Innbyggerinitiativ angående Vikens eierskap i Zephyr AS

      Innbyggerinitiativ angående Vikens eierskap i Zephyr AS     

Som innbyggere i Viken fylkeskommune henvender vi oss til våre politikere i Viken fylkesting for å få tilslutning i saken angående Viken sitt eierskap i vindkraftselskapet Zephyr AS via Østfold Energi med sine 50% A-aksjer. En slik tilslutning mener vi vil samsvare med hva Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti uttaler i sin samarbeidsplattform for Viken fylkeskommune der det bl.a. heter: «Viken fylkeskommune skal si nei til bygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder. Støtte opp om kommuner som sier nei til etablering av vindturbinparker.»    

Selv om Zephyr ikke har utbygging av vindkraft i Vikenområdet, og heller ikke har slike planer så langt vi kjenner til, forutsetter vi at Vikens samarbeidsavtale også gjelder overfor andre fylker og kommuner når disse selv ikke vil ha vindkraft. Vi ber derfor Viken fylkesting ta stilling til våre krav og iverksette nødvendige tiltak:  

1. Viken fylkeskommune skal aktivt medvirke til at Zephyr AS, via Østfold energi sitt eierskap, avbryter utbygging eller planer om utbygging av vindkraftindustri i områder der berørte kommuner og befolkning motsetter seg dette.   2. Viken fylkeskommune skal aktivt medvirke til at Zephyr AS, via Østfold energi sitt eierskap, slutter med sine pågående handlinger for om mulig å anlegge vindkraftindustri når befolkningen og deres politiske organer selv ikke ønsker slik utbygging. 

Med sitt betydelige eierskap i Zephyr AS mener vi Viken fylkeskommune har store muligheter til å påvirke Zephyrs vindkraftsatsing som en av de største aktørene i Norge. Vi vil bemerke at Zephyr selger noen av sine prosjekter videre til utenlandske selskaper. Et eksempel på dette er Tellenes Vindpark, som Zephyr AS solgte til BlackRock. Den vedlagte artikkelen fra TV2 viser hvordan store verdier flyttes ut av landet, uten at Norge eller vertskommuner får inntekt fra vindkraftverket.  (https://www.tv2.no/spesialer/longread/vindparadiset)

For orden skyld nevner vi Zephyrs prosjekter så langt vi kjenner til dem:

I drift:

- Mehuken Vindkraftverk, Vestland. Driftet siden 2006 på vegne av Kvalheim Kraft.

- Midtfjellet Vindkraftverk, Vestland. Idriftsatt 2013.

- Tellenes Vindkraftverk, Rogaland. Idriftsatt 2017. Solgt til BlackRock.

- Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk (Nordlys Vind), Troms og Finnmark. Zephyr drifter på vegne av Prime Capital og eierselskapene, høsten 2019.  

Konsesjon gitt og evt påklaget:

- Dalsbotnfjellet Vindkraftverk, Vestland. Konsesjon under klagebehandling i OED.

- Guleslettene Vindkraftverk, Vestland. Solgt til BlackRock. Zephyr skal drifte på vegne av eieren Black Rock når det settes i drift høsten 2020.

- Innvordfjellet Vindkraftverk, Trøndelag. Zephyr ber om forlenget konsesjon.

- Haram vindkraftverk, Møre og Romsdal. Påklaget. Solgt til Taaleri Energia, Finland. 

Eksempler på planer om framtidige industrianlegg:

- Matre i Masfjorden. Nylig har Zephyr AS innkalt grunneiere i Selje og Vågsøy med tanke på et mulig vindkraftverk i området fra Salen, langs Langedalsegga og til Kvamsfjellet.

- Zephyr har også presentert planer for fjellområdene rundt Høgevarden i kommunene Fjaler, Hyllestad og Høyanger.

Det er massiv motstand i befolkningen mot disse prosjektene.  

Reaksjoner på Zephyrs vindkraftindustri slik vi har oppfattet det:

- Høyanger-ordförer Petter Sortland (Ap), sammen med sitt kommunestyre og lokalbefolkning, er entydige i sin avvisning av vindkraftutbygging.

- Gulen-ordförer Hallvard Oppedal (Sp) forventer økt utbyggingspress, ikke minst etter at Equinor lanserte sine storstilte elektrifiseringsplaner. De folkevalgte i Gulen sier klart nei.  

– Hallvard Oppedal og hans ordførerkollega i Masfjorden, Karstein Totland (H), skal i februar møte Zephyr AS for å protestere mot den planlagte utbyggingen.

- Jenny Følling (Sp), fylkesordfører i Sogn og Fjordane inntil 01-01-20, har også gitt tydelig melding om at vindkraft er uønsket.   

Vi er kjent med at det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) som avgjør klagesaker. Dette fritar imidlertid ikke eierne av utbyggerselskapet for et betydelig medansvar. Et grelt eksempel på en planlagt men uforsvarlig utbygging, er Haram Vindkraftverk. Konsesjonen ble gitt i 2008 med et helt annet innhold enn det som nå foreligger fra Zephyr. Haram kommune, nå innlemmet i Ålesund, har en klage til behandlng hos NVE/OED. Haramsøya er kun en liten kilometer brei og svært sårbar med hensyn til natur, fugleliv og folk. Med uforsvarlig kort avstand fra bebyggelse til turbinene som dessuten vil komme over hodene på folk, vil helseskader av støy, lys-/skygge-/iskast og infralyd bli betydelige. Både identitet og livskvalitet vil bli rammet dramatisk. Til tross for den store fortvilelse i lokalsamfunnet, varslet Zephyr om at anleggsarbeidet skulle igangsettes allerede sist høst, men utsatte byggingen inntil klagen nå skal avgjøres.  

Vi viser også til NRK.no sitt oppslag 24. november 2019 der fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap), ber Zephyr om å roe kraftig ned på måten de jobber på i aktuelle vindkraftkommuner. I oppslaget heter det bl.a.:

«Dette har ført til massive protestar frå vanlege folk og frå ordførarar i fleire kommunar, som føler at dei er overkøyrde av utbyggaren.» ... 

«Som utbyggar er ein jo ikkje tent med å kome i krig med dei lokale kommunane og befolkninga på staden.» ...

«- Om ein ønskjer å få bygd ut vindkraft, og det trur eg at ein treng å gjere i Noreg, så må ein ha ein aksept lokalt om dette skal lukkast. Eg har ikkje tru på at ein skal gjere slikt mot kommunestyra sine ønskjer og vilje», seier Haabeth. Han har tatt dette opp med leiinga i Østfold energi og han forventar no at dei tar dette vidare til Zephyr via sine representantar i styret. …

Dagleg leiar i Zephyr, Olav Rommetveit, har denne kommentaren til utspelet frå fylkesordføraren:

– Vi har informert kommunane frå første stund om arbeidet vårt, og vi har takka ja til dei invitasjonane vi har fått til ulike kommunemøte og folkemøte. Regjeringa og stortingsfleirtalet har lagt opp til auka produksjon av fornybar energi i Noreg. Vi støttar fullt ut regjeringa sine signal om eit nytt konsesjonssystem som i ytterlegare grad skal ta vare på lokale interesser og nasjonale klimamål, seier Rommetveit.»  

Som borgere i Viken fylkeskommune er vi tilfredse med at tidligere fylkesordfører Haabeth gir så klar beskjed til både Østfold energi og Zephyr. Det er også lovende at Zephyrs direktør Olav Rommetveit er imøtekommende.    

 

Konklusjon

Som borgere i Viken fylkeskommune forventer vi at Ap, Sp, MDG og SV tar konsekvensen av sin samarbeidsplattform og bidrar til at Zephyr skrinlegger planer om vindkraftanlegg når berørte kommuner og lokalbefolkningen motsetter seg slik industri. Herunder ser vi fram til at Viken fylkesting tar stilling til saken.        Avslutningsvis viser vi til en stor og stadig økende folkelig motstand mot vindkraftutbygging i Norge som helhet. Som Viken-borgere appellerer vi til våre politikere – våre ombud – om å medvirke i kampen mot vindkraftindustri. Formålet er å stoppe ødeleggelsen av norsk natur hvor også befolkningens identitet, livskvalitet og helse blir betydelig ramma.     

Ps. Vi er kjent med at kommuner i Viken fylkeskommune er direkte involvert i Zephyr via A- og/eller B-aksjer. Derfor vil vi sende en appell til dem om å påvirke vindkraftselskapet slik vi ber Viken Fylkesting om.       
Facebook