Ikke reduser Oppsøkende Team i bydel Grorud med 75 % !!!

Ikke reduser Oppsøkende Team i Bydel Grorud med 75 %!

Oppsøkende Team ble etablert i bydelen i 2014 og har frem til 2018 vært en tjeneste bestående av 4 fulltidsstillinger. Oppsøkende Team jobber med oppsøkende sosialt arbeid rettet mot barn og unge i alderen 10-23 år. De oppsøker og bygger relasjon og tillit hos barn, ungdom og ungdomsmiljøer som trenger støtte eller hjelp, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av eksisterende organisasjoner og institusjoner. Dette er barn og ungdom som står i fare for eller har falt ut av skolegang/arbeid, eller som er i risikosonen. Ungdommer som har utviklet uønsket atferd for eksempel knyttet til kriminalitet og/eller rus, og som ikke har etablert kontakt med det ordinære hjelpeapparatet eller som trenger Oppsøkende Team sin innsats som supplement. Oppsøkende Team jobber tverrfaglig opp mot andre tjenester og deres mål er å være en brobygger mellom ungdommer, deres familier og det øvrige hjelpeapparatet. Oppsøkende Team kjenner ofte til både ungdommens behov og hvilke hjelpetilbud som finnes. Deres oppgave handler om å motivere unge til å ta imot riktig hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. I dag er de kjent blant de aller fleste ungdommene som henger ute på kveldstid, og de har i tillegg et åpent lavterskel tilbud hver onsdag for alle i målgruppen.

Til sammen jobber de aktivt med oppfølging av over 300 ungdommer, og er i kontakt med cirka 2000 ungdommer ute i ungdomsmiljøene i bydelen. De jobber ute i ungdomsarenaer på dag, kveld samt helger, og bistår med barn, ungdom og unge voksne med hjelp både på dag og kveldstid. Tjenestens mål er å være rus-, kriminalitetsforebyggende og forhindre frafall fra skole og sysselsetting, i tillegg til å være brobygger opp mot andre tjenester og være de unges talerør.  

I følge politiets rapport («Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo - 2017») har bydel Grorud høyest andel kriminellegjengangere i forhold til befolkningen. I tillegg til dette viser rapporten av Romsås har 44 % drop-outs fra videregående skole. I følge «Ung i Oslo 2018»-rapporten, hvor bydel Grorud har gjennomført «barne- og ungdoms tråkk» viser det seg at 1 av 3 barn og ungdommer oppgir at de føler seg utrygge i nærområdet om kvelden og at de går med en redsel for å bli utsatt for vold.

I slutten av november 2018, foreslo bydelsdirektøren at Oppsøkende Teams kun skal videreføres med én stilling i 2019. Dette medfører; 

- 225 ungdommer mister oppfølgingen sin i hverdagen
- Bydelen mister oversikten over ungdomsmiljøene ute
- Bydel Grorud mister trygge voksne ute i ungdomsarenaer
- Ungdommen og foreldre mister råd-, og veiledningstjeneste
- Ungdommen mister sitt faste ukentlige møtepunkt
- Ungdommen og bydelen mister «hasjavvendings»-tilbudet
- Ungdommen, bydelen og foreldrene mister «cannabisprogram for unge»
- Ungdommen mister samtalepartner om endring-, og motivasjonsarbeid
- Barne-, ungdoms-, og videregående skolene mister et viktig ledd i samarbeidet rundt individuell oppfølging og skolemestring
- Ungdommen mister en nøytral og objektiv samarbeidspartner
- Bydel Grorud mister FLEXid
- Bydel Grorud mister «coach» til gutte- og jentegrupper
- Groruddalen mister oversikten over ungdomsmiljøet, siden Grorud blir den ENESTE bydelen i dalen UTEN utekontakt

Hvordan har Bydel Grorud tenkt å ivareta et såpass viktig organ i unges liv? Hvem skal følge opp og bistå med hjelp for barn, ungdom, unge voksne, foreldre, skoler og samarbeidspartnere? Hvem andre har like god relasjon og tillit til ungdomsmiljøene? Hvordan skal én person i Oppsøkende Team gjennomføre utekontaktens viktigste arbeidsoppgaver alene?  Én ensom utekontakt kan heller ikke patruljere i ungdomsmiljøene på egenhånd. Denne unike arbeidsmetoden for å nå ut til ungdom andre tjenester sliter å komme i kontakt med forsvinner derfor. For Stovner førte nedlegging av ungdomstilbudene til at vold og kriminalitet økte – tør vi å være med på en slik utvikling i bydelen vår? Spesielt med tanke på den høye andelen gjengangere, skole drop-outs og ikke minst den utrygghet våres ungdommer oppgir at de lever med i nærmiljøene sine? NEI!

Hvordan skal 1 stilling i Oppsøkende Team felte ute på dag-, kveld og helg alene, for å knytte kontakt, følge opp og bistå i ungdomsmiljøene?
Hvordan skal 1 stilling i Oppsøkende Team følge opp 300 ungdommer de i dag følger opp, i form av tiltak, oppfølging, nettverksmøter, samarbeidsmøter, meglingsmøter ol.? I tillegg til de andre ungdommene som har behov for råd og veiledning ift. deres liv og fremtid?
Hvordan skal 1 stilling i Oppsøkende Team bistå med forebyggende arbeid mot skoler, klubber og andre organiserte tilbud i bydelen?
Hvordan skal 1 stilling i Oppsøkende Team opprettholde «åpen dør» som er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og unge voksne, hvor de kan møtes for å sosialtrening, motta hjelp, kontaktetablering ol.

DETTE GÅR IKKE! Vi kan ikke sitte rolig og se på at en slik viktig hjelpetjeneste forsvinne fra livene våres!

Med dette ønsker vi at Bydel Grorud oppretter 3 stillinger til i Oppsøkende Team i budsjettrammen! Vi kan ikke ha en hverdag uten Oppsøkende Team! Vår tillit og relasjon til dem kan ALDRI erstattes med noen andre! Å kun viderefeøre Oppsøkende Team med 1 stilling er i praksis å legge ned tjenesten!

INGEN ANDRE TEJENESTER kjenner ungdommene slik som Oppsøkende Team!!! 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mohsanah Hussain fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...