Engangsamnesti for eldre lengeværende kvinner på asylmottak

 

 Til Storting og Regjering

 "Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør?"

På norske asylmottak bor det i dag, ifølge UDI, 62 enslige kvinner over 50 år med endelig avslag på sin søknad om asyl. Deres botid på mottak i Norge er fra 6 til 18 år.  Til livsopphold får de utbetalt 1.828 kr pr måned.  De har kun rett til akutt helsehjep og tannbehandling (trekking av tenner). 

I 2011 ble skattekortene inndratt, og de mistet muligheten til å arbeide. RIA, Rettferdighet i Asylpolitikken, kvinnegruppa har hatt samtaler med noen av disse kvinnene og har utarbeidet en rapport om de forholdene som ble avdekket. 

På bakgrunn av rapporten krever vi engangsamnesti for denne lille gruppen eldre lengeværende kvinner med endelig avslag. Norge kan ikke lenger vedstå seg et så inhumant menneskesyn som behandlingen av denne gruppen asylanter gir uttrykk for.  Landets øverste ledelse må en gang for alle ta ansvar for å endre deres uverdige livssituasjon.

 


Rettferdighet i Asylpolitikkens kvinnegruppe    Kontakt personen bak underskriftskampanjen