Bevar Djupedal! Si nei til massedeponi!

HJELP!!

     Vær med på å hindre Sandefjord kommune å anlegge et gigantisk massedeponi og ødelegge en forekomst av 8 (!!!) rødlistede natur-TYPER i Djupedal i Stokke. På grunn av den spesielle landskapsformen lever fremdeles dyreliv, fugler og planter i fred, selv om dalen grenser tett opp mot Borgeskogen industriområde. Store økonomiske interesser presser på for å få forslaget gjennom.

     Artsdatabanken har klassifisert noen av naturtypene som sterkt truet (EN) og er sjeldne på landsbasis. Massedeponiet vil være til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Det planlagte deponiet dreier seg om 2 millioner m³, og vil legge beslag på et naturareal tilsvarende 18 fotballbaner, ca. 130 da, med utfyllingsaktivitet gjennom 20-40 år. Dette rødlistede området må bevares for kommende generasjoner!

     Avrenning fra Djupedal ender ved Ilene naturreservat i Tønsberg kommune, og vil komme til å forurense våtmarkene der. Dette verneområdet er fredet gjennom Ramsarkonvensjonen. Djupedal har flere rødlistene ARTER. Dalen ligger som en idyllisk og fredelig buffer mellom Borgeskogen industriområde og et landlig bebygd jordbrukslandskap i Stokke. Øverst i dalen er det vannskille, slik at to bekkeløp føres i ulike retninger. Mot sør renner bekkevannet ut gjennom Gjennestadvannet, som er en viktig lokalitet for bl.a. fugl, krypdyr, amfibier og insekter. I overkant av 150 ulike fuglearter er observert her, og innsjøen har funksjon både som hekke- og rasteområde for et stort antall våtmarks- og vannfugler. Området er kjent som leve/jaktområde for rødlistede flaggermusarter. 

      Hjortedyr bruker Djupedal som trekkrute, og det er påvist en rekke rødlistete arter i området. Mennesker går sjelden gjennom denne dalen, noe som har bidratt til minimalt med forstyrrelser. Ulike kvaliteter er følgelig blitt ivaretatt, noe som gjør denne delen av kommunen ekstra verdifull. Her vokser de karakteristiske sumpskogartene vendelrot, sumphaukskjegg og trollurt. Slakkstarr og langstarr er indikatorarter, og store områder er bevokst med høyvokst strutseving og andre bregner. Skogen består av bok og gran, med innslag av osp, svartor, rogn og bjørk.

     Djupedal har en karakteristisk landskapsprofil som Sandefjord kommune har planlagt å fylle igjen med 23 høydemeter med masser. I tillegg til å forurense, vil deponiarbeidet medføre mye støy i mange tiår. Dermed vil en siste rest av buffer mot steinørkenen i selve industriområdet bli ødelagt for all framtid. Anlegget er planlagt å være i aktivitet helt fram til perioden 2040-60. Kommunen argumenterer med at det i etterkant kan anlegges nye jordbruksarealer, men på grunneierhold er det stor skepsis til deponiplanene. Djupedal_1.jpgDjupedal_2.jpgEiendommene som ligger nærmest det planlagte deponiet vil synke sterkt i verdi.

 

Hjelp oss å bevare Djupedal!

Underskrifter vil leveres til Sandefjord kommune etter sommerferien (2023), i forbindelse med ny høring.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Elfi Sverdrup fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...