Ja til drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum

Ja til fortsatt drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum

Fylkesrådmannen i Akershus foreslår å flytte Nannestad Tannklinikk til Råholt. Saken skal behandles av politikerne i Akershus Fylkesting 21. november. Dette medfører lengre reisevei og mindre tilgjengelighet for brukerne.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad er organisert inn under Akershus fylkeskommune som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Brukerne er barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie samt ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell.

De som bor i Nannestad må reise til Råholt for å få utført sine tjenester. Dette er ikke en holdbar løsning. Det vil innebære at brukerne som er barn, eldre og funksjonshemmede vil få store problemer med å få utført sine tannhelsetjenester. Det vil føre til økt biltrafikk og vil være skadelig for miljøet. Det er dyrt for folk å reise så langt. De som ikke har bil vil bli avhengig av kollektivtransport, noe som ikke er enkelt da det er dårlig kollektiv tilbud fra Nannestad til Råholt og bussbytter er nødvendig. Med bruk av kollektivreiser fra Nannestad til Råholt og tilbake kan det ta opp til 4-5 timer. Forslaget fører til økt fravær fra skole og arbeidsliv. Samfunnsøkonomisk er dette en dårlig løsning.

Vi som har signert dette oppropet vil fortsatt ha drift av den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad sentrum.

Nannestad Bygdeliste vil overbringe resultatet av dette oppropet til Akershus fylkesordfører før behandlingen i Akershus fylkesting, med krav om at det fortsatt skal være offentlig tannhelsetjeneste i Nannestad sentrum.

Oppfordrer alle i hele bygda til å være med og signere.  

 

Med hilsen

Petter Gulbrandsen

Nannestad bygdeliste