Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

VÆR MED OG SIGNER KRAV OM AT RIKSREVISJONEN MÅ GRANSKE PROSESS VED VALG AV FREMSKUTT OG OVERVÅKNINGS FLYBASE I NORD-NORGE !

Dette brevet i sin helhet oversendes Riksrevisjonen:


Stortinget vedtok i 2016 å etablere fremskutt kampflybase i Evenes, og å flytte maritime overvåkningsfly (MPA) fra Andøy til Evenes. Såkalt samlokalisering.


I etterkant av vedtaket har det fremkommet opplysninger som ikke var gjort tilgjengelig før Stortingets beslutning, og vedtaket har skapt stort engasjement både blant fagfolk, lokalpolitikere og stortingspolitikere. Det har både kommet påstander om at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget, og påstander om talljuks.


Forsvarets investeringer engasjerer både av samfunnsmessige og økonomiske grunner. Tidligere har Norges kjøp av fregatter vært til behandling i kontrollkomiteen på Stortinget. Enorme overskridelser i flyttingen av hovedflystasjon for jagerfly fra Bodø til Ørlandet, engasjerer. Det er fellesskapets ressurser som benyttes, derfor kreves det tillit til prosesser.
Det er utvilsomt slik at rapport utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PWC) i mai 2016, også betegnet som «samfunnsøkonomisk analyse», dannet grunnlaget for Stortingets beslutning om lokalisering av kampflybase i Nord-Norge. I brev fra Forsvarsdepartementet v/statsråd Frank Bakke-Jensen til utenriks og forsvarskomiteen, datert 7.desember 2017, sier statsråden følgende: «Fem alternative løsninger ble vurdert. Det ble gjennomført en egen samfunnsøkonomisk analyse av basevalget». I samme redegjørelse fremkommer det også at KVU for Evenes, ikke er en reell KVU, men en «forstudie etter mal av KVU».


I følge regjeringens egne retningslinjer skal alle statlige investeringer over 750 millioner, utredes ihht KS-regimet, fastsatt av finansdepartementet. Denne rapporten var utvilsomt ikke endel av KS-regimet. Den ble aldri kvalitetssikret i en KS1, slik som retningslinjene tilsier. I denne PWC- rapporten ble QRA-base på Evenes brukt som nullalternativ, mens lokalisering av MPA på Andøya aldri ble vurdert. Allikevel hevdet regjeringen at valg av Evenes ville bli rimeligere. På grunn av kostnadene for QRA mistet Andøya MPA, samt muligheten for å bli vurdert for QRA.

Orion_jente.jpg

• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt statens egne retningslinjer for store investeringer er fulgt.
• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt prosessen har vært slik at den bidrar til å forebygge og avdekke misligheter og feil bruk av felleskapets ressurser.
• Riksrevisjonen bes av undertegnede, granske om prosessen har inngitt den nødvendige tillit blant befolkningen.

 Foto: Tommy Larsen


Toine C.Sannes, Miljøpartiet De Grønne    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Toine C.Sannes, Miljøpartiet De Grønne fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...