Gangvei mellom Nakkerud og Tyristrand (Ringerike Kommune)

Tyristrand og Nakkerud ligger 5 km fra hverandre og er senter og boligområde. Riksvei 350 forbinder stedene og er eneste vei som kan brukes av myke trafikanter (gående, syklende) mellom disse. Kravet om en sikker vei for disse har lenge vært fremmet fra folk i området, men har ikke blitt vurdert seriøst av myndighetene.

I løpet av de siste to ukene av februar 2022 har fylkets veivesen satt opp autovern flere steder på riksvei 350 mellom Tyristrand og Nakkerud. Dette er gjort på strekningen Burud-Hollerud, som regel på den siden hvor det er fjellvegg eller dyp grøft. Hensikten er å begrense skader på bil ved utforkjøring. Fartsgrensen i området er for det meste 80 km i timen. Hensikten er å gjøre biltrafikken sikrere.

Men hva med fotgjengerne? Denne strekningen ligger midt i bygda. Tyristrand er senteret for lokalbefolkningen med idrettsanlegg, barnehage, skole, butikk og lege-/tannlegekontor, men fra boligområdet på Nakkerud er nå bilen det eneste sikre transportmiddel. Boligområdet der blir stadig utvidet med flere boenheter og dermed øker trafikken mellom stedene.

Den har vært turvei og flere innbyggere har veien som eneste adkomst til bussholdeplass og egen bolig. Den økte trafikken, spesielt med tunge kjøretøyer, har skapt mange farlige situasjoner for de myke trafikantene. Det er sjelden å se lokale folk sykler denne strekningen – de tør ikke!

Uten gangvei og med bil som eneste mulige fremkomstmiddel mellom Nakkerud og Tyristrand er det derfor barn og ungdom som i størst grad blir sosialt isolert på Nakkerud. De har ikke muligheten til å på egenhånd besøke eller få besøk av vennene sine på Tyristrand. I tillegg foregår også all organisert fritidsaktivitet for barn og ungdom på Tyristrand, så behovet for å forflytte seg på denne strekningen også utenfor skoletiden er stor.

Gangvei på denne strekningen vil gi særlig barn og unge på Nakkerud større mulighet til å delta i det sosiale livet utenfor skoletiden, men også gi de muligheten til å sykle til og fra skolen. Dette gjelder for små og store. Samtidig vil det bidra til bedre både fysisk og psykisk helse i tillegg til det positive miljøaspektet ved mindre bilkjøring til og fra både skole og fritidsaktiviteter.

Ferdselen til fots er nå blitt direkte farlig på grunn av de nye autovernene. Gjerdet med skrensebrettene er plassert 15 – 20 cm fra hvit stripe som avgrenser veibanen. Tunge kjøretøyer ligger ofte helt på streken. Det betyr at plassen for gående på veiskulderen er sterkt begrenset – og de kan ikke bare hoppe over gjerdet, for utenfor det er det heller ingen god plass.

Årsmøtet i Nakkerud Vel har vurdert den situasjonen som er omtalt her, og vi krever at Statens veivesen utvider veiskuldrene og samtidig legger til rette for gangvei og sykkelvei på denne strekningen.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nakkerud Vel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...