Vern Klukhagan mot utbygging!

Klukhagan_-_Henning_Holter_Christensen1.jpeg

(Foto: Henning Holter Christensen)

 

Foreslått utbygging presenteres som oppstarten til en fremtidig nedbygging av hele Klukhagan.

Klukhagan, av byens lettest tilgjengelige og mest anvendte friluftsområde foreslås redusert til fordel for boligutbygging. Utbygger og grunneier oppgir ambisjoner om at "Klukhagan vil på lengre sikt, når flyplassen legges ned, danne et potensiale for en ny bydel i Hamar".

 

Hamar kommune sin uttalelse (planbeskrivelse):

"Klukhagan er en viktig del av den overordna grønnstrukturen i Hamar og et sentralt beliggende naturområde med stor verdi for det nære friluftslivet. Hamar by har bare to større skogsområder: Furuberget/Frøbergsberget og Klukhagan. Vi har ingen andre rekreasjonsområder som er over 200 daa. Skogsarealet i Klukhagan skal ikke reduseres så mye før følelsen av å være i skog blir borte. Klukhagan har noen fine kvaliteter som skiller det fra parkområder: Mulighet til å gå en lengre tur omgitt av trær og natur, artsmangfold, avstand til trafikk og lyd, og mulighet for å oppsøke mørke (det arrangeres ofte lommelyktturer i regi av turistforening, barnehager og skoler).

De store grøntområdene i og nær byen gir livskvalitet og folkehelse, også for barn og unge. De er områder for fri lek og utfoldelse i et naturlig miljø, og innenfor gang/sykkelavstand. Klukhagan brukes i stor grad av barnehager og skoler i nærområdet. Skogen har preg av å være bestandsskog og har noe begrensa kvaliteter som friluftslivsområde i dag, men brukes likevel i stor grad. Klukhagan må forventes å få større betydning som nærturområde og rekreasjonsområde i et lengre perspektiv, bl.a. med utbygging på Stavsberg. En bitvis utbygging av Klukhagan vil kunne sette disse kvalitetene under press.

Hamar ligger dårlig an i forhold til andre norske byer når det gjelder dekning av grønnstruktur/nærturområder".

 

Vern av Klukhagan viktigere enn noen gang tidligere!

Tidligere initiativ til utbygging har helt tilbake siden 1990-tallet blitt avvist av Hamar kommune fordi de ville medføre reduksjon av Klukhagan som friområde, og igjennom den samme perioden har Klukhagan sin verdi som urørt og sentralt beliggende turområde økt betydelig. For en kraftig voksende Hamar by, er det viktigere enn noengang å verne om sentralt beliggende urørt natur - for å sikre bynære og offentlig tilgjengelige friluftsområder til byens innbyggere.

Klukhagan må derfor vernes for utbygging, og reserveres som offentlig tilgjengelig friområde for byens nåværende og fremtidige befolkning.

 

Signer underskriftskampanjen for å verne Klukhagan mot utbygging!

Si deg enig i at Klukhagan må vernes mot utbygging ved å signere denne underskriftskampanjen - og send den videre til venner og kjente slik at også de kan uttrykke sin støtte til saken!