Nei til Stena Recyclings planlagte gigantanlegg på Lyngås

Kommentarer

#2

jeg bor der og er sterkt imot trafikkøkning

(tranby, 2017-03-29)

#3

Støy fra tungtrafikk på veiene her, spesielt Kirkelinna, er allerede så ille at vi ikke tåler en økning uansett hva Veivesenet mått mene om saken. Etablering av Stenas avfallsanlegg blir en betydelig belastning for bomiljøene og de som ferdes langs veiene.

(Tranby, 2017-03-29)

#6

Bor inntil Kirkelinna og frykter mer støy og forurensning fra trafikken. Også usikker på hvordan det vil påvirke eiendomsprisene hvis det blir mye støyforurensning.

(Tranby, 2017-03-29)

#8

Vil ikke ha et slikt anlegg i hjertet av bygda, midt i matfatet og boligområder. Katastrofe ved evt utslipp i elva rett ved.

(Lier, 2017-03-29)

#9

Ønsker ikke en avfallsgigant i mitt nærområde

(Tranby, 2017-03-29)

#23

Er i mot dette!!!!

(Tranby, 2017-03-30)

#24

På grunn av miljømessige hensin for Lierelva og hele Lierdalen

(3404 Lier , 2017-03-30)

#30

Jeg er imot etablering av dette anlegget her!
På grunn av betydelig økt trafikk i et område som ikke er tilrettelagt for det.
Og fordi jeg har dårlig erfaring med søppelhåndteringsanlegg som nabo. Det er ikke til å unngå fare for miljøpåvirkning,med lekkasjer til vanningsvann, lukt og støy som kjente eksempler. Det har allerede skjedd. Stene Recycling har dessverre allerede dårlig rykte fra Akershus.

(Lier , 2017-03-31)

#32

Det er allerede alt for mye trafikk gjennom boligområdene på Tranby og Lierskogen. Trafikkulykkes statistikkene er tragiske og støy nivåene er over det tillatte, og dette må utbedres først, før man vurderer tiltak som øker dette problemet ytterligere.

(Lierskogen, 2017-03-31)

#34

Ønsker ikke den ekstra belastningen som den økte trafikken til og fra anlegget vil generere

(Tranby, 2017-03-31)

#35

Mona Eriksen

(Tranby, 2017-03-31)

#37

Det er ikke forsvarlig at trafikken gjennom Tranby/Kirkelinna økes på den måte som det her planlegges. Spesielt ikke når store mengder med farlig og giftig avfall skal transporteres til og fra anlegget. Det harmonerer heller ikke med plassering av et slikt anlegg i en grønn jordbruksbygd som Lier. Uansett må det gjennomføres relevante konsekvensanalyser for transport og oppbevaring, det er for sent når ulykken har rammet.

(Tranby, 2017-03-31)

#43

Det ikke foreligger en aksaptabel løsning på transport til og fra anlegget. Foreliggende løsning medfører en stor belastning på mitt lokalmiljø.

(Tranby, 2017-03-31)

#44

Jeg frykter den enorme trafikkbelastningen gjennom mitt nabolag. Både med hht. støy og forurensning.

(Tranby, 2017-03-31)

#47

Jeg er i mot

(Tranby, 2017-03-31)

#48

Er i mitt nabolag

(Tranby, 2017-03-31)

#56

Støy fra lastebiler. Trafikksikkerhet. Miljø

(Tranby, 2017-04-01)

#57

jeg er bekymret for hva dette glør med miljøet i Lier. Det er for stor risiko knyttet opp mot et slikt anlegg. Uhell skjer alltid. Forurensningsrisiko i Lierelva med sjøørret og laks, vanning av grønnsaker , utslipp ved badeplass og fuglereservat ved Gilhus. I tillegg økt trafikk både i Kirkelinna, men også Ringeriksveien forbi Haskoll og Lierbyen . I tillegg lukt nedover i dalen - det har skjedd før fra anlegg i dalen.
Vi har allerede et anlegg med Ragn Sells og tar dermed vår del av jobben med håndtering av avfall. La oss ta vare på grønne Lier .

(Lier, 2017-04-01)

#58

Som nær nabo til Lyngås, ønskes definitivt ikke mere tungtransport og forurensing av nærmiljøet på denne måten..
Ikke bra for "Grønne Lier"!

(3406 Tranby, 2017-04-01)

#74

Dette har ingenting i grønne Lier å gjøre. Det blir en kjempebelastning for beboere i nærheten med økt trafikkbelastning.

(Tranby, 2017-04-02)

#81

Jeg bor der og er i mot økt trafikkstøy.

(Tranby, 2017-04-02)

#87

Dette har ingenting midt i Lier å gjøre, grønne Lier, landbrukskommunen, hvor mange av oss også dyrker økologisk. Dette kommer til å skade oss!

(Lier, 2017-04-02)

#88

Vil ha et godt og rent miljø for barn å vokse opp i.

(Tranby, 2017-04-02)

#91

Jeg vil ikke ha giftig avfall i grønne Lier

(3408 Tranby, 2017-04-03)

#95

Dette medfører kun negative konsekvenser !

(Lier, 2017-04-03)

#99

Hva med grønne Lier??

(Tranby, 2017-04-03)

#100

Jeg er sterkt plaget av trafikkstøy fra Kirkelinna

(Tranby, 2017-04-03)

#102

Tungtrafikk i nærområdet belastende for veinett og støy

(Roseveien 29, Tranby, 2017-04-03)

#104

Vil ikke at grønne Lier skal bli et avfallssted hvor miljøgifter vil trekke ned i grunnen og ødelegge for all fremtid

(Tranby, 2017-04-03)

#105

Jeg synes ikke at det burde bygges et anlegg som kan skade naturen

(Tranby, 2017-04-03)

#110

Jeg er imot avfallshåndtering i et omfang som dette i "Grønne Lier".

(Tranby, 2017-04-03)

#113

Dette skjemmer mitt nærmiljø og Liers grønne profil

(Liier, 2017-04-03)

#115

Kvalitet i boområde, skolevei og oppvekstmiljø.

(Lier, 2017-04-03)

#117

Jeg ønsker ikke at det vakre grønne kuturlanskapet i Lier skal ha en gigantisk søppelhaug midt i sitt hjerte.

(Sørsdal, 2017-04-03)

#119

Mot gift i naturen

(Heggedal, 2017-04-03)

#121

Dette vil jeg ikke ha i mitt bo område. Og minne barn skal få slippe dette i sin hverdag.

(Tranby, 2017-04-03)

#122

For nære boligområder med skolebarn og ungdommer, økt tungtrafikk etc.

(Tranby, 2017-04-03)

#125

Vi bor rett ved Kirkelina og et slikt anlegg vil i alvorlig grad påvirke vår livskvalitet med sterkt økt støy og støv. Veien er allerede i dag meget sterkt trafikkert med bl.a. mye tung trafikk fra sandtaket ved Lyngås.

(Tranby, 2017-04-03)

#129

Her er imot mer forurensing og støy i Lier

(Tranby, 2017-04-03)

#132

Fordi ett så stort anlegg ikke bør legges på ett slikt sted. Lyngås er ikke egnet!!

(Lier , 2017-04-03)

#145

Vi bor i flotte, grønne Lier. Epletrær, bygd og gårder, produksjon av frukt og grønt, poteter og korn. Småbarnsfamilier, pensjonister og hele spekteret i mellom. En lunge!

Og det er faktisk HER de velger legge et avfallsdeponi som både avgir og legger igjen miljøgifter og gasser. Ikke bare på plassen, men også under transport på alle mulige vis. Ingen skal komme og fortelle meg at det IKKE gjør det. Dette blir en så stor belastning for både oss som bor her og kommunen at det er ingen tjent med.

Lier kommune, før en grønn lunge og eplekommune. Nå et stinkende sted hvor det samles søppel.

Ta dere sammen!! Dette går bare ikke an!

(Tranby, 2017-04-04)

#150

Fordi dette firmaet ikke følger opp pålegg ved grunn forgiftning.

(Tranby, 2017-04-04)

#151

Dette er jeg imot

(Lierskogen, 2017-04-04)

#152

Jeg bor tett på adkomstveien til dette anlegget og synes veien er tungt nok belastet som den er.

(Tranby, 2017-04-04)

#157

Det er jo direkte uansvarlig å legge ett slikt anlegg midt i Lierdalen. Det vil alltid være en fare for utslipp, å da skal vi få det nedover i dalen f.eks mot Lierelva. Så har vi punktet med trafikk avvikling og støy. Selvsagt må slike anlegg ligge ett sted. Men midt i Lierdalen virker lite gjennomtenkt. Her må politikerne tenke litt lenger enn nesa og pengesekken.

(Reistad, 2017-04-04)

#158

Vill ikke ha alt dette i nærområdet

(Lier, 2017-04-04)

#159

Jeg bor tett på adkomstveien til dette anlegget og synes veien er tungt nok belastet som den er.

(Tranby, 2017-04-04)

#161

Et slikt anlegg stiller krav til infrastruktur. En infrastruktur som er totalt fraværende eller manglende rundt Lyngås. Et slikt anlegg bør plasseres bort fra tettbygdstrøk og I et område som er lett tilgjengelig for tungtransport. Ikke i bunnen av en grønn dal preget av jordbruk med bratte bakker gjennom boligstrøk som eneste tilførselsvei.

(Tranby, 2017-04-04)

#169

Vi bor og flyttet til en kommune som har en grønn profil og har mindre trafikk en andre plasser på sentrale østlandet. Derfor ønsker vi ikke mer tung trafikk forbi huset. Vi ønsket heller ikke et søppeldeponi midt i landbruks området i Lier.

(Lier, 2017-04-04)

#170

Dette er galskap. Kommunen er kjent som grønne Lier , noe innbyggerene er meget stolt av. Hva blir det nå?

(Lier, 2017-04-04)

#180

Grønne Lier for hele Lier. Nei til Stena Recycling i Lier.
Noen som kan gi garanti for at giftutslipp aldri kan skje?? La oss bevare bomiljøene og dyrka mark i hele Lier og nei til flere 4-felts motorveier. Se også: opprop.net/rv23_vikeralternativet

(Gullaug, 2017-04-05)

#182

Vi vil bli berørt av denne trafikken i vårt nærmiljø.

(Lier, 2017-04-05)

#191

Fordi jeg har eiendom som grenser til Lyngås grustak, og fordi jeg ikke ønsker forurensning av grunnvann og mer støy/trafikk enn det allerede er i området.

(Feios, 2017-04-06)

#192

Jeg har opplevd Ragn Sells på hjemgården min rett ved og alt den fyllinga førte med seg. Dette unner jeg ikke Tranbyfolket

(3300 Hokksund, 2017-04-06)

#193

Økt trafikk

(Tranby , 2017-04-07)

#194

Ønsker ikke så stor trafikkøkning

(Tranby, 2017-04-07)

#195

De kan slutte med å ødelegge Tranby mere nå.

(Torsby, 2017-04-08)

#196

Å putte et avfallsdeponi i jordbrukskommunen er helt galskap. Er også helt krise med tanke på all trafikken som skal forbi.
Vi er et ungt, nyetablert par i Lier - og ser ikke at dette er med på å skape den kommunen vi ønsker. Det kommer til å påvirke kommunen på svært langt sikt i negativ forstand.

(Tranby , 2017-04-08)

#197

Nabo

(Tranby, 2017-04-08)

#198

Økt trafikk i nærområdet

(Tranby, 2017-04-10)

#200

Fare for høy trafikken ,støy og utslipp...

(Tranby, 2017-04-12)