Bevar internklinikken!

Kommentarer

#7

Jeg støtter bovim men søstra mi tvinger meg.
Bovim❤❤

(Sande, 2018-04-18)

#9

Redd psykologutdanningen! Stå på, kjære fremtidige kollegaer!

(Profesjonstudiet 8. semester UiO, 2018-04-18)

#14

Utdanningskvalitet først!

(Trondheim, 2018-04-18)

#18

Internklinikken gir mulighet til opplæring med tett oppfølging, noe en eksternklinikk ikke vil kunne gjøre i like stor og god grad.

(Trondheim, 2018-04-18)

#22

Jeg signerer fordi internklinikken er en essensiell del av vår kliniske utdannelse. Uten den vil fremtidige psykologer i Norge mangle kompetanse.

(Trondheim, 2018-04-18)

#24

NTNU gir beste klinikkpraksisen i landet.
Enveisspeil med rask tilbakemelding på det ANDRE synes du kan forbedre/endre/gjør bra. Ikke på det jeg selv velger ut og viser veileder.
Hvorfor skal vi endre den?

(Trondheim, 2018-04-18)

#31

Er selv student på 5 året og har gjennomført intern klinisk praksis. Dette er det beste med profesjonsstudiet i psykologi i Trondheim, og var en av grunnene til at jeg søkte meg til NTNU. All annen teori og praksis er unyttig i forhold, av det jeg har opplevd på studiet hittil.

(Trondheim , 2018-04-18)

#34

Fordi det er en enestående form for ferdighetstrening der studentene får direkte feedback på hvordan de arbeider og hvordan de bør være i møte med pasienter. Dersom praksisen blir endret til vanlig veiledning vil studentene kun bli veiledet ut ifra hvordan de selv opplevde timen fremfor hvordan veileder opplever den. Jeg mener en slik løsning vil være et skritt i feil retning.

(Trondheim, 2018-04-18)

#35

Alle studentene, tidligere og kommende, og alle psykologer og ansatte på klinikkene er for å beholde. Bovim, som ikke aner hva som egentlig foregår der og viktigheten av det, er mot. At dette i det hele tatt er en diskusjon er for meg ubegripelig.

(Trondheim, 2018-04-18)

#36

dette er en kjempeviktig sak for utdannelsen av fremtidens psykologer!

(Trondheim, 2018-04-18)

#50

Jeg signerer fordi internklinikken bevarer tett oppfølging av studentene. VI anses som en av de beste psykologutdanningene i verden, hvorfor ødelegge det som fungerer så bra? Dessuten får man mulighet til å tilby samtaleterapi til pasienter som vil havne mellom første- og andrelinjetjenesten.

(Trondheim, 2018-04-18)

#51

For å støtte bevaring av internklinikken ved NTNU!

(Trondheim , 2018-04-18)

#71

Jeg ønsker å bevare utdannelsen slik den er bygget opp i dag, der studentene er i fokus, får god oppfølging, og pasientene som trenger hjelp men ikke får prioritering, får hjelp.

(Trondheim, 2018-04-18)

#73

Vi må ha læring i fokus når psykologer utdannes.

(Trondheim, 2018-04-18)

#97

Jeg signerer fordi jeg mener internklinikken er viktig for å sikre kvalitet ved psykologutdanningen.

(Trondheim, 2018-04-18)

#98

Dette er en vesentlig del av studieløpet og jeg ser bare ulemper ved gjennomførelse av dette!

(Trondheim, 2018-04-18)

#109

Why change a winning team?

(Trondheim, 2018-04-18)

#110

Dette er er verdifullt tilbud for studentene. Fullt av god læring

(Gjerdrum , 2018-04-18)

#116

Det er viktig at fremtidens psykologer får ha sin internkliniske opplæring innenfor rammer som ikke gjøres trangere av spesialisthelsetjenestens krav og begrensninger.

(Bergen, 2018-04-18)

#138

Internklinikker dreier seg først om fremst om UNDERVISNING!

(Trondhehim, 2018-04-18)

#141

Det er viktig med god opplæring i kjernen av terapeutisk arbeid.

(Trondheim , 2018-04-18)

#144

Klinikkene fungerer godt, og jeg kan ikke se for meg at vi kan få like tett og god oppfølging i spesialisthelsetjenesten som det vi nå gjør på klinikken på NTNU

(Trondheim, 2018-04-18)

#151

Internklinikkene var årsaken til at jeg valgte å studere ved NTNU.

(Trondheim, 2018-04-18)

#154

Eg vil halde fram å hjelpe menneskje som ikkje har rett på hjelp i spesialisthelsetenesta og såleis motarbeide køane i helsevesenet. Med aukande fokus på forebyggande arbeid i samfunnet generelt, er internklinikken på NTNU eit viktig steg i rett retning.

Eg vil ha pedagogiske rettleiarar som tek seg tid til oss studentar. Som har fokus på psykologiske (samtale-)teknikkar, og ikkje psykiatri. Som er tilgjengelege og til stades der me studentar er.

Eg vil ha trygge rammer og undervising av høg kvalitet.

(Trondheim, 2018-04-19)

#157

Dette er en meget viktig del av utdanningen.

(Gjerdrum , 2018-04-19)

#166

Jeg vil bevare en god ordning som fungerer som den skal.

(Trondheim, 2018-04-19)

#169

Eg signerer fordi eg meiner at psykologistudentar treng internklinikk i si utdanning for å ha eit trygt læringsmiljø der dei kan utvikle god psykologkompetanse. Dei rammene som internklinkkken gir til studentane over tid er med på å forme trygge, erfarne og sterke psykologar som vert rusta til å møte pasientar i arbeidslivet.

(Førde, 2018-04-19)

#178

Jeg signerer, fordi jeg mener det er svært uheldig for kvaliteten på psykologutdanningen dersom internklinikken outsources.

(Oslo, 2018-04-19)

#182

Jeg signerer fordi at flytting av internklinikken vil etter mitt syn føre til dårligere kvalitet på psykologutdanningen ved NTNU.

(Trondheim, 2018-04-19)

#187

Noe annet ville vært uforsvarlig mht. kvaliteten på psykologiutdanningen.

(baergen, 2018-04-19)

#188

Internklinikken er prekær for at psykologutdanningen på NTNU skal opprettholde sitt høye nivå.

(Trondheim, 2018-04-19)

#191

I og med at studentene utdanner seg til å behandle, er dette en essensiell del av deres utdanningsløp. Å flytte klinikken vil innebære mindre oppfølging, og dermed lavere kvalitet på praksisen. Dette vil være et steg i feil retning.

Argumentet for å flytte internklinikken er at NTNU ikke har et behandlingsansvar. De har likevel et undervisningsansvar. Ettersom det er behandlere studentene utdanner oss til å bli, er det naturlig at nettopp behandling inngår i undervisningen.

(Asker, 2018-04-19)

#193

Jeg signerer fordi det gang på gang skjer at ledere, bla. I utdanningsinstitusjoner tar beslutning uten noen som helst form for konsultering med det aktuelle fagmiljøet. Når fagmiljøet så reagerer på beslutningene, ignoreres dette også. Institusjonsledere må høre mer på personer med aktuell erfaring og kunnskap før de tar så store beslutninger.

(Bergen, 2018-04-19)