Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!

Bilde_av_Stine_Gulbrandsen_og_datter1.jpgStopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!  (Stop forced adoption of Stine Gulbrandsens daugher) Translation in English below.  

Randaberg barneverntjeneste i Finnøy kommune har nå etter flere år hvor de har misligholdt lov om tilbakeføring av Stine Gulbrandsen's døttre, jmf bvl 4-21, besluttet å gå for tvangsadopsjon av hennes yngste datter på 5 år.   

Stine har 4 barn, hvorav 2 av de yngste barna ble tatt fra henne av barnevernet etter et vanskelig samlivsbrudd. Barnefar isolerte henne fra kontakt med sin datter som hun ammet da hun var 6 mnd. Stine søkte da hjelp hos barnevernet for å finne en løsning på saken.   

Mor ble ikke hørt av barnevernet. De la ikke til rette for samarbeid med mor, men gikk inn med akuttvedtak da døttrene var 1 og 5 år. Begge barna har blitt holdt borte fra henne i 5 år med få samvær i året. Stine har kjempet sin livs kamp for å få barna hjem, og gikk i 2017 til det skrittet å sultestreike for å bli hørt. Saken hennes ble da dekt av utenlandsk media.   

Det hører med til historien at Stine ble informert at det var mistanker om seksuelt overgrep i fosterhjemmet til et av barna! Dette førte til at hun i fortvilelse mistet besinnelsen ovenfor leder i barneverntjenesten, da de ikke fjernet datteren fra fosterhjemmet og hvor de bagatelliserte hendelsen. Mor ble sanksjonert for dette. Hun har beklaget hendelsen i ettertid.  

Stine ble i fjor forespeilet tilbakeføring av sin nest yngste datter av barnevernet, men ikke den yngste(!)

Tilbakeføring har ikke skjedd enda. Midt oppi denne prosessen har barneverntjenesten begjært tvangsadopsjon av hennes yngste datter, og det foreligger en trussel fra barnevernet om at hvis hun ikke samtykker vil hun sanksjoneres med at samvær nedsettes fra 4 til 2 ganger i året. Dette er skriftlig dokumentert.  

Stine har gode omsorgsevner, er i jobb og har 2 større barn og bvtj har bifalt tilbakeføring av ett av barna. Så at det ikke er jobbet mot tibakeføring av hennes yngste datter når forholdene ligger til rette for det, er lovstridig. Barnevernet skal alltid følge opp foreldre og jobbe med å tilrettelegge for tilbakeføring jmf bvl § 4-16.  

I denne saken er foster"mors" ønsker tillagt stor vekt. Det er dokumentert at hun har et sterkt ønske om å beholde Stines barn som sin datter, og har uttalt at hun ikke ønsker at jenta skal informeres om at hun bor fosterhjem. Barnets rettigheter kommer totalt i skyggen av dette. Dette er helt klart brudd på barnets rettigheter til å bli informert og bli hørt jmf bvl § 4-1, samt barnekonvensjonen artikkel 12 nr 1. Barns rett til å bli hørt gjengis også i grunnloven § 104.   

Det falt nettopp en dom i høyesterett i en annen sak, som nylig opphevet en dom fra lagmannsrettten pga at informering og høring av barn ikke var ivaretatt. Barnet det gjaldt var knapt 5 år. Høyesterett sier med dette at høring er barn bør skjerpes. Dommen sier også noe om alvoret av inngripen av å skille søsken!  

Denne saken til Stine Gulbrandsen er en krenkelse av menneskerettighetene artikkel 8, som går på retten til respekt for privatliv og familieliv. Ikke minst er dette forsøket på tvangsadopsjon en grov krenkelse overfor barnet som blir frarøvet sine biologiske bånd, som bør ses på i et livløpsperspektiv, da hun mister viktige relasjoner med sin biologiske familie.   Støtt opp og signer underskriftskampanjen. Den vil leveres til oppvekst og utdanningskontoret, rådmann og ordfører i kommunen, samt høyere instanser.  

Med dette oppfordres det til at barneverntjenesten og deres overordnede overholder lovverket jmf bvl 4-21 og sørger for å starte prosessen med tilbakeføring av begge barna med umiddelbar virkning!   Da barneverntjenesten har brutt med gjeldende føringer og lovverk jmf bvl §4-2, §4-16 og § 4-21, ber man med dette barnevernets overordnede, rådmann i Finnøy, om å ta affære i saken og rette opp i lovbruddene.    Mer informasjon vil bli å finne på facebook-siden:  stop forced adoption of stine gulbrandsens daughter   Takk for støtten!     

English:   Stop the forced adoption of Stine Gulbrandsen's daughter!  

Randaberg cps (barnevernet) in Finnøy municipality has, after several years decided to go for forced adoption by Stine's youngest daughter of 5 years.  

Stine has 4 children, of which 2 of the youngest children were taken from her by cps after a difficult break in her life with the childs father, which isolated Stine from contact with her daughter as she breastfed her when she was 6 months old. Stine then sought help from the cps to find a solution to the case.  

Stine was not heard by the cps. They went in and brutally took her daughters when they were 1 and 5 years old. Both children have been kept away from her for 5 years with minimal contact during the years. Stine has fought her life's struggle to get her children home, and in 2017 he went to the step of starving to be heard. Her case was then covered by Turkish media.  

It is a part of the story that Stine was informed that there was suspicion of sexual abuse in the foster home of one of the children! This led her desperately into aggression against the chief of the cps as they did not remove the daughter from the foster home and where they trivialized the incident. The mother was sanctioned for this. She regretted the incident afterwards.  

Stine was last year predicted the return of her second youngest daughter of the cps, but not the youngest (!) Reversal has not yet happened. In the midst of this process, the cps has applied for forced adoption by her youngest daughter, and there is a threat from the child welfare service that if she does not agree with this, she will be sanctioned by a reduction in attendance from 4 to 2 times a year. This is documented.  

Stine has good care skills, she had a job and has 2 elder children, and the cps has approved the return of one of the children. So that the cps has not worked for the reunion of her youngest daughter, when the conditions are right for it, is in fact illegal by law. The cps must always follow up on parents and work on facilitating reunion.  

In this case, the single foster"mother's" desires are in focus. It is documented that she has a strong desire to keep Stine's children as her own daughter, and has stated that she does not want the girl to be informed that she lives in foster home. This is clearly a violation of the child's rights to be informed and to be heard in connection with § 4-1, a regulated law in the Norwegian cps, and the children's convention article 12 no.1. The right of children to be heard is also reproduced in section 104 of the Constitution of Norway  

There was just a verdict in the Supreme Court in Norway in another case, which recently abrogated a verdict from the Court of Appeal due to the fact that information and consultation of children was not taken care of. The child it concerned was barely 5 years. The Supreme Court says with this that hearing of children should be sharpened. The verdict also says something about the seriousness of the intervention of separating siblings!   Stine Gulbrandsens case is a violation of human rights article 8, which goes to the right to respect for privacy and family life. Not least, this attempt at forced adoption is a gross offense to the child who is deprived of their biological ties, which should be viewed in a lifelong perspective, as she loses important relationships with her biological family.  

With this petition, it is encouraged that the child welfare service and their superiors comply with the legislation law § 4-21 and make sure to start the process of returning both children with immediate effect!   When the child welfare service has violated the current guidelines and legislation, it is the responibility of the councilor in Finnøy, to take action in the case.  

Please support and sign this signature campaign! It will be delivered to the upbringing and education office, councilor and mayor of the municipality, as well as higher bodies! More information will be found on the facebook page: stop forced adoption of stine gulbrandsens daughter   Thank you for the support!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Noralf Aunan fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...