NEI til utbyggingen av Aahkansnjurte / Kjerringtinden

NEI til utbygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland

Norge trenger bedre vern mot utbygging og ødeleggelse av hellige steder i naturen. 

Det er gitt konsesjon til utbygging av Stikkelvika Kraftverk i Hattfjelldal. Dette berører- Aahkansnjurte, Kjerringtinden, som er et hellig landskapsområde. Aahka i stedsnavn henviser ofte til at plassen er hellig. Derfor er det satt i gang en bred mobilisering over hele landet for å stoppe planene.

Konsekvensutredningen fra MIP Miljøkraft AS er godkjent av NVE, men det ble ikke åpnet for klagerett. Olje og energidepartementet har valgt å godkjenne konsesjonen direkte, også uten klagerett.

Det hellige fjellområdet, Kjerringtinden – Aahkansnjurhtjie -  ligger på Indre Helgeland mellom Børgefjell Nasjonalpark og Vindelfjällens Naturreservat, to av de eldste og mest beskyttede landskapsområdet i Norge, henholdsvis Sverige.

Aakansnjurhttjie/Kjerringtinden er et viktig kulturhistorisk miljø og symbol for Indre Helgeland. Sammen med andre hellige fjell rundt Røssvatn danner de et unikt kulturhistorisk miljø. Fra Kjerringtinden ser man direkte til Okstindan, Atoklimpen, Hatten og de Syv søstre (m.flere).

Inngrep i det hellige landskapet rundt Aahkansnjurthjie Kjerringtinden som følge en vannkraftutbygging ville fått alvorlige konsekvenser for reindrifta, kultur og samfunn. Kjerringtinden er viktig i landskapets historie, hvor tidligere generasjoners levemåter og forestillinger er nedfelt i kulturminner, stedsnavn, sedvaner og muntlig tradisjon. Et inngrep vil bryte båndene mellom folk, reinen og landskapet som er selve hjertet for reindrifta. Et inngrep ville være å kutte båndene med kunnskapen som overføres bevisst og/eller ubevisst fra generasjon til generasjon. 

illustrasjonsbilde_for_36271556.jpg

Aahkansnjurte / Kjerringtinden er et symbolfjell for indre Helgeland. Det er hellig. Foto: Hege Dalen

Den 22.11.2018 på Sijti Jarnge ble det arrangert et åpent møte mellom kommune og samiske interessenter for å synliggjøre og dokumentere samenes forhold til de hellige fjellene.

I tillegg har flere fra reindrifta, religionshistorikere, jurister, politikere, Naturvernforbundet, Arktisk Sjamansirkel og enkeltpersoner har tatt fram aktuell kunnskap til en klage for å gi konsekvensutredningen bedre kvalitet.

Med all respekt for offentlig forvaltning og riktig, korrekt saksgangs: Aahkansnjurte, Kjerringtiden er hellig. La samenes forhold til de hellige fjellene forbli levende.