Bevar Fagerborg!

Bevar Fagerborg – en av byens vakre perler!

Stopp høyhusutbygging på Fagerborg og sikre at vi kan beholde dette unike og vakre området til fellesskapets beste.

En av Oslos store eiendomsutviklere, Aspelin og Ramn ønsker å få sette opp blokker på opptil seks etasjer rett ved siden av Fagerborg bevaringsområde på toppen av Norabakken ved Fagerborg kirke. Det er fornuftig at dette hjørnet utvikles til boliger, men den foreslåtte bygningsmassen er for høy, har for stor grunnflate og er ikke tilstrekkelig tilpasset strøket og den bevaringsverdige bebyggelsen. De store byggene vil dessuten skygge for solen i Stensparken der bydelen har satt opp nye lekestativ samt at det er fare for at de gamle byggene får setningsskader under utbyggingen.

 

 

 

 

 

 

 

Utbyggers forslag gir en tett og høy bebyggelse med dårlige solforhold, og med langt høyere utnyttelsesgrad enn resten av området (se bilde under):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Våre krav:

 • Dominerende høyde for Fagerborg er rundt 10 meter sett fra Stensparken. Det har den vært i 130 år og det bør ikke gjøres unntak for Aspelin og Ramm på fellesskapets bekostning
 • Reduserte solforhold i Stensparken vil gå utover alle brukere av parken. Byggene må gjøres lavere og trekkes lenger tilbake fra gaten for å hindre dette.
 • Grad av utnyttelse er for høy og må reduseres for å opprettholde strøkets karakter
 • Nybygg må ha forhager som dagens bygg – dette er et vesentlig strøkstrekk for Fagerborg
 • Strøkskarakterene må ikke viskes vekk. Et tydelig skille mellom kvartalsbebyggelsen på Majorstuen og villapreget på Fagerborg må opprettholdes.
 • Sett fra Fagerborggaten så vil foreslått nybygg virke dominerende ift områdets vakre landemerke, Fagerborg kirke. Det må hindres.
 • Dersom utbygger får godkjenning så risikerer man at eiere av omkringliggende bygg også vil kreve å få bygge høyere. Dette vil ytterligere gå ut over strøkskarakter og Fagerborg bevaringsområde spesielt. Dette kan ikke aksepteres.
 • Avstand til bevaringsverdig bebyggelse må være 12 meter som i tidligere reguleringsplan
 • Fotavtrykket på foreslått hjørnebygg er for stort og gir utilstrekkelige utearealer ift PBEs normer
 • Avstand til andre bygg i kvartalet må følge plan og bygningslovens standarder for å bevare luftigheten i området.
 • Byreparasjon – hjørnebygget Pilestredet 77 ”Portalen til Fagerborg” må bevares og tilbakeføres til sin opprinnelige 1880-stil.
 • Utbygger må sette av midler til å reparere evt umiddelbare eller langtidsskader på bevaringsverdig bebyggelse som følge av utbyggingen  

Hjørnebygget i Pilestredet 77 er fra 1880-tallet og var opprinnelig boliger, men fasaden ble ”modernisert” i 1976. Dette ble godkjent pga en saksbehandlingsfeil. Pilestredet 77 kan derfor ansees som et assosiert medlem av bevaringsområdet. Man har nå muligheten til å reparere dette hjørnet av Fagerborg ved å la Pilestredet 77 stå og tilbakeføre det til slik det var originalt.

 

 Anbefalinger

Vi skisserer her tre alternativer for hvordan utviklingen av dette hjørnet anbefales tatt videre for å sikre en god utvikling for området. Alternativ A er det klart prefererte alternativet.

Alternativ A (preferert):  Reparere hjørnet Pilestredet 77/79 ved å rette opp feil som ble begått på 1970-tallet og integrere det i bevaringsområdet slik at man får et kontinuerlig område fra Norabakken og opp til Fagerborg skole. Dette gjøres ved 1) å tilbakeføre P77 til sitt opprinnelige uttrykk og gjøre det om til boliger samt 2) oppføre en ny, strøkstilpasset byvilla på to til tre etasjer i P79 med forhage, gesimshøyde og fotavtrykk tilsvarende nabobygget i P81. P79 legges 12 meter fra bevaringsverdig bebyggelse i P81.

Alternativ B: P77B og P79 beholdes prinsippmessig som i utbyggers forslag, men gis mer preg av å være byvillaer med fulle forhager mot Pilestredet tilsvarende villaene oppover i gaten samt at de begrenses til samme gesimshøyde som P81. De nye byggene legges 12 meter fra bevaringsverdig bebyggelse i P81. Fotavtrykk på maks 280 m2 per enhet.

P77 endres til et villabygg og utformes som et hjørnebygg som vender mot krysset Fagerborggt / Pilestredet på samme måte som dagens bygg. Bygget gis forhager både mot Fagerborggaten og Pilestredet slik at det åpne preg og dagens siktlinjer fra Pilestredet, Stensparken og Fagerborggaten opprettholdes. Bygget kan gis et noe større fotavtrykk på maks 350m2 og høyden kan økes med en tilbaketrukket etasje, dvs 3+1.

Alternativ C: Dersom ikke alternativ A eller B blir godkjent og forslaget fra utbygger går utover det som er gjengs når det gjelder fotavtrykk, høyder, forhager og villapreg på Fagerborg så bør saken bli en plansak og ikke en byggesak slik at den kan behandles demokratisk i rette folkevalgte organer.