Flerbrukshall i Hommelvik

Malvik kommune er i sterk vekst og med befolkningsvekst følger et politisk ansvar for å legge tilrette for at frivilligheten kan tilby aktivitet. En aktiv og levende frivillig innstats gjennom lag og foreninger er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Gode nærmiljøanlegg er viktige fysiske og sosiale møteplasser.

Vi som frivillig jobber med å legge til rette for et godt fritidstilbud for barn og unge i kommunen kan ikke akseptere at ny flerbrukshall i Hommelvik utsettes nok en gang.

Hallkapasiteten er nå så sprengt i kommunen at det går på bekostninga av kvaliteten på tilbudet som blir gitt, og det legger store begrensninger for utvikling av tilbud innenfor både eksisterende og nye idretter som ønsker å etablere seg. Det er ikke mulighet for å utvikle tilbud til f.eks. basketball, volleyball eller andre hallidretter. Hommelvik håndball har heller ikke mulighet til å utvikle tilbud innenfor tilrettelagt håndball.

Barn og unge er taperne av dagens reduserte hallkapasitet. Vi er så heldige i kommunen at håndballen opplever økt interesse og økning i medlemstallene. Da er det frustrerende at manglende kapasitet i hallene gjør det utfordrende å få til gode treninger. At grupper på opp mot 30 barn i 7-8 årsalderen trener på 1/3 bane en time i uka er ett eksempel på dette. Allidretten kan vise til tilsvarende utfordringer. Dette er ikke en kommune som Malvik verdig.

Manglende hallkapasitet gir også store begrensinger på fleksibiliteten når treningstid skal fordeles noe som gjør det svært krevende for barn og unge og delta på flere aktiviteter samtidig. Det er en reell fare for at barn tvinges til å velg bort aktiviteter, dette er ikke en ønskelig situasjon. I tillegg er det fare for frafall på grunn av at aktivitet ikke kan tilrettelegges innenfor trygge rammer. Kortsiktige politiske løsninger kan gi langvarige uheldige konsekvenser for oppvekstvilkår til barn og unge i kommunen.

Nå forventer vi at politikerne i Malvik kommune følger opp sine forpliktelser gjennom idrettspolitisk erklæring og realiserer ny flerbrukshall i Hommelvik i tråd med tidligere vedtak. 

Kommunen må spille på lag med frivilligheten og legge tilrette for en konstruktiv dialog med idretten for å realisere flerbrukshall. Med tanke på veksten i barn og unge i kommunen bør man nå sørge at en hall får minst to håndballflater. Det vi sikre både utvikling av eksisterende tilbud men også gi rom for ny aktivitet. Ny hall i Hommelvik vil ha positive ringvirkninger for tilbudet i hele kommunen. 

Det er også viktig å trekke fram at skolene i Hommelvik har store utfordringer med å gi lovpålagt opplæring. Elevrådet ved Hommelvik barneskole og Hommelvik ungdomsskole har satt ord på sine bekymringer i saken. Vi håper politisk nivå lytter og tar på alvor ungdommenes argumenter og gode refleksjoner.

Gjennom å signere dette oppropet er du med å gi din støtte til saken. Det må være godt for politisk nivå å oppleve støtte fra innbyggerne når politiske vedtak skal følges opp og realiseres. Dette burde være en gladsak for kommunen. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bjarne Lervang fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...