Bevar Tromsømarka!

 

Til: Tromsø kommunestyre v/ ordfører Jens Johan Hjort

Innbyggerinitiativ:

Juridisk markagrense for Tromsømarka - vi trenger din underskrift for å bevare Tromsøs grønne hjerte!

 

Et nylig kommunestyrevedtak om boligbygging i Tromsømarka truer sentrale og viktige friluftsinteresser i Tromsø kommune. Vedtaket og den påfølgende usikkerheten blant politikerne om dette vedtaket kan omgjøres, har skapt stor debatt og bekymrer oss tromsøværinger.

Samtidig som samtlige politiske partier omfavner Tromsømarka som kommunens viktigste folkehelsetitak og nærfriluftsområde, viser kommunestyrevedtaket med tydelighet at Tromsømarka ikke kan tas for gitt. Tromsø har ingen juridisk bestemmelse om hvor markagrensene skal ligge i framtiden, mens andre byer som Oslo og Trondheim, har vedtatte markagrenser som sikrer populære frifluftsområder mot utbygging.

Den vedtatte utbyggingen vil forringe Tromsømarka som rekreasjonsområde. Likevel blir en så viktig beslutning for byen utelatt fra de demokratiske prosessene. Ingen brukermiljø, idrettsklubber eller bydelsutvalg har blitt hørt i denne saken. Dette tolereres ikke av innbyggerne i Tromsø som krever at liknende utbyggingssaker i fremtiden skal følge en åpen og demokratisk prosess hvor relevante brukergrupper blir involvert.

Til tross for Tromsømarka sin enorme popularitet i befolkningen, er det en pågående politisk debatt hvorvidt viktige og mye brukte friluftsområder innenfor markagrensa skal reguleres til boligbygging. Vi mener dette er stikk i strid med befolkningens ønsker og behov, og mobiliserer nå til et innbyggerinitiativ for å kreve en politisk behandling av hvor markagrensene i Tromsø skal settes for ettertiden. Vi krever at Tromsømarka får et juridisk vern slik at dette viktige og nære friluftsområdet fortsatt kan være en lekeplass og friluftsområde for dagens og fremtidens innbyggere i kommunen!

Tromsøya har mange små grønne lunger, og ett stort grønt hjerte. Det er det grønne hjertet som nå er i fare.

 

Vi krever at Tromsø kommunestyre:  

  1. Sikrer og bevarer Tromsømarka for dagens og fremtidige generasjoner ved å fastsette en juridisk grense for friluftsområdet i samarbeid med relevante brukergrupper og miljø- og friluftsorganisasjoner 
  2. Lager en helhetlig forvaltningsplan for Tromsømarka som har et langsiktig perspektiv på forvaltning og tilrettelegging av friluftsområdet

 

Alle personer i Tromsø kommune som ønsker at Tromsømarka skal bevares og at markagrensene gis et juridisk vern, bes signere dette innbyggerinitiativet innen søndag 13. september.

 

Innbyggerinitiativet overleveres kommunestyret av følgende foreninger, klubber, lag, frilufts- og miljøorganisasjoner i Tromsø kommune (oppdateres fortløpende):

Tromsø Løpeklubb

Tromsø Randoneeklubb

Hamna Bydelsråd

Skittentind Rando

Hamna IL

Norsk Organisasjon for Terrengsykling avd Tromsø (NOTS Tromsø)

Tromsø Enduro 

Tromsø Hundeklubb

IL BUL Tromsø

IL BUL Tromsø Orientering

IL BUL Tromsø Friidrett

Tromsøya Speidergruppe

Troms Turlag