Bevar Djupedal! Si nei til massedeponi!

DETTE HASTER! Sandefjord kommune vil anlegge et gigantisk massedeponi og ødelegge en forekomst av den rødlistede naturtypen Rik gransumpskog i Djupedal i Stokke. Artsdatabanken har klassifisert denne naturtypen som sterkt truet (EN) og sjelden på landsbasis. Massedeponiet vil være til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Det planlagte deponiet dreier seg om 2 millioner m³, og vil legge beslag på et naturareal tilsvarende 18 fotballbaner, ca. 130 da, med utfyllingsaktivitet gjennom 20-40 år. Dette rødlistede området må bevares for kommende generasjoner!

 

Djupedal ligger som en idyllisk og fredelig buffer mellom Borgeskogen industriområde og et landlig bebygd jordbrukslandskap i Stokke. Øverst i dalen er det vannskille, slik at to bekkeløp føres i ulike retninger. Mot sør renner bekkevannet ut i Gjennestadvannet, som er en viktig lokalitet for bl.a. fugl, krypdyr, amfibier og insekter. I overkant av 150 ulike fuglearter er observert her, og innsjøen har funksjon både som hekke- og rasteområde for et stort antall våtmarks- og vannfugler. Området er også kjent som leve/jaktområde for rødlistede flaggermusarter. Begge vannløp ender i Ilene naturreservat i Tønsberg kommune, og avrenning fra deponiet vil komme til å forurense våtmarkene der. Dette verneområdet er også beskyttet gjennom Ramsarkonvensjonen.

 

Hjortedyr bruker Djupedal som trekkrute, og det er påvist en rekke rødlistete arter i området. Mennesker går sjelden gjennom denne dalen, noe som har bidratt til minimalt med forstyrrelser. Ulike kvaliteter er følgelig blitt ivaretatt, noe som gjør denne delen av kommunen ekstra verdifull. Her vokser de karakteristiske sumpskogartene vendelrot, sumphaukskjegg og trollurt. Slakkstarr og langstarr er indikatorarter, og store områder er bevokst med høyvokst strutseving og andre bregner. Skogen består mest av gran, med innslag av osp, svartor og bjørk.

 

Djupedal har en karakteristisk landskapsprofil som Sandefjord kommune har planlagt å fylle igjen med minst 12 høydemeter med masser. I tillegg til å forurense, vil deponiarbeidet medføre mye støy i mange tiår. Dermed vil en siste rest av buffer mot steinørkenen i selve industriområdet bli ødelagt for all framtid. Anlegget er planlagt å være i aktivitet helt fram til perioden 2040-60. Kommunen argumenterer med at det i etterkant kan anlegges nye jordbruksarealer, men på grunneierhold er det stor skepsis til deponiplanene. Eiendommene som ligger nærmest det planlagte deponiet vil antakelig synke sterkt i verdi.

 

Hjelp oss å bevare Djupedal!

Underskrifter vil bli levert til Sandefjord kommune i løpet av april/mai.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Elfi Sverdrup fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...