Opprop vedrørende Bane NORs utbygging av Hvalstad Stasjon: Bevar Hvalstads identitet, kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett!

stasjonen_sommer_2021.jpgDen planlagte fortettingen på Hvalstad stasjon berører Hvalstads identitet, unike kulturminner, trafikksikkerheten for våre barn og lokalsamfunnets medvirkningsrett.

Styret i Hvalstad Vel har fått mange tilbakemeldinger på utbyggingen, noen er positive, men mange i bygda er forståelig nok bekymret for størrelsen og effektene av prosjektet. Vi har sett på tilbakemeldingene deres samlet og planlegger å sende en høringsuttalelse vi håper dere stiller dere bak!

Signèr oppropet og støtt høringsuttalelsen:

Vi mener vi at det er både rimelig og fornuftig for ettertiden å kreve at prosjektet gir noe tilbake til lokalsamfunnet her på Hvalstad. Med mindre prosjektet revurderes er det etter vårt syn først og fremst negative konsekvenser av utbyggingen:

1.      Privatisering av stasjonsområdet og rasering av Hvalstads identitet
2.      Redusert trafikksikkerhet for våre barn

I vår uttalelse kommer vi til å gjøre kort rede for det vi forstår som negative konsekvenser av prosjektet og deretter komme med en rekke konkrete forslag til hvordan prosjektet kan gi noe tilbake til Hvalstad.

Negativ konsekvens nummer 1:
Privatisering av stasjonsområdet og rasering av stedets identitet


Stasjonsområdet på Hvalstad er unikt og må tas godt vare på for fremtiden. Den fint utformete stasjonsbygningen fra 1915 er eneste gjenværende av de gamle stasjonsbygningene langs Drammensbanen mellom Oslo og Drammen. Sammen med pakkhuset utgjør stasjonsbygningen det som er igjen av den opprinnelige stasjonen. Stasjonen har spesielt gode proporsjoner og detaljer som ikke må bli klemt inne av nye leiligheter bygget uten spesiell omtanke for det bestående. Det må kunne gjøres på en måte som vil få stasjonsbygningen med pakkhus til fortsatt å prege nærmiljøet og la den gi inspirasjon/føringer til det som bygges rundt. Det kan se ut som man i det viste prosjektet her ukritisk har brukt «fortetting ved kollektivknutepunkt» som strategi og argument for utbygging for å nå bærekraftsmål. Det vil man lett kunne vurdere annerledes i ettertid. Samtidig har vellet gjennomgående mottatt tilbakemeldinger at prosjektet fremstår som for massivt og dominerende og at det ikke henvender seg til sine omgivelser. For eksempel, danner bygningsmassen en sammenhengende mur mot bebyggelse mot nordøst og sørøst. Muren vil fremstå som monoton, og er i seg selv et klassisk dårlig grep hva gjelder nabolagsutvikling. De grønne områdene er lagt mot jernbanen og således oppleves prosjektet som lukket og lite tilpasset omgivelsene. Noe av den samme effekten oppstår i felt A som ligger på dagens parkeringsplass til stasjonen.

Negativ konsekvens nummer 2:
Redusert trafikksikkerhet for våre barn


I utgangspunktet er trafikkbildet rundt stasjonsområdet og drop-off relativt kaotisk og til tider trafikkfarlig. Dette gjelder spesielt på vinterstid. Det er vårt inntrykk at utbyggingen på Vestre Billingstad og Hvalstad stasjon vil forverre situasjonen. Det kan se ut som at trafikkberegningene ikke har tatt hensyn til at det på Vestre Billingstad er under oppføring 1650 enheter, der barna vil bruke 30 minutter i oppoverbakke dersom deres foreldre velger å la dem gå til nye Hvalstad skole. Vi mener at det er i overkant optimistisk å tro at dette ikke vil føre til en sterk økning av biltrafikken inn til Hvalstad stasjon fra Vestre Billingstad, da barn kommer til å bli kjørt til skolen. Videre er det lagt opp til utkjøring fra parkeringskjeller på tvers av fortauet i Johs Hartmanns vei.  Trafikkbildet i området blir ytterligere forverret ved at man planlegger buss for tog på en skolevei. Avslutningsvis kan vi ikke se at det er planlagt noen varelevering for de planlagte næringsarealene. Tidspunktet for varelevering er for øvrig kritisk ift ovenstående beskrivelse.

Forbedringsforslag slik at prosjektet kan gi noe tilbake til Hvalstad

I det følgende kommer vi med konkrete forslag til hvordan prosjektet kan gi noe tilbake til Hvalstad. Vi har lagt til grunn at prosjektet fortsatt vil være lønnsomt, da de største kostnadene i en utbygging er tomten og enterprisen. Her er tomten gratis, da Bane Nor allerede er grunneier.

Konkrete forslag:

1. Ved en eventuell utbygging bør det etableres større avstand til den eksisterende stasjonsbygningen. Bebyggelsen prosjektert er også generelt for høy- den burde holdes nede med maks 2 etasjer nærmest stasjonen og artikuleres på en måte som gir variasjon, og tilhørighet og sammenheng med det beste i det eksisterende, gjennom god dimensjonering og material/fargevalg. Egnete formuleringer tas inn i reguleringsbestemmelsene

2. Bygningsmassen mot Johs Hartmanns vei må snus, slik at grøntarealene vender mot Hvalstad skole. Bygningene trekkes vekk fra veien. Den sammenhengende fasaden må brytes opp med luft mellom bygningene. Arealplanen må oppdateres og krav stilles i reguleringen til minste avstand mellom bygningene og Johs Hartmanns vei.

3. Støyskjermen mot Hvalstad stasjon skal bygges i glass eller annet gjennomsiktig materiale mot stasjonsbygningen og pakkhuset.

4. Pakkhuset skal ikke forkortes og dette må gå klart frem av reguleringsbestemmelsene.

5. Bildelingstjenesten i Hvalstad stasjon må gjøres tilgjengelig for nabolaget. Det stilles krav til dette i reguleringsbestemmelsene.

6. Fortauet i Johs Hartmanns vei legges på vestsiden av veien. Det stilles krav til dette i reguleringsbestemmelsene.

7. Det stilles krav til maksimal ÅDT i reguleringsbestemmelsene slik det er gjort i reguleringsbestemmelsene for Vestre Billingstad, her under hva som skal skje dersom maksimal ÅDT overskrides.

8. Pakkhuset sikres for offentligheten med preferanse for lokale foreninger og naboer. Det skal foreligge en avtale om dette før felt A kan tas i bruk.

9. Pakkhuset skal ha innlagt vann, strøm og bredbånd. Huset utstyres med kjøkken og toalett og et moderne ventilasjonsanlegg. Det stilles rekkefølgekrav om dette før felt A kan tas i bruk.

10. Det må etableres offentlig gangvei på tvers av felt A. Denne skal fremstå som dette. Det må stilles krav om dette i reguleringsbestemmelsene.

11. Utbyggingen skal ta særlig hensyn til at det er både barnehage og skole i nærheten hva gjelder sikkerhet og støy. Særskilte tiltak skal gjennomføres for minimerer sterkt støyende arbeider både i omfang og tid.

12. Det etableres pakkeboks eller lignende ved Hvalstad stasjon, se for eksempel https://www.posten.no/motta/hente-selv/pakkeboks. Egnete formuleringer om dette tas inn i reguleringsbestemmelsene

13. Dagligvare skal ha preferanse til næringslokalene og Asker kommune skal legge til rette for at denne er søndagsåpen. Arealer avsatt til næringsformål må økes slik at dette er mulig i praksis, samt at etableres en formålstjenlig og trafikksikker løsning for varelevering. Egnete formuleringer om dette tas inn i reguleringsbestemmelsene

14. Tilgjengelig areal rundt Julegranen, som skal stå i en nedstøpt betongfot, må økes slik at minst 100 mennesker kan gå rundt treet samtidig. Treet med minimumshøyde 4 meter skal bekostes og installeres av sameiene på Hvalstad stasjon i den nedstøpte juletrefoten innen siste fredag i november hvert år, samt sørge for at treet har belysning og strøm til belysning. Dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.


Elisabeth Andenæs, Styreleder i Hvalstad Vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Elisabeth Andenæs, Styreleder i Hvalstad Vel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...