REDD THORLEIF HAUGSVEI!

Redd Thorleif Haugsvei!  

Plan-og bygningsetaten anbefaler at Thorleif Haugsvei videreføres i 12 meters bredde opp mot Ullveien.

Bakgrunn

Utbyggingen av Voksentoppen, byens høyestliggende skogsområde, har gitt store naturtap, irreversible inngrep i gammel skogbunn og sår i byens ellers grønne åsprofil. Habitater fragmenteres og biologisk mangfold erstattes av monokultur, bilbaserte boligfelt og overdimensjonerte veianlegg. Bratt og krevende skogsterreng opp mot 500 m.o.h med 6 måneders hvit vinter gir lange og kompliserte anleggsfaser.  Sprenging, masseforflytning og dieseldrevet anleggstrafikk gir støy og lokalforurensing i marka og byens stillesoner.  

Planforslagene som nå er sendt til politisk behandling følger samme uheldige mønster. 

Nye veianlegg utgjør en stor del av problemkomplekset. Den pågående utvidelsen av Ullveien for 2,5 m fortau har vært en vekker i lokalmiljøet.  Denne resulterte i et 15 meter bred anleggstrase i bratt terreng, hogst av gammel skog, en utsprengt fjellside og utfylling i marka. 

Nye_Ullveien.jpg

Krevende landskap med svakt fjell gir brede anlegg med stort fotavtykk i skogsterrenget

20210802_142433Liten.jpg

Den nye Ullveien i 14 m bredde under bygging.

Det samme gjelder for nedre deler av Thorleif Haugsvei som har gått fra gammel skogvei til parkeringsplass. 

20210818_163400.SMALL_2_.jpg

Biler parkert langs nedre deler av Thorleif Haugsvei

Voksentoppens særpreg er verneverdig.  Samspillet mellom landskap, gamle skogsveier, bynært fjellklima og institusjoner med tilknytning til skogen finnes ingen andre steder i Oslo.  Dette tilsier vern av både natur og kultur.

Torleif Haugsvei

Den 30 år gamle Holmekollplanen er uten forankring i gjeldende kommuneplan, klima- og naturvernpolitikk, og er slik utdatert som grunnlag for detaljregulering.

Plan- og bygningsetaten og lokalpolitikere har derfor endret syn på utbyggingsplanene i området og anbefaler ikke lenger planforslagene for videre utbygging i Thorleif Haugs vei og Ullveien. 

Likevel anbefaler Plan- og bygningsetaten en ny trase for Thorleif Haugsvei i 12 meters bredde opp mot Ullveien.  En unødvendig omlegging som vil utradere den eksisterende, verneverdige fjellveien.

Torleif Haugsvei er en vakker, trygg, kjær og mye brukt gang- og sykkelvei.

20210730_205735_liten2.jpg
 Øvre del av Thorleif Haugsvei, Ullveien og andre historiske veifragmenter utgjør et landskapstilpasset og vakker skogsveinett med minimal biltrafikk. Plan- og bygningsetaten anbefaler at dette utraderes.

20210818_163558.SMALL_thv_.jpg

Ullveien mot Thorleif Haugsvei

20210312_093435.SMALLthv_winter_.jpg

Ullveien og nedover mot Thorlauf Haugsvei om vinteren

 Det planlagte veianlegget vil medføre betydelig natur- og kulturtap. Det krevende og kuperte terrenget vil gi enorme skjæringer og fyllinger. En lang anleggsfase med tungtrafikk vil utgjøre et sikkerhetsproblem, og nok en gang forstyrre dyr, fugler og mennesker. Skogen skal hogges. Anleggstrafikken vil utgjøre et stort sikkerhetsproblem. Alt dette for en stedsfremmed og unødvendig veilenke. 

Ref. Saksnummer 201514785, Alternativ 2

Løse planer om en framtidig busslinje over Ullveien skal legitimere tiltaket, et plaster på såret etter år med bilbasert utbygging.  Nok et naturinngrep kan ikke bøte på tidligere feilgrep. En matebuss fra områdene uten kollektivdekning opp mot Voksenkollen T-banestasjon vil ikke fungere.  Få vil reise med buss bort fra byens målpunkter for overgang til T-bane som bruker 40 minutter til sentrum.  En ny vei vil derimot åpne for økt bilbruk. Andre muligheter for nye bussforbindelser MÅ vurderes.  Voksenkollveien er et aktuelt, arealnøytralt alternativ med god flatedekning.      

Vi ber med dette om at Bystyret tar ansvar for fremtiden og støtter kampen mot naturtap.  

Vi ber med dette om at Bystyret ved politisk behandling avviser planforslaget for ny Thorleif Haugsvei til fordel for bevaring av landskapet og den eksisterende veien med sine nåværende primærfunksjoner sykkel- og gange.


William Greene, Ullveien 11c    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg William Greene, Ullveien 11c fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...