Underskriftskampanje mot planforslag i Langmyrgrenda 1

Kommentarer

#3

Jeg signerer fordi jeg ønsker å ivareta det gode bo- og bebyggelsesmiljøet vi har i Langmyrgrenda.

Arne Tesli (Oslo, 2022-11-06)

#16

Jeg støtter oppropet in sin helhet og er forferdet over at slike søknader ikke blir avvist av Plan- og Byggningsetaten som ellers er og var så påpasselig med å bevare området arkitektonisk.

Matthias Egli (Langmyrgrenda 36 a, 2022-11-06)

#17

Jeg støtter oppropet mot boligbygging og omregulering av LG1. LG1 ligger i et kryss som er en naturlig møteplass ig et sted med aktivitet for barn. Å erstatte dette sentraleknutepunktet med et stort bygg, som også bryter med byggestilen i området, ville være en skamplett for området.

Mette Egli (Langmyrgrenda 36, 2022-11-06)

#20

Jeg er enig i oppropet, en slik utbygging reduserer den estetiske verdien av området, og de i etasjene oppover vil sitte å se ned i hagene til folk, som til nå har vært rimelig skjermet.

Kjell Einar Ludvigsen (Jansbergveien 12, 0861 OSLO, 2022-11-06)

#27

Bygget passer ikke inn i området som består av småhusbebyggelse

Berit Ludvigsen (Jansbergvn 12, Oslo, 2022-11-06)

#29

Dette planforslaget bør avvises. Om planforslaget blir godkjent vil det kunne få store negative konsekvenser for Langmyrgrenda sitt særegne preg med historisk arkitektur. Det foreslåtte bygget vil fremstå ruvende.

Hedvig Langehaug (Oslo, 2022-11-06)

#31

Bygget er til stor sjenanse for naboskapet . Trafikken vil øke betraktelig .

Helga Hars (OSLO, 2022-11-06)

#33

Leillighetsbygg slik det fremkommer i planforslaget ødelegger den særegenhet omerådet har og inngangsporten til Langmyrgrenda. Arkitekturen og høyden på bygget harmoniserer ikke med resten av omerådet. Planinitativet bør avises og eksisterende bygg bør vurderes for byantikvarens gule liste sammen med resten av Langmyrgrenda.

Endre Evensen (Oslo, 2022-11-06)

#34

Dette 10 meters boligprosjektet er en demonstrasjon på det verste jeg har sett i nabolaget på fortetning med hele 8 boenheter på et areal som maks 2 boliger bør ta plass. Bare høyden på 3 etasjer gjør at dette blir en ruvende mastodont i betong fordi den er pålagt å ha næring i underetasjen. Dette rammer alle boliger i nærheten vedrørende sol, lys og innsyn. Den vil bryte med alt vi har av balansert og harmonisk utbygging i grenda fra før og som reguleringsplanen har ivaretatt. Dette er vår inngansport til hele Langmyrgrenda. Arkitektonisk minner dette veldig om betongfuglekasser og hvor hensynet til profitt trumfer alt annet. Personlig blir ikke vi berørt så sterkt som de aller nærmeste men vil oppfordre også dere lengst inne til å støtte opp og skrive under så vi fremstår som en samlet gruppe.

Brit Evensen (Oslo, 2022-11-06)

#38

Jeg deler bekymringen for planlagt utbygging av Langmyrgrenda 1 og stiller meg bak alt som er skrevet i oppropet.

Sissel Steensland (Oslo, 2022-11-06)

#48

Jeg signerer fordi jeg er nærmeste nabo til Langmyrgrenda 1, og vil bli direkte berørt av en utbygging på tomten slik utbygger skisserer og slik det beskrives i dette brevet. Samt at det vil bli betraktelig sjenanse med økt trafikk, direkte innsyn inn i vår bolig som nå er uten gjenboere og betydelig økt støy ved opprettelse av 8 nye boenheter med sosialt fellesområde tett innpå vår eiendom.

Lars Tolleshaug (Langmyrgrenda 16, 0861 Oslo, 2022-11-06)

#49

Jeg signerer fordi jeg er nærmeste nabo til Langmyrgrenda 1 vil bli direkte berørt av utbyggingen. Det planlagte prosjektet vil skape mye støy for oss på grunn av mange boenheter og tilhørende biler. Vi får i tillegg sjenerende gjenboere, noe vi ikke har per i dag. Jeg viser forøvrig til beskrivelsen i vedlegget i underskriftskampanjen hvor det beskrives nærmere hvordan prosjektet ødelegger for nærområdet.

Eva Røkke Nybø (Langmyrgrenda 16, 2022-11-06)

#52

Det foreslåtte prosjektet er helt ute av proporsjoner, ikke tilpasset området, og vil skape en mur mot omgivelsene. Ca 10 m høyt bygg vil stjele både utsyn og lys fra nabobebyggelsen. Forslaget bryter med vedtatt plan, og det er ingen grunner (annet enn investors ønske om profittmaksimering) som tilsier at forslaget skulle få unntak. Tvert imot vil forslaget, dersom det vedtas, åpne for en lang rekke saker innover i Langmyrgrenda med krav om tilsvarende byggehøyde og fortetting, stikk i strid med reguleringsplanen, men med støtte i dette prosjektet. Dette vil på sikt ødelegge områdets spesielle særpreg og kvaliteter, samt åpne for en rekke konflikter om nye tilsvarende byggesaker. Det må derfor treffes vedtak i saken iht til gjeldende plan for området, slik som for andre tidligere søknader om påbygg i høyden i samme område.

Håkon Heyerdahl (0861 Oslo, 2022-11-06)

#60

Jeg signerer fordi å bygge noe sånt i starten av langmyrgrenda, ødelegger hele miljøet rundt. Vi trenger ikke noe fancy tull i langmyrgrenda.

Margrethe Hynnekleiv (Oslo, 2022-11-06)

#61

Nærmeste nabo i Peder Ankersv. 11
Denne utbygningen passer ikke inn i nærområdet,

Kari Pedersen (Oslo, 2022-11-06)

#63

Nær nabo. Utbyggingen passer ikke inn ii området.! Behold nåværende byygg.

Mona Persen (Oslo, 2022-11-06)

#68

Jeg er enig i alt som beskrives av Endre og Vilde Evensen.

Aud Johansen (Langmyrgrenda14, 0861 Oslo, 2022-11-06)

#81

Langmyrgrenda bør bevares slik den er og nåværende reguleringsplan har gjort at dette er et av de få områdene som ikke har vært attraktivt for utbyggere som bare er ute etter profitt og ikke tar hensyn til nåværende arkitektur, naboer og nærområde.
Et av punktene i Oslo Kommunes plan mot 2030 er at Områder som i stor grad har en ensidig sammensetning av boligtyper, skal ved utvikling suppleres med andre boligtyper. Dette er det allerede i området med høyblokker ved Kringsjå, noen nylig etablerte. Det fins også rekkehus og småhusbebyggelse, så om man vil etablere seg i området er det varierende botilbud. Beliggenheten på området vil uansett gjøre at boenhetene starter på en viss prisklasse som avgjør hvem som har mulighet til å etablere seg i nærheten. Å presse inn 8 boenheter og bygge et 10 meter høyt bygg i et område byantikvaren i 2017 sa at de "kommer til å kikke grundigere på bebyggelsen på Nordberg/Korsvoll, og etterhvert føre en del hus på Gul liste. Vi anser Nordberg/Korsvoll å være et av byens beste boligområder fra 1950-60 tallet og også et av de aller best bevarte, med intakte hager" burde være tilstrekkelig til at Plan- og bygningsetaten forholder seg til reguleringsplanen S-808 som har fungert utmerket for bevaring av områdets særegenhet.
Å rive et viktig arkitektonisk bygg samt forringe et historisk område vil være synd og helt irreversibelt.

Vilde Nordheim Evensen (Langmyrgrenda 3, 2022-11-06)

#89

Bygget bryter fullstendig med øvrig arketektur i området, blir alt for høyt og har et for stort fotavtrykk.

Morten Heier Skauby (Peder Ankers vei, Oslo, 2022-11-06)

#91

Dette bygget er planlagt altfor høyt for omgivelsene. Det bør ikke få dispensasjon fra småhusplanen.
Arkitekturen passer ikke inn i området og det tas lite hensyn til hverken reguleringsplan eller naboer. Et bygg på 10 m vil tårne over de andre bygningsmassene, se malplassert ut, og skille seg vesentlig ut fra resten av boligfeltet.

Ragnhild Kristine Heier Skauby (Peder Ankers vei 15, Oslo, 2022-11-06)

#99

Tomten har vært samlingspunkt for nærmiljøet og bør fortsatt være regulert som næringseiendom. Jeg er enig i alle innsigelsene i planforslaget fra initiativtakerne Vilde og Endre Evensen

Kristin Reichborn-Kjennerud (Oslo, 2022-11-07)

#113

jeg signerer fordi jeg ikke vil ha bolig blokk i langmyrgrenda

dahlia sagee (oslo, 2022-11-07)

#119

De som lagde planen for Langmyrgrenda forstod behovet for sosiale møteplasser og Langmyrgrenda 1 ble avsatt for dette formålet i reguleringsplanen. Det finnes gode rekreasjonsmuligheter i området (Kollbanen, Grinda, m.m.), men disse ligger slik til at man sjelden møter på hverandre. Sammenlignet med steder som f.eks. Svennsenga er det lite liv i Langmyrgrenda og omkringliggende gater.

Aktivitetshuset har kun i begrenset grad tjent dette formålet, men har likevel vært et positivt innslag i nærmiljøet.

Utbyggers forslag minner mest av alt på Barcode og tar overhodet ikke hensyn til det nevnte behovet. Fellesarealene løftes over gateplan slik at de kun er relevante for beboere som kan se området fra balkongen. Videre er det vanskelig å se for seg hvordan det skal bli bærekraftig næring i denne underetasjen, eventuelt kjelleren. Sosiale møtepunkter har som regel dedikerte utearealer.

Utbyggers aktiviteter bør holdes innenfor den eksisterende reguleringsplanen.

Arne Kepp (Oslo, 2022-11-07)

#121

Enig i protesten

Claus Felix (Jansbergveien 1 0861 Oslo, 2022-11-07)

#126

Jeg signerer fordi dette ikke passer inn i bebyggelsen ellers her i Langmyrgrenda.

Stig Stornes (Oslo, 2022-11-07)

#143

Ønsker ikke utbygging i denne skalaen

Haakon Jensen (Oslo, 2022-11-07)

#149

Jeg støtter brevet. Dispensasjon fra reguleringsplanen må ikke gis for Langmyrgrenda 1.

Erik Kjellberg (Oslo, 2022-11-07)

#154

Langmyrgrenda er et særegent område med en gjennomgående arkitektur og lave hus. Det foreslåtte bygget vil være et sterkt brudd med dette, og bli en barriere mellom Langmyrgrenda og omgivelsene. Hvis bygget blir realisert, kan vi også risikere nye byggesøknader av samme type, som vil kunne ødelegge områdets karakter.

Jana Weidemann (Langmyrgrenda, Oslo, 2022-11-08)

#155

Jeg signerer fordi jeg opprøres over at utbyggere får tillatelse til å ødelegge velfungerende bomiljøer i Oslo.

Kjersti Brunland Mikkelborg (OSLO, 2022-11-08)

#156

Langmyrgrenda er et særegent område med gjennomgående arkitektur og lave hus. Det foreslåtte bygget vil være et sterkt brudd med dette, og bli en barriere mellom grenda og omgivelsene. Hvis bygget blir realisert, kan vi også risikere nye byggesøknader av samme type, noe som vil kunne ødelegge områdets karakter.

Geir Ulfstein (Langmyrgrenda 47, 2022-11-08)

#159

Støtter fullt ut initiativet fra Vilde og Endre Evensen

Marit Stevens (Oslo, 2022-11-08)

#160

Jeg signerer fordi økonomi og næringsinteresser ikke bør trumfe miljø og beboerinteresser i dette området. Vi trenger et felles aktivitetshus, langt mer enn vi trenger en koloss som bryter med all byggeskikk i området.

Hkrohde@gmail.com Hanne Kristin (Oslo, 2022-11-08)

#163

Bor i nabolaget, støtter småhusplanen med midlertidig byggeforbud i Oslo kommune. Mot utbygging av Langmyrveien 1

Anne Kari Rom (Oslo, 2022-11-08)

#168

Jeg støtter alt som er skrevet i oppropet.

Hilde Mjøs (Langmyrgrenda 40, 2022-11-08)

#169

Tomta bør heller brukes til noe som kommer nærmiljøet til gode.

Martin Samdal (Langmyrveien, 2022-11-08)

#170

Jeg signerer fordi tomta bør heller brukes til noe som kommer nærmiljøet til gode

Ingrid Jyssum (Oslo, 2022-11-08)

#179

Vi bor i Langmyrgrenda fordi det er forholdsvis lite trafikk, naturnært og frisk luft. Tror flere med meg vil vurdere å flytte dersom Langmyrgrenda 1 skulle blitt en høy blokk/ terrasseleiligheter med masse biler og skrål, -for det andre er det helt idiotisk å i det hele tatt måtte bruke tid og krefter på dette.

Annette Amundsen (Oslo, 2022-11-08)

#183

Langmyrgrenda 4

odd Kjeldsberg (oslo, 2022-11-08)

#184

Langmyrgrenda 4

May-Britt Moseng (Oslo, 2022-11-08)

#191

Vil ikke se Langmyrgrenda fortettet på den måten

Therese Mathiesen (Oslo, 2022-11-08)

#196

Jeg ønsker at den flotte og typiske norske arkitekturen fra 60-tallet skal bestå, og at det eksisterende bygget skal fortsette å sette et harmonisk og trivelig preg på området. Gjenbruk av bygget er tingen. En ny høy og kjønnsløs kloss med halve tomta sprengt bort til garasje blir ikke en ødeleggende løsning her for alltid!

Johan Ørbeck Aase (Grinda 11A, 0861 Oslo, 2022-11-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...