Bevar Skrenten Grønn

Utbyggere ønsker å bygge ned grøntområdene i nærmiljøet! Bygningsrådet åpnet i november for planlegging av blokkbebyggelse i skrenten ved Bakkehellet, mot rådmannens anbefaling.  Vis a vis den nye høyblokka i Bakkehellet 7 ønsker de å bygge 3 blokker med opp til 6-7 etasjer. Dette kommer etter at de samme utbyggerne raserte skogen med en midlertidig brakkerigg og åpnet for villparkering. 

Bakkehellet.pngVi som naboer opplever et stort press på grøntverdiene i området fra flere hold!  Vi reagerer på at utbyggere kan spekulere i å ødelegge naturverdier med midlertidige tiltak, for deretter å si til politikerne at området ikke lenger har verdi. 

I Miljøbyen Trondheim må grøntareal ha en egenverdi, ikke bare for rekreasjon og friluftsformål, men også for luftkvalitet, støyskjerming, biologisk mangfold, og fugle- og dyreliv. Skrenten er i kommuneplanens arealplan vurdert som svært verdifull i lokal målestokk, hvor de økologiske funksjonene skal søkes opprettholdt. Den sammenhengende grøntstrukturen står i fare for å blokkeres totalt ved en videre utbygging!  

Løvskogen i Bakkehellet er verdifull, den brukes som lekeareal og skoleveg. Byen bygges tettere rundt oss, og vi opplever sterk byutvikling på Tempe og Lerkendal. Dette gjør det enda viktigere med de sammenhengende grønne lungene som gjenstår! Grøntstrukturen brukes som lekeareal i dag, og vil bli viktigere i tiden fremover ettersom et generasjonsskifte pågår i området.  

Vi mener fortetting bør skje på områder som er avsatt som utbyggingsområder.  Politikerne må ikke la utviklere spekulere i at det er billigere å bygge ned grøntareal enn å drive utviklingen der arealplanen allerede har åpnet for utvikling!  

Bakkehellet er skoleveg for barn på Nardo. Utbyggingen i Bakkehellet 7 har ikke gjort skolevegen tryggere, men økt trafikken i bakken, og gitt et mer uoversiktlig trafikkbilde for fotgjengere! Vi er redd for mer trafikk og flere avkjørsler i Bakkehellet!

Screenshot_20171213-112634.png

Bildet viser et belte av grøntområde midt i bildet, som trues med utbygging.  (Foto: Luftforsvaret)

Meld deg inn i "Bevar Skrenten Grønn" på Facebook1