Bevar internklinikken!

Hjelp oss å redde psykologutdanningen ved NTNU!

Vi er profesjonsstudenter i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, (NTNU) og trenger hjelp for å hindre en alvorlig kvalitetsreduksjon av psykologutdanningen vår. ”Den norske modellen” der forskning og teori kombineres med praksis og veiledning fra Norges fremste professorer i klinisk psykologi, er truet.

Gunnar Bovim (rektor ved NTNU) har fremmet forslag om å flytte internklinikken ved psykologisk institutt på NTNU til spesialisthelsetjenesten (STH). Internklinikken er for studentene en verdifull og lærerik erfaring. Her følger hver student opp sin egen pasient, og får tett oppfølging av en psykologspesialist på instituttet. NTNU sin internklinikk har fungert godt i mange år, og vært et forbilde for mange andre utdannningsinstitusjoner. Hvorfor endre et så godt undervisningstilbud?

KRITISK DEL AV PSYKOLOGUTDANNINGEN OUTSOURCES I STRID MED LOVGIVERNES FØRINGER 
Universitetet skal utdanne kompetente psykologer som skal fungere i mange ulike roller, og utføre en viktig jobb i Helse-Norge. Dette samfunnsoppdraget nedprioriteres nå av ledere uten kompetanse i klinisk psykologi. Dette svekker universitets kontroll over det faglige innholdet i utdanningen.

INTERNKLINIKKER FLYTTES TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN TIL TROSS FOR PROTESTER FRA FAGMILJØET
En viktig del av vår utdanning har til nå vært ”internklinikken”, som er opplæring i klinisk, psykologisk behandling. I interne undervisningsklinikker ved Institutt for psykologi behandler ca. 80 fjerde/femteårsstudenter én pasient hver under veiledning fra professorer, forskere og spesialister i klinisk psykologi. Klinikkene er det praksiselement som i størst grad bidrar til integrasjon av praktisk utøvelse og teoretisk refleksjon. Et stort flertall av de faglig ansatte mener flytting til St. Olavs vil forringe det faglige innholdet i vår internpraksis. Norsk Psykologforening advarer også mot en slik endring.

Da klinikksaken ble behandlet ved UiO, ble det tydelig konkludert med at bevaring av internorganisering og at et samlet fagfelt står bak dette. Ved Universitet i Bergen har Dekan Bente Wold ved Det psykologiske fakultet sagt følgene til universitetsavisen ”På Høyden” 18. oktober: ”- Dersom dei ønsker å skilje studentane si opplæring i klinisk praksis frå universitetet, så er det det motsette av kva vi ønskjer.” Nå står vår klinikk i fare. Hjelp oss med å redde den! 

I og med at vi utdanner oss til å behandle, er dette en essensiell del av vårt utdanningsløp. Å flytte klinikken vil innebære mindre oppfølging, og dermed lavere kvalitet på praksisen vår. Dette vil være et steg i feil retning.

Argumentet for å flytte internklinikken er at NTNU ikke har et behandlingsansvar. De har likevel et undervisningsansvar. Ettersom det er behandlere vi utdanner oss til å bli, er det naturlig at nettopp behandling inngår i undervisningen vår.

Skriv under for å bevare internklinikken som den er.