Fjern helseforetak-systemet og innfør demokratisk forvaltning av sykehusene

Kommentarer

#2

Helse og omsorg er ikke industri. Modellen er helt uegnet.

Lene Haug (Oslo, 2022-04-13)

#3

Jeg ønsker helsevesen/sykehus som er styrt etter demokratiske, faglige og transparente prinsipper!

Jardar Hinnaland Stendal (Oslo, 2022-04-13)

#6

Fordi jeg som sykehusansatt ser hvor enorme negative konsekvenser denne modellen har for tilbudet til pasientene.

Ingrid Meyer Tørnquist (Gjøvik, 2022-04-13)

#10

Liker ikke diktaturet i helsevesenet. Null demokrati!!!!!

Jorunn Øygard (Bærum, 2022-04-13)

#13

Foretaksmodellen har vist seg katastrofalt lite egnet som styringsmodell for sykehus. Det har vist å ha dårlig effekt på kvalitet, ledelse, økonomi og fag. Modellen fører til økt byråkratisering og er sterkt kostnadsdrivende. Modellen fører til lite bærekraft.

Sturla Korshavn (Gjøvik, 2022-04-13)

#16

Helseforetaksmodellen har langt på vei rasert vårt helsevesen og lar byråkratene styre faget. Pasienter er kun et tall i pengerekka

Målfrid Høgstavoll (Norge, 2022-04-13)

#18

Jeg mener at dagens helseforetak stort sett består av helsebyråkrater som ikke er interessert i hva slags helsevesen befolkningen faktisk trenger/ønsker. I tillegg er de et pengesluk av dimensjoner. De praktiserer også et hemmelighold som gir dem mer makt enn de burde ha

Turid Cordtsen (Oslo, 2022-04-13)

#19

Det er feil finansieringssystem i helsevesenet . Sykehusene får mer penger for prostataoperasjon til en mann, enn for en kvinne som har normal fødsel.

Berit Karin Løland (Gjøvik, 2022-04-13)

#21

Helseforetaksmodellen medfører at politikerne fratas påvirkning på enkeltsakene og overlater dette til byråkrater.

Ketil Andersen (Frei, 2022-04-13)

#24

Helseforetaksmodellen har vist seg å medføre en rekke svakheter. Den har om formål å frita politikerne for ansvar og er derfor udemokratisk i enhver rimelig betydning.

Sølve Sandaker (Nittedal, 2022-04-13)

#26

Jeg ser at foretaksmodellen virker negativt for pasientene, fører til en svært uønsket sentralisering av helsetjenester, og raserer velfungerende sykehus både innen somatikk og psykiatri.

Atle Kolberg Norland (Eina, 2022-04-13)

#28

Mennesker er ingen vare. New Public Management må bort.

Karin Arnesen (Drammen, 2022-04-13)

#37

Jeg mener sykehusene skal være i nærheten av folk og at det ikke skal drives for å tjene penger. Det skal være for pasientene.

Solbjørg Fjellhaug (Vardal, 2022-04-14)

#50

Jeg signerer fordi jeg har arbeidet i spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne før reformen og innen psykisk helsevern for barn og unge både før og etter reformen, og mener at mulighetene til å gi god helsehjelp har blitt stadig mindre etter at reformen med innført, og toppledelse ble mer og mer konsentrert om økonomi, forretninger, også langt utenom drift av spesialisthelsetjenesten. Jeg er pskolog, og ble pensjonert fra BUP i 2014, og hadde sett at både psykologspesialister ( som meg) og barnepsykiatere strevde med å gjøre jobben godt nok innenavtalt arbeidstid alt fra 2013. Og ser at dette har blitt så alvorlig nå at det er vanskeligere å få fylt stillinger som blir ledig også sentralt på Østlandet .

Gudveig Havstad (1556 Nesoddtangen , 2022-04-14)

#59

Et onde innskrenker man ikke, det avskaffer man!

Dag Einar Thorsen (Oslo, 2022-04-14)

#65

Helseforetakene må legges ned snarest. Penger skal brukes på pasienter.

Harriet Rogg (Oslo, 2022-04-14)

#67

Helse, omsorg, pleie og trygghet, framfor profitt!

Jon Sigmund Løken (Oslo, 2022-04-14)

#71

Foretaksmodellen må bort.

Mari Thevik (Aure, 2022-04-14)

#73

Tilhører en pasientgruppen som har blitt og fremdeles blir stigmatisert og ikke blir hørt.
All behandling for Covid-19 og omikrom er basert på Aids og HIV forskning som ikke blir inkludert i behandlingstilbudet Per dags dato.
Når skal vi lære?

Per Eidspjeld (Oslo, 2022-04-14)

#77

Helse skal være pleie/omsorg og ikke butikk. Og ikke minst så må det være slik at det er politikerene som styrer og bestemmer. Ikke overbetalte helsebyråkrater, som ikke blir stilt til ansvar for valg som blir tatt.

Morten Kristiansen (Bybrua, 2022-04-14)

#83

NPM er det mest kyniske og uetiske som er gjort i norsk helsepolitikk noensinne. Det er kun for direktører

Birgitte Vikenes (Gjøvik , 2022-04-14)

#89

Den nåværende helseforetaksmodellen fører til uforsvarlig pengebruk til ledelse, byråkrati og administrasjon. Den Norske stat skal ikke tjene penger på pasienter. De skal bruke penger på pasienter. Det er vi vanlige folk som skal ha de pengene til behandling når vi trenger det og ikke toppledelsen som skal suge mest mulig ut av potten.

Per Thorstensen (Frei, 2022-04-14)

#94

Fordi jeg mener at helseforetakene fungerer dårlig og er et gedigent pengesluk.

Kurt-Olav Hanssen Nygård (Trøgstad., 2022-04-14)

#99

Offentlig helsevesen er noe vi har fordi det ikke lønner seg. Altså ikke lønner seg i kapitalistisk forstand. Men, det lønner seg i en demokratisk, medmenneskelig og sosialøkonomisk forstand. Derfor må styresystemet stemme overens med formålet. Foretaksmodellen er bygd opp etter markedskapitalistisk tenkning og dermed særdeles uegnet til å drive en offentlig, sosial instans som helsevesenet burde være.

Henning Jordet (Tønsberg, 2022-04-14)

#111

Det er det eneste rette å gjøre. Alle fortjener lik rett til helsetjenester.

Astrid Marie Myrvågnes (Kristiansund , 2022-04-14)

#118

Helsetjenester skal styres etter folks behov

Geir Hem (Oslo, 2022-04-14)

#119

Måten Helse Norge driftes er økonomisk styrt av dessverre politikerne. DETTE ER GALSKAP. Vi hadde bedre helsetjeneste før, med mindre å betale. Stykkpris-systemet er bare en ting: ØKONOMI!

Grunnlovens §§ brytes med denne type "system", bla. Grl. §§ 2, 92-113, for å skrive dette kort. Ikke nødv. samtlige av disse §§ trengs. Se gjerne til § 75 pkt a. og d.

Bra jobba Finn Olav!!; -)Ingar

Ingar Grøndahl (Drammen, 2022-04-14)

#137

Ønsker demokrati i helsevesenet, ikke butikk

Marit Larsen (Oslo, 2022-04-15)

#138

Vi har behov for flere sengeplasser og lengre liggetid i somatiske sykehus
Psykiatrien har behov for flere plaser og lengre opphold i psykiatrisle sykehus.
En betydelig økt bemanning og opprjsting innen psykiatri.

Inger Helene Jørgensen (Tronfjeom, 2022-04-15)

#139

Jeg er veldig imot "bruk og kast", både av økonomiske og klimatiske grunner. Jeg syns også det er vanvittig at sykehus idag bygges for små, forklart med at pasienter skal hjemsendes før de er klare for det. Jeg mener dessuten at faginstanser og berørte bør høres og folket er meningsberettiget når deres penger brukes. Demokratiet må leve!

Ingjerd Sagen (Gran , 2022-04-15)

#140

Viktig sak

Ildrid Gjertrud Melbye (Kristiansund , 2022-04-15)

#143

Helseforetakene må bort Sykehusene kan ikke drives som butikk

Berit Cocozza (Oslo, 2022-04-15)

#147

Foretaksmodellen har vist seg svært lite egnet som styringsmodell for sykehus. Det har vist å ha dårlig effekt på kvalitet, ledelse, økonomi og fag. Styrene har snevre fokus, opptrer som om alle må finne opp hjulet på nytt og er meget kostbare. Modellen fører til økt byråkratisering og er sterkt kostnadsdrivende. Modellen fører til lite bærekraft.

Jarl Teig (3140 NØTTERØY, 2022-04-15)

#153

Fordi jeg har lang erfaring med å jobbe innen dette system som helsepersonell, og det er ikke pasientfokusert utfra gode faglige innretninger.Økonomi går foran faglige funderte løsninger, og alle tvinges inn i en bedriftsøkonomisk tankegang som overstyrer alle hensyn, både til ansatte og pasienter på en negativ måte. Pasientene får ikke gode nok tilbud og blir kasteballer og man stempler dem inn og ut, uten å kvalitetssikre tilbudet og følge dem over tid, det er ennå for mye festtaler rundt pakkeforløp og som ikke fungerer i praksis for store deler av pasientpopulasjonen og lager defor i psykiatrien spesielt, men også utredning og oppfølginng av pasientrettet med sammensatte og langvarige hjelpe behov, og dette « effektivitet» tyranniet medfører nye flaskehalser og svingdørsproblematikk og igjen nye kronisk fastlåste helseproblemer hos de mest sårbare pasienter i dagens modell. Pasient flyten lider også under nye og strenge kriterier for rett til helsehjelp, som siler ut mange behandlings trengende og som ikke får det rette tilbud og oppfølging over tid, da kriteriene har smalnet så alt for mye i spesialisthelsetjenesten , og pårørende blir sviktet og arbeidet ikke koordinert spesielt godt rundt pasientene. Gruppe og familie behandling belønnes heller ikke med de samme takster og evidensbaserte modeller for god hjelp, skvises ytterligere innen den modell som behandlingen i dag drives utfra.
Fagpersoner har mistet sin autonomi i tilrettelegging av god helsehjelp, når økonomi og inntjening får et overfokus.og blir mistenkeliggjort når de varsler ledere/ topplederne om at de administrativetjenester mere fungerer som kontrollører av fagpersoner isteden for tilretteleggere for gode tjenester, og at de med sine stadige ostehøvel kutt,som effekt , raserer kvalitetsutvikling og måling av pasient og brukertilfredshet, og som da blir da lavest prioritert,utfra dette prinsipp. Så bør psykiatriens budsjetter og fagutvikling skilles fra somatikken, den siste del av virksomheten sluker for mye, fordi det er tjenester som gir « større kostnadseffektive» resultat på kort sikt, og har mere prestisje og kommer bedre ut på klassiske « cost- benefit analyser». Tilslutt
Topplederne idag er alt for godt lønnende og er så godt lønnende fordi de skal være lojale mot dette dysfunksjonelt og lite transperante system - i praksis.Styrene og ledelse må sammensettes helt annerledes med både lokale folkevalgte og organsisasjons utviklere med uavhengige posisjoner for å rådgi
Styre og ledelse og kontinuerlig monitore og evaluere nye modeller.Ledelse må oppmuntres mere til å se pasientperspektiv og samordning av tjenester både regionalt og lokalt og skal selvfølgelig være opptatt av ressursbruk,og kostnader, men ikke bare det.
HMS og varslingssystemer for kritikkverdige forhold må også styrkes betraklig om man skal få til reelt utviklingsarbeid, gode arbeidsforhold og kvalitetsutvikling og sikring av tjenestene.

Helle Thygesen (Stavanger , 2022-04-15)

#156

Jeg signerer, fordi jeg har fulgt denne saken lenge, og er sjokkert over de fleste "TOPP" politikerne's negative innstilling til å gå i EKTE dialog med FAG-folk og BRUKERE i og av staten's EGNE institusjoner!!

Elisabeth Holt (Bergen, 2022-04-15)

#157

Sterkt i mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

Ingerlise B. Buskop (Oslo, 2022-04-15)

#158

Viktig sak

Mariane Sandholdt (Oslo, 2022-04-15)

#165

Foretaksmodellen er udemokratisk, og flytter makt og kontroll fra Stortinget til direktørenes bakrom. Uten foretaksmodellen til grunn, ville vi kunne brukt lønningspengene til byråkrater og direktører på helsetjenester til pasientene, og nasjonens viktigste helseressurs, Ullevål sykehus ville aldri - ALDRI - vært truet av nedleggelse. Fatter heller ikke at gravemedia og landets kontrollinstutisjoner ikke allerede er dypt inne i saken, da bolighaier kan tjene 100-200 milliarder på maks boligutvikling av Ullevål tomta, og kan ha «påvirket» folk i beslutningskjeden underveis, for å få det som de vil. Ikke glem at et par av de involverte boligspekulantene fra personalboligskandalen tilbake i tid, fortsatt er på banen, en av de er svært tett på sykehusledelsen i OUS. Fullt søkelys på mulig korrupsjon hadde vel vært ganske naturlig?

Andre Lukkassen (Oslo, 2022-04-15)

#166

Personlig økonomi skal ikke styre den enkeltes mulighet til best mulig helsebehandling.

Erling Grape (Narvik, 2022-04-15)

#181

Helseforetaksmodellen prioriterer IKKE pasientene, og pga. ren økonomistyring forringes kvaliteten og ivaretakelsen av pasientenes behov.

Knut Vik (Gjøvik, 2022-04-15)

#186

Ullevål er det klart beste alternativet og vi kan bevare, spare penger og også rehabilitere og bygge på denne store tomten.

terje benjamin (Oslo , 2022-04-15)

#189

Det fungerer ikke lenger,alt for mange direktører det holder med en i hver by.

Strand Karl Idar (Kristiansund , 2022-04-15)

#193

Jeg mener helseforetakene ødelegger sykehusene. De møter ikke befolkningens behov, og lytter ikke til fagfolk eller befolkning.

Tina Beate Gustad (Borgen, 2022-04-15)

#194

Foretaksmodellen i helsevesenet er det mest uheldige som har skjedd norsk helsevesen!

Anniken Kjelstrup (Knapstad, 2022-04-16)

#197

De som får psykiske problemer eller de alvorlig psykisk syke får et dårligere behandlingstilbud. Liggetiden kuttes ned. Dette burde utredes. Sykehus skal behandle ikke" produsere pakker".

Else-Marie Falch Gulbrandsen (Oslo, 2022-04-16)

#200

Jeg signerer fordi jeg ønsker en åpnere og mer demokratisk helsepolitikk. Ikke et system som nå der alt er bestemt av overbetalte direktører og styremedlemmer man ikke vet hvem er.

Britt Røsand (Oslo, 2022-04-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...