Bevar Øystesevassdraget

Vi trenger din signatur for å bevare Øystesevassdraget.  

9 av 10 vassdrag som kan bygges ut i Hordaland er bygget ut - nå må vi verne om de siste.  

Bergen og Hordaland Turlag, Norges jeger- og fiskeforbund, Naturvernforbundet, Sabima  og WWF ønsker å bevare Øystesevassdraget - til glede for kommende generasjoner. Nå trenger vi din hjelp.  

Bakgrunn: Øystesevassdraget er et uregulert vassdrag som ligger i Kvam, Hardanger. Det er et av få vassdrag i Hordaland som renner fritt fra fjell til fjord. De øvre delene av vassdraget ligger i et inngrepsfritt naturområde. Områdene rundt er tungt utbygd med vassdragstekniske inngrep og bidrar allerede med betydelige mengder fornybar energiproduksjon. To søknader er til behandling hos energimyndighetene om å få benytte Øystesevassdraget til kraftproduksjon. Regjeringen vil ta stilling til om de vil tillate kraftprosjektene.

Dersom prosjektene får tillatelse vil vi miste et vassdrag med store friluftsliv-, naturmangfold-, fiske- og landskapsverdier. Vi håper derfor du kan gi din signatur for å ta vare på et stykke verneverdig norsk natur.    

Hvorfor er det viktig å verne Øystesevassdraget?  

  • Intakt natur og landskap. Det har stor opplevelsesverdi å få gå i inngrepsfri natur.  
  • Dyr- og plantelivet. Øystesevassdraget har svært viktige naturmangfoldverdier. Nylig er det oppdaget både truede arter innen fuktkrevende lav og mose, og svært viktige naturtyper i vassdraget. I tillegg huser dette området flere andre rødlistearter. En reduksjon i vannføringen i elven vil ha stor negativ konsekvens for sjeldne og truede arter.
  • Inngangsport til fjellheimen. Øystesevassdraget er en viktig inngangsport til Bergsdalen og Kvammafjella med mange T-merkede ruter. Området er mye brukt og har stor verdi for friluftslivet. Nærmere 400 000 mennesker har Øystesevassdraget som sitt nærmeste eller nest nærmeste friluftslivsområde.
  • Turisme. Naturopplevelser er en av hovedgrunnene til at mange velger å reise til Norge. Turister kommer for å se frie, sterke elver og storslått natur. Fjellområdet i tilknytning til Øystesevassdraget har et stort potensial for reiselivsnæringen. 
  • Godt fiske. Øystesevassdraget er viktig for fritidsfiske. Den nedre delen av vassdraget har en lakseførende strekning med både laks og sjøørret. En utbygging av vassdraget vil gi mindre vann i elven og ha en negativ påvirkning på lakseførende strekning.  
  • Utbygging. Traseen for Hardangermastene går gjennom området mellom Fitjadalsvatnet og Øystese sentrum. Hardanger-regionen må kunne få ha Øystesevassdraget intakt.     

Ønsker du å beholde Øystesevassdraget? Vi trenger din signatur.   

Fakta: I Hordaland er hele 60 % av vassdragene utbygd, under bygging eller gitt utbyggingsløyve. Ytterligere 4% er konsesjonssøkt, men ikke avgjort. Kun 1% er avslått og 27% er vernet. Et restpotensial på 8% gjenstår som uavklart. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat  


André Marton Pedersen og Nicolas Rodriguez, Bergen og Hordaland Turlag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen