Torg, uteservering og sykkelsti i Fredensborgveien (FBV)

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Over 300 signaturer er oppnådd, hvorav 281 gyldige er lagt inn på Minsak.no!

2022-10-31 20:07:59

Det har tatt sin tid å få bekreftet og lagt inn signaturene på Minsak.no

Tusen takk til alle som har signert på innbyggerforslaget!

Samtlige 281 vil få en e-post, slik at dere er orientert om overføringen. Det er ca 20 stykk som jeg ennå ikke har fått bekreftet og skal følges opp.

Få gjerne flere til å signere her inne så får jeg lagt over de siste signaturene. Husk! Bare signer om du har folkeregistrert adresse i Oslo.

Oppdatering om hva som skjer videre:

Når alle 300 signaturene er sikret vil saken sendes inn. Saken vil da bli behandlet innen 6 måneder. Forslaget kan bli vedtatt eller nedstemt.

I mellomtiden vil jeg samarbeide med Bergfjerdingen Vel og politikere om å få igjennom en god løsning for veien, siden det har kommet en oppdatering fra Vegvesnet om at gatene nord for Ring 1 vil få mellom 2000-5000 biler i døgnet ved stenging. I samme presentasjon la de fram forslaget om omkjøringsvei via Fredensborgveien og Thor Olsens gate. Dette betyr at det sannsynligvis blir gjennomkjøring her med mindre vi får igjennom dette eller ett annet forslag for å redusere biltrafikken.

Løsningen vil også bre seg inn i Nordahl Bruns og St. Olavs gate og vil på den måten påvirke en stor del av vårt nærområde. Det ligger to barneskoler og to videregående skoler på og i nærheten av omkjøringsveien. Det vil også bli stengt for trafikk for både bil og sykkel i nedre Møllergate og Torggata i samme periode. Dette vil potensielt også øke sykkeltrafikken igjennom samme åre som omkjøringsveien er foreslått.

Forhåpentligvis kan forslaget inspirere til å prioritere beboere, skoleelever og syklister istedenfor raskest mulig gjennomfartsvei.

IMG_20221031_083116_442.jpg


Christoffer Olsen Nyhus

200 underskrifter for Fredensborgtorg og sykkelvei!

2022-10-05 19:19:38

Dette steg virkelig fort! Nå er vi på snart 250 underskrifter!

Møtet i St. Hanshaugen bydelsutvalg ble utsatt til neste uke. Det er selvfølgelig fint å oppnå 300 signaturer innen det møtet for ekstra slagkraft. Fortsett å dele med de du kjenner i nabolaget, bydelen og som øvrig bor i Oslo. Sykkelveien er like mye for resten av byen som for oss beboere. Det samme kan selvsagt stemme for torget, men det er først og fremst for å få et bedre nabolag, roligere gater og hygglige uteplasser for barn og voksne.

Det har kommet meg for øre at forslaget diskuteres. Det er kjempebra!

Jo mer engasjement jo bedre, sier jeg. Dette er tross alt bare et forslag. Det betyr ikke at man får gjennomslag. Med trehundre underskrifter får man derimot til at forslaget må besvares innen 6 måneder. Poenget med forslaget er at Fredensborgveien i Hammersborg delbydel ikke blir glemt i utbyggingen av regjeringskvartalet og en eventuell stegning av Ring 1 - slik at all trafikken går hit fordi vi ikke sier ifra.

Les gjerne Sweco-rapporten for hva som kommer til å skje ifølge utredningen om trafikkmønsteret.

Viktig å presissere at uteservering er et potensiale et torg har for å gi uteplass for næringslivet i området. Vi har allerede flere restauranter og barer, men per nå ingen café eller bakeri i nærheten. Med mer aktivitet på dagtid vil vi forhåpentligvis tiltrekke oss det etter hvert. En roligere gate kan også gi muligheter vi ennå ikke ser. Kommunen er dessuten de som regulerer utleiing av fortau og torg, derfor går ikke forslaget inn på bruk, men ser heller potensialet for næringslivet i form av sitteplasser og for bomiljø i form av trær, benker og parkelementer.

Det viktigste med dette oppropet er å bli husket i de kommende valgene av hvor trafikken skal gå siden det er «Thor Olsens gate-Fredensborgveien, som får en signifikant trafikkøkning» ifølge rapporten.

Kommenter gjerne om dere har tilbakemeldinger og ønsker så tar jeg det med videre 🦋

 


Christoffer Olsen Nyhus

Fredensborgtorg har nådd 100 underskrifter!

2022-09-27 19:31:33

Tusen takk til deg som har signert oppropet. Vi har nå passert over 100 underskrifter!

Fortsett å spre ordet, dele innlegget og sende til 2-3 venner i Oslo som du vet vil underskrive. Forslaget skal opp i åpen halvtime om én uke og vil ha godt av å samle inn så mange underskrifter som mulig til da.

Hovedargumentene for oppropet er:

 • Nåværende kjøremønster med avstengt vei i torgløsningen fungerer utmerket og forhindrer et kommende problem med tungtrafikk
 • Tungtrafikk vil medføre setningsskader, lydforurensning, svevestøv og lokal forurensning
 • Sykkelvei i dette området har et unikt potensiale som øst-vest-trasé og løser mange av problemene i Sweco-rapporten
 • Hammersborg delbydel har vært neglesjert over lengre tid og har nylig mistet tilbudet Deichman for fattige barnefamilier
 • Fredensborgtorget vil lage en god møteplass for alle som bor i små leiligheter rundt med parkelementer og grønt områder
 • Svingen har allerede et godt potensiale for næringsliv og uteservering som ikke blir utnyttet fullt ut

 

Bergfjerdingen Velforening har sendt inn et notat til Bymiljøetaten m.fl. om å unngå gjennomkjøring i Fredensborgveien/Thor Olsens gate:

Bergfjerdingen_trafikksituasjon1.JPG

Figur 1: Ønskelig tiltak for både anleggsfase og fremtiden (Bergfjerdingen Velforening, Behovsnotat/Innspill til arbeidet med KVU - Hausmannsgate 2022).

Deres innspill går ut på å tilrettelegge for sykkelfelt, bredere fortau og gjennomkjøring forbudt i FBV/TO samt henge seg på utviklingen av sykkelveien i Hausmannsgate og forbedre kryss-situasjon (se rød runding på kartet). Innspillet legger til rette for bedre sykkelvei og enveiskjøring i hver sin retning av Fredensborgveien. Deres ønske er å begrense trafikk over

Etter et møte med Velforeningen tidligere i september fikk vi informert hverandre om forslagene og kom fram til at de samkjører bra med tanke på ønske om mindre tungtrafikk i veibanen og tilrettelegging for både gående og syklende trafikanter. Torgløsningen krever noen andre kjøremønster med tanke på bil, men ønsket om et levende bymiljø og grøntområder samstemmer godt med deres innspill vedrørende nye gatesnitt. I et revidert forslag ble enveiskjøring lagt til for å vise en mulig løsning ved å kombinere begge forslagene. Møllergata er per nå enveiskjørt og om retningen beholdes kan det være enveis opp Fredensborgveien fra Grubbegata og deretter ut svingen ned Thor Olsens gate.

Comparison1.JPG

Figur 2: Til venstre er ønsket torgløsning med enveiskjøring og tilgang til parkeringsplass og til høyre er nåværende bilvei med gjennomkjøring.

Sweco-rapporten som de hadde brukt som utgangspunkt bekrefter mye av det man kan vente seg ved gjenåpning for gjennomskjøring etter vannledningen er utbedret. Trafikkanalysen angående konsekvensene av ombyggingen til regjeringskvartalet er det skrevet at «et annet alternativ for trafikk i øst-vestlig retning som alternativ til Hammersborgtunnelen, er Hausmanns gate. Maridalsveien fører trafikk hit fra nord, og får en trafikkøkning. I tillegg finner mange biler en «snikvei» gjennom Thor Olsens gate-Fredensborgveien, som får en signifikant trafikkøkning» (mine fremhevelser).

Tidligere har det vært mye trafikk igjennom denne «snikvei», men nå kan det øke betydelig. Istedenfor å beholde en vei man ikke ønsker skal øke i trafikk, derav betegnelsen om at lokale kan snike via den, kan man heller satse på en skikkelig god sykkeltrasé igjennom området. Rapporten vektlegger manglende løsninger for stegningen i Møllegata under anleggsfasen, siden dette vil sende sykler ned Torggata som allerede sliter med fremkommerlighet. Fredensborgveien ligger derfor helt sentralt til å avlaste deler av denne trafikken ved å sende det over til St. Olavskrysset og inn i eksisterende sykkelløsninger opp Ullevålsveien, ned Akersgata og over mot St. Olavs plass med videre koblinger til Pilestredet.

Det er allerede stor sykkeltrafikk igjennom denne svingen og det er meget sannsynlig at Fredensborgveien vil fungere som hovedtrasé for sykkel mellom Vår Frelsers Gravlund og Youngstorget for de som skal igjennom Hammersborg delbydel. Fredensborgveien har derfor blitt svært viktig for syklende på et helt annet sett enn den er for biltrafikk. Man har derfor en gylden mulighet til å prioritere en viktig sykkelåre ved å bevare nåværende kjøremønster i området og planlegge sykkelvei i sammenheng med ruter til sentrum og Grünerløkka. Torgløsningen burde derfor ha en klar sykkelbane, slik at de kommer seg trygt igjennom og ikke er til bry for de som oppholder seg på torget.

Alt dette skal legges fram på åpen halvtime til neste uke. Tusen takk for at du deltar og støtter forslaget!

 

Andre opplysninger: Oppropet er skapt av en beboer i området som kjente at bråket fra omlegging av vannledninger var mindre enn den tidligere trafikkstøyen og at uteområdet kunne ha vært grønnere. Balansen mellom å beholde freden som vi har hatt i det siste og samtidig kunne skape mer liv på dagtid har vært motiverende faktorer for forslaget. Etter å ha laget forslaget meldte jeg meg inn i MDG og har etter gode råd og oppfordringer fra styreleder både tatt initiativ til oppropet og blitt nytt styremedlem i St. Hanshaugen MDG. Oppropet ble ved samme møte vedtatt promotert på denne instagrammen. Planen fremover er å fortsette å jobbe for gode løsninger for byliv i bydelen.

Kommenter gjerne om dere har tilbakemeldinger og ønsker 🦋

 

 


Christoffer Olsen NyhusDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...