BPA er likestilling - BPA ut av helse!

Kommentarer

#208

Dagens lovgivning blir misbrukt av bpa-fiendlige kommuner. "Vi vet best"-holdningene lever i beste velgående.

(Narvik, 2018-02-05)

#215

D gir hjelp og frihet til personer med hjelpebehov.

(Harstad , 2018-02-05)

#229

Synes alle skal få et bra liv.

(Trondheim , 2018-02-05)

#233

Bpa må Være for alle uansett hvilke kommune man bor I. Mange kommuner bryter loven å ender med at man må flytte ut pga å få hjelp. Påtide at kommunene gir BPA uansett funksjonsnedsettelse å at di slutter å si du er ikje syk nok å få BPA.. BPA ER FOR ALLE nå på tide alle får lov å styre ditt eget liv en st kommunen skal bestemme over andres liv!!!

(Krokstadelva , 2018-02-05)

#234

Alle mennesker skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv og bli respektert som likeverdige borgere. Ingen med profesjonsintetresser vet bedre enn andre hvordan mennesker bør leve sine liv. Frihet og rettferdighet og livskvalitet uten kommunal stoppeklokke.

(Tranby , 2018-02-06)

#235

Alle fortjener verdighet og muligheter

(Bergen , 2018-02-06)

#239

Ringerike kommune vil ta fra meg Bpa

(Hønefoss , 2018-02-06)

#244

Jeg signerer fordi jeg er lut lei av at kommunene skal mene hva som er det beste liv for mine funksjonshindra venner. I Norge har funksjonshindra vært diskriminert, sågar avlivet, i 6000 år, sekstusenårs-natten. De siste hundre årene har diskrimineringen bunnet i fordommer og vrangvilje. Nå har funksjonshindra selv vist at de kan bidra meningsfylt til et bedre samfunn. Det skal ikke arrogante bedrevitere og omnipotente rådmenn få ødelegge.

(Ski, 2018-02-06)

#257

Jeg signerer fordi jeg vil at alle med et spesielt behov skal ha rett til et selvstendig liv !

(Trones, 2018-02-06)

#259

Jeg mener at alle mennesker i samfunnet har krav på et fritt og likestilt liv, og jeg ser at BPA gir nettopp denne friheten til de som trenger det.

(Oslo, 2018-02-06)

#260

Jeg ønsker frihet og likestilling for funksjonshemmede

(Tønsberg , 2018-02-06)

#268

Dette er viktig for at funksjonshemmede kan ha et bedre liv

(Oslo, 2018-02-06)

#274

...fordi det er en SELVFØLGE.

(Oslo, Norway, 2018-02-06)

#275

BPA er likestilling!

(Lillehammer , 2018-02-06)

#276

Vi må sikre at BPA blir aktivt brukt av kommunene i samsvar med lovgivers intensjoner og at BPA ikke blir organisert og tilrettelagt som om det var en tradisjonell omsorgstjeneste.

(Nannestad, 2018-02-06)

#278

regjeringen tar fras oss alle rettigheter

(skien, 2018-02-06)

#279

Viktig å sette på kartet hvor nødvendig dette er!

(Rensvik, 2018-02-06)

#280

Signert

(Elverum, 2018-02-06)

#281

Som leder i Norsk Ergoterapeutforbund jobber jeg for alles rett til aktivitet og deltakelse. Dette handler om likestilling, hvor BPA er et viktig bidrag.

(Halden, 2018-02-06)

#284

Jeg vil at BPA skal være det verktøyet som det var ment å være, ikke sånn det er blitt!

(Lier, 2018-02-06)

#289

Dette er en veldig viktig sak og jeg håper man får det man har i dag som blant annet innebærer å innhente politiattest for ansettelse av assistenter den dagen bpa blir plassert i annet lovverk enn dagens helse og omsorgstjenestelov. Jeg håper man kan få laget en minstenorm, fjerne den stygge aldersgrensen og jeg håper det skjer gledelige endringer og det største ønsket er å kunne ta med meg bpa i ett eller annet arbeidsmarkedstiltak i regi av nav siden dette er umulig i min hjemkommune i dag.

(trondheim, 2018-02-06)

#290

Jeg signerer fordi kommunene i Norge ikke klarer å forvalte BPA på en forsvarlig og hensiktsmessig måte etter intensjonen.

(Drøbak, 2018-02-06)

#291

Det er helt uforståelig for meg hvorfor ikke funksjonshemmede skal ha samme rettigheter til et selvstendig liv som resten av den norske befolkningen.

(Fenstad, 2018-02-06)

#293

Skal vi få likestilling, må vi sikre BPA som et reelt likestillingsverktøy. BPA er modellen for å ha ansvar i eget liv og gjøre egne valg med assistanse til praktiske oppgaver. Blir BPA liggende i helselovgivningen blir den forvaltet deretter; med standardiserte krav til kvalitet, innhold og prioriteringer. Ansvaret blir fratatt den enkelte og overtatt av forvaltningen. BPA må sikres som en rettighet, ikke som et velferdsgode prisgitt kommunale prioriteringer og ansvar.

(Ski, 2018-02-06)

#298

Viktig sak for alle som ser at livet ikke kan defineres i faste former som skal passe for «alle»

(Oppdal, 2018-02-06)

#307

Vi er kommet til 2018 . Hvorfor skal ikke alle ha rett til å bestemme over eget liv og når de vil gjøre hva... Gi funksjonshemmede den rettigheten. Slutt på diskriminering.

(Larvik , 2018-02-06)

#312

Dette syntes jeg de fortjener

(Gjerstad, 2018-02-06)

#318

Jeg signerer fordi BPA handler om likestilling. Det finnes ikke noe likhetstegn mellom funksjonshemmet og behov for pleie/omsorg. På tide å rette opp i dette.

(Tønsberg, 2018-02-06)

#319

Har selv erfart at helsefokuset , sykligjøring gjør det svært vanskelig å få BPA noe kommunene bruker som begrunnelse for å nekte BPA da de mener personen trenger helsehjelp.

(Stjørdal, 2018-02-06)

#330

Jeg støtter dette oppropet. Eg er sjølv funksjonshemmet, og meiner at alle har rett til å få leve eit fullverdig liv.

(Troldhaugvegen 52 5232 Paradis, 2018-02-06)

#331

Retten til å styre over eget liv.
BPA ut av helsereformen NÅ. Jeg er IKKE SYK, men trenger hjelp av noen ekstra hender i hverdagens gjøremål.

(Oslo, 2018-02-06)

#332

Alle mennesker skal ha selvbestemmelse over eget liv!

(Oslo, 2018-02-06)

#333

BPA skal styres og administreres av bruker, ikke noen som sitter på et kontor i stat eller kommune. Slik er det mange steder nå, og det setter unødvendig mange begrensninger for brukeren.

(Sætre, 2018-02-06)

#335

Dette skulle bare mangle!

(Oslo, 2018-02-06)

#337

Likestillingsdebattens skyggeside! Alle burde ha rett til et best mulig liv.

(Trondheim, 2018-02-06)

#339

BPA må ut av helselovgivningen. BPA skal være et likestillingsverktøy for å kunne leve et selvstendig liv med funksjonsnedsettelse

(Filtvet, 2018-02-06)

#344

Fordi BPA er kjempeviktig

(Glomfjord, 2018-02-06)

#352

Det handler om verdighet og livskvalitet i hverdagen !

(Son, 2018-02-06)

#355

Alle må få være frie og så selvstendige som mulig i vårt samfunn. BPA hjelper funksjonshemmede mennesker å fungere i et samfunn som er tilpasset funksjonsfriske. De får på et vis mer armer og bein og muligheter til et selvvalgt liv, slik det er for de fleste andre. Å få BPA burde ikke gå på bekostning av hvilke andre muligheter som gis denne brukergruppen.

(Grimstad, 2018-02-06)

#358

Alle skal ha samme muligheter❤

(Rindal, 2018-02-06)

#361

Har ei datter på 13 1/2 år som er sterkt funksjonshemmet og har holdt på 2 - 3 år nå å fått hun i barnebolig og endelig gikk det igjennom. Har vært alene med omsorgen og var veldig utslitt.

(Trondheim , 2018-02-06)

#363

Er personlig assistent sjølv, så eg veit kva kamp pårørende til min bruker har med kommunen. Blir alltid motarbeida.

(Osterøy, 2018-02-06)

#365

Jeg trenger Bpa for å få hverdagen til hverdagen til å fungere!

(Magnor, 2018-02-06)

#366

Fordi jeg har en multihandikappet datter.

(Nøtterøy, 2018-02-06)

#370

Jeg er selv avhengig av BPA

(Karmøy, 2018-02-06)

#372

Retten til et selvstendig liv.

Linda Blålid

(Førde, 2018-02-06)

#374

Likestilling bør være like selvfølgelig for mennesker med funksjonsnedsettelser som for alle andre mennesker i det Norske samfunnet.

(Trondheim, 2018-02-06)

#384

Rettferdighet, rett på ett likeverdig liv uansett ressurser

(Harstad, 2018-02-06)

#392

Jeg signerer fordi alle som ikke kan gå, snakke, spise selv i 2018 SKAL ha like muligheter som meg :-)

(Trondheim, 2018-02-06)

#394

Det er en viktig at en ser dette i et likestilling perspektiv - funksjonhemmede har rett på å leve livet sitt og gjøre sine valg.

(Vigrestad, 2018-02-06)

#397

Jeg mener dette er en menneskerett!

(Trondheim, 2018-02-06)

#399

Jeg vil leve, ikke bare eksistere!

(Røkibgeb, 2018-02-06)