Opprop vedrørende Bane NORs utbygging av Hvalstad Stasjon: Bevar Hvalstads identitet, kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett!

Kommentarer

#19

Forslaget om utbygging er ALTFOR lite gjennomtenkt mht totalbelastningen på Hvalstad.
Dette gjelder ikke minst mht kulturhistorie, parkering og skolen.
Kulturhistorisk blir området rasert.
Parkering blir for liten for foreldre som skal levere/hente barn i barnehage/skole og som trenger bil for å få hverdagen til å gå opp. Skolen er ikke tenkt bygget ut tilstrekkelig. Hvor skal alle de nye barna som kommer til å gå på skolen ha gym og trene med lokallaget Hvalstad IL? Hvalstad er en "liten bygd i bygda". Ikke ødelegg det unike ved dette området ved å stappe inn og lage en ghetto på stasjonen. Det er ingen tjent med.

Else-Marie Stolt-Nielsen (Hvalstad, 2021-06-15)

#22

Enig i og glad for Vellets engasjement

Olav Isachsen (HVALSTAD, 2021-06-15)

#31

Mot fortetting av Hvalstad

Trond Svilosen (Hvalstad , 2021-06-15)

#33

Jeg er imot utbyggingen rundt Hvalstad stasjon

Marit Holta Jakobsen (Hvalstad, 2021-06-15)

#41

Det er bara kortsiktig at bygge bort stasjonsområdet som skall vara knutepunkt før.mange mennesker. Virker otroligt kortsiktig.

Michael Sinding (Hbalstad, 2021-06-15)

#43

Inga Susanne Leidal

Inga Susanne Leidal (1395, 2021-06-15)

#45

Jeg signerer fordi jeg bor på Hvalstad og bryr meg om stedets utvikling. Det foreslåtte prosjektet er ikke i Hvalstads interesse, og vil ødelegge for framtidig utvikling av Hvalstad stasjon som trafikknutepunkt med moderne løsninger for kollektiv transport for opplandet som sogner til stasjonen.

Anne Spurkland (Oslo, 2021-06-15)

#46

Prosjektet er for stort og mangler rom og plan for fremtidig mobilitet. Samtidig bygges det kraftig rundt skolekretsen og infrastrukturen er ikke tilpasset trykket dette medfører!

Elisabeth Andenæs (Hvalstad, 2021-06-15)

#52

Jeg signerer fordi dette med trafikk fremstår lite gjennomtenkt, og støtter særlig forslagene om å etablere felles næringsvirksomhet for bygda.

Nito Simonsen (Hvalstad, 2021-06-15)

#54

Hvalstad stasjons unike kvaliteter er ikke godt nok ivaretatt, det samme gjelder også trafikk situasjonen.

Gry Nilsen (1395 Hvalstad, 2021-06-15)

#64

jeg er enig i vellets innsigelser

Leif Basberg (Hvalstad, 2021-06-15)

#65

Jeg er svært betenkt over den lite gjennomtenkte byggingen og bruken av arealet her.

Turid Dannevig (Hvalstad, 2021-06-15)

#68

Jeg mener utbyggingen er for lite gjennomtenkt og kun til fordel for BaneNor og til ulempe for lokalsamfunnet her.

Arild Staver (Hvalstad, 2021-06-15)

#69

Jeg støtter helhjertet innholdet i oppropet

Jarle Rugtveit (Johs Hartmannsv 55 1395 Hvalstad, 2021-06-15)

#72

Viktig å bevare Hvalstad, og tilpasse utbygging til de som faktisk bor der

Terje Bui-Sævareid (Nærsnes , 2021-06-15)

#77

Jeg signerer fordi jeg er uenig i den fottettingspolitikken som er på Hvalstad.

Rune Nordlien (Hvalstad, 2021-06-15)

#90

Jeg har vokst opp på Hvalstad og ønsker ikke at Hvalstad skal bli enda mer utbygget. Stasjonen har jeg mange minner fra. Julegrantenning hvert år spesielt.

Linn Røgler (Asker, 2021-06-15)

#93

Utbyggingen på Hvalstadområdet er alt for omfattende. Å gi et godt tilbud til alle nye enheter vil kreve utbedring av infrastruktur i en skala som vil forringe stedets særpreg med grønne landskap, smale veier og forholdsvis spredt bebyggelse. Nei til fortetting og «beblokking».

Marit Schrøder (Hvalstad, 2021-06-15)

#94

Utbygging må harmonere bedre med eksisterende bebyggelse
Infrastrukturen i Asker er presset

Jørgen Digranes (Asker, 2021-06-15)

#99

Fordi den massive utbyggingen på og rundt Hvalstad ødelegger identiteten og miljøet og overvelder infrastrukturen. Kommunen prioriterer utbyggerenes økonomiske interesser framfor behovene til innbyggerne, og er i ferd med å omdanne Asker til en stor drabantby.

Øystein Dahl Hem (Hvalstad, 2021-06-15)

#104

Jeg ikke synes eksisterende forslag til utbygging av området ved Hvalstad stasjon tar tilstrekkelig hensyn til at Hvalstad fortsatt skal være et godt sted å bo for oss som allerede bor her.

Randi Rø (Hvalstad , 2021-06-15)

#107

Hvalstad stasjon er unik i Osloområdet og den første stasjonen som ble bygget av denne typen. Stasjonen og toget som transportmiddel må videreutvikles, og med f.eks. nye overgangsløsninger. Til dette trengs det plass, og det å bygge ned dette området kan ikke være særlig fremtidsrettet. Dessuten er det planer om å bygge Askers største skole rett over veien med mange elever som vil bli kjørt. elller også må krysse veier rett foran de nye blokkene. Nye blokker her vil også fremstå som en sammenhengende reflektor for støy som vil forplante seg i til husene som ligger på den andre siden av jernbanelinjen.

Bjørn R Bakken (Hvalstad, 2021-06-15)

#108

Jeg er enig i oppropet grunnidé!

Aksel Sinding (Lilleaker, 2021-06-15)

#109

Jeg er sterkt imot fortetting på Hvalstad. Behold Hvalstad slik vi kjenner det i dag, med lave bygninger/eneboliger og en ærverdig stasjonsbygning som ikke blir sperret inne av boligblokker. Det er heller ikke bra med økt trafikk rundt Hvalstad stasjon og mot Hvalstad skole. Nå må kommunens politikere stoppe opp og tenke seg om! En idyllisk bygd vil bli ødelagt med disse planene.

Randi Eide Nordlien (Hvalstad , 2021-06-15)

#110

1) Utbyggingen blir for omfattende 2) Kan ikke se at det foreligger en forsvarlig trafikkavviklingsplsn for området.

Tom Haarstad (Hvalstad, 2021-06-15)

#111

Jeg signerer fordi vi ønsker at Hvalstad Stasjon skal forbli et fellesområde og at den orginale stasjonen bevares for almenheten. Vi har nok av betongkolosser som dominerer fellesområder og stenger folket ute. hvalstad Stasjon er bevaringsverdig for fremtiden lik Folkemuseet. Hvalstad er og blir tett utbygget, vi behøver ikke denne utbyggingen.

Kim Holter (Hvalstad, 2021-06-15)

#113

Er en skam at det skal bygges ut alle steder. Ødelegge pene bygg og gjøre det utrygt for både små og store fotgjengere.

Sigrid Norseth (Oslo , 2021-06-15)

#119

Jeg signerer fordi jeg synes det foreliggende forslaget verken ivaretar god stedsutvikling, nåværende og fremtidige innbyggeres behov, kultur eller estetikk. Kort sagt: kun kapitalistisk motivert.

Bente Fjeldstad (Hvalstad, 2021-06-15)

#121

Jeg signerer fordi jeg ikke kan se at bokvaliteten til innbyggerne på Hvalstad er ivaretatt slik planene er nå. Allerede er veinettet rundt stasjonen overbelastet (spesielt ved skolens start og slutt) og sikkerheten til barna langs deres skolevei kommer ikke til å bli bedre slik det planlegges nå. Videre er det ikke tatt hensyn til estetiske kvaliteter( vi ønsker et bomiljø man vil oppholde seg i), tilpasning av ny boligmasse mot den gamle stasjonsbygningen der ny bebyggelse ikke bør ruve over (være høyere) enn stasjonsbygningen. Stasjonsbygningen er Hvalstad sitt signaturbygg og bør få fortsette å være det. En høy mur med bygningsmasse uten arkitektonisk gehør, mot stasjonen eller ut mot veien, vil skjemme et til nå hyggelig nabolag med småhusbebyggelse. All forskning viser tydelig at vi mennesker ikke ønsker å oppholde oss i et miljø med høyhus-bebyggelse, det er rett og slett menneskefiendtlig.’

Marita Aspenes (1395 Hvalstad, 2021-06-15)

#124

Vi må ta vare på identiteten i lokalmiljøene i Asker. Massive utbygginger ødelegger og raserer.

Kari Gro Tveito (Nesbru, 2021-06-15)

#134

Jeg signerer fordi denne utbygningen vil totalt rasere og ødelegge Hvalstad.

Johannes Hartmann (Hvalstad, 2021-06-15)

#135

Jeg ønsker ikke fortetning av Hvalstad og ikke privatisering av stasjonsområdet, som i seg selv er en historisk og arkitektonisk perle. Det er viktig å beholde det unike landskapsmiljøet som vi har på Hvalstad med aktive gårdsbruk og dyrehold. Det er det få igjen av i gamle Asker. Flere boliger med mer trafikk vil gi økt forurensning og skape forstyrrelser inn i det balanserte miljøet som eksisterer i dag.

Kari Koppelow Holter (Hvalstad, 2021-06-15)

#136

Jeg signerer fordi jeg stiller meg bak mye av det vellet uttaler. Jeg mener allikevel at mere av arealet rundt stasjonen bør settes av til fremtidige transportløsningen. Høyden bør også reduseres for å bevare Hvalstads egenart

Morten Landrø (Hvalstad, 2021-06-16)

#138

Jeg er bekymret for forretningen på Hvalstad og at Asker kommune ikke tar nok hensyn til innbyggerne som allerede bor her.

Elin Wiesener (Hvalstad , 2021-06-16)

#144

Fordi det blir en rasering av Hvalstad stasjonsområde. Jeg er redd vi ikke kommer unna en utbygging. Isåfall er det viktig å se på muligheten for å ikke bygge i forkant av bygget i det hele tatt. Da vil vi, og de som flytter inn få en grønn lunge, samt at Hvalstads indentitet, stasjonsbygget vil være synlig fra Hvalstadveien når man kjører inn fra Kirkeveien. Se for dere parkering under bakken på det som er parkering i dag, med en grønn lunge for utfoldelse på toppen av parkerings «kjelleren» for liten og stor. Ett annet meget viktig aspekt er trafikksituasjon. Med utbygging av Hvalstad skole vil det bli en enorm trafikksituasjon forbi stasjonsbygget, og videre ned Hvalstadveien til skolen. Det er viktig at kommunen setter foten ned. Fortetting er vel og bra, men det har sin pris både for eksisterende beboere på Hvalstad, og ikke minst de som flytter hit.

Runar Østby (Hvalstad, 2021-06-16)

#152

Jeg bryr meg om lokalplassen min, ønsker å bevare dens særpreg og ønsker at fortetting også skal bringe med seg goder til de som allerede bor her.

Marius Bjerke (Hvalstad, 2021-06-16)

#155

Jeg signeren fordi jeg liker Hvalstad son det er nå.

Oana Botezat (Hvalstad, 2021-06-16)

#158

Leder av Hvalstad Vel historielag, og føler spesielt ansvar for stasjonsbygningen fra 1916.

Harald Djupvik (Hvalstad, 2021-06-16)

#164

Vil ikke gjøre bygda vår til et nytt Alnabru, en forstad med alle de problemene det fører med seg.

Morten Hvalstad (Hvalstad, 2021-06-16)

#169

Jeg mener dette prosjektet er helt feil.
Både hva høyder og nærhet til gammel srasjons bygning.

Bernt Høvset (Smedsvingen 30, 2021-06-16)

#175

Jeg signerer fordi vi må stoppe utbyggingen av Hvalstad stasjon

Per Rune Eknes (Hvalstad, 2021-06-16)

#180

Dette berører kulturminner og trafikksikkerhet i nærområdet

Ida Graf (Hvalstad, Asker, 2021-06-16)

#182

Jeg signere fordi vi må beholde et bomiljø som har balanse mellom utbygging og skole. Dette blir for voldsomt.

Pål Bagstevold (Hvalstad , 2021-06-16)

#188

Jeg ønsker at Hvalstad forblir en grend med småhusbebyggelse. Arkitektonisk synes jeg "den grå veggen" som er foreslått er et trist syn.

Geir Hanesand (Hvalstad, 2021-06-16)

#192

Hvalstad er viktig for meg

Markus Vold Aspenes (Hvalstd, 2021-06-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...