementet, de komiteene på Stortinget som skal avgjøre loven og stortingsrepresentanter. Dersom vi får gjennomslag for kravet vårt, vil det danne grunnlaget for bedre oppfølging av utenlandsadopterte og deres familier, og sikre utenlandsadoptertes rettigheter.

Kampen for et kompetansesenter

Opprettelsen av et kompetansesenter for adopsjon i Norge er en sak igangsatt av adopsjonsforeningene og flere. I 2013 ble rapporten "Utredning av kompetansesenter for adopsjon" overlevert Barne- og likestillingsdepartementet av Adopsjonsforum og InorAdopt. Men det stoppet der. I Danmark er det formidlingsorganisasjonen DIA - Danish International Adoption, som veileder før, under og etter adopsjon. Sverige har også tiltak for adopterte, som blant annet adopsjonsrådgivning, ressurssenter og egen førskole for adopterte. 

Din stemme teller!

- Det er på tide at adoptivfamilier i Norge får den oppfølgingen de har krav på. Men også at adopterte etter fylte 18 år, kan få hjelp dersom de ønsker det!  

- Utenlandsadopterte skal ha de samme rettighetene i det norske systemet som fosterbarn!

- Som utenlandsadoptert har man krav på veiledning og å bli tatt på alvor i skole- og helsetjenesten basert på egen bakgrunn!

 

Det er på høy tid at utenlandsadoptertes stemme blir hørt i saker som angår oss. Kanskje er du utenlandsadoptert selv, kjenner noen som er det eller er i familie med en som er adoptert?

Bli med og vern om utenlandsadoptertes rettigheter i Norge. Gi din stemme ved å signere dette oppropet!

For spørsmål, ta kontakt på tlf: 47315116/ 97722945, eller via e-post: utenlandsadoptertesutvalg@gmail.com

Bli bedre kjent med oss via vår Facebook-side: Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg

 

Du kan lese rapporten ” Utredning av kompetansesenter for adopsjon” via denne lenken.


Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen