NEI til tungindustri-områder med vindkraft innenfor Norges grenser 2023

Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / tungindustri- områder innenfor Norges grenser.

Vi krever innsyn og ytringsfrihet (Grl. § 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging.

Vi krever også innsyn og dokumentasjon om HVORFOR vindkraftutbygging i vårt land er aktuelt, herunder sammenlikning av oppgradering av våre eksisterende vannkraftverk og aktuelt beløp / kostnad samt levetid / funksjonstid. Forskjell på energiproduksjonen fra vindkraftverk og vannkraftverk.

Jfr §§ 106, 108 og 112, forstår vi det slik at vi at vi kan bevege oss fritt i dette område året rundt, men hva med f.eks. vinterstid, med tanke på iskast fra rotorene, er dette informert om?

Det er svært lite / ikke blitt lagt frem informasjon om alt som omhandler mulige miljøskadelige stoffer / fibre i selve vindrotor-bladene og hvordan dette / disse vindturbiner skal fjernes, hva kan gjenbrukes. 

Andre mulige hendelser fra vindturbiner:
*De inneholder ca 2.500 liter oljer, herunder hydraulikk- og motorolje. Hva med mulige lekkasjer til grunnen og mulige vann / grunnvannskilder? 
*Antennelser? 
*Harde vindkast og derved ødeleggelser av rotorblader, hele turbinen faller overende. 

*Lydfrekvens fra vindturbinene? Påvirkes mennesker, dyr og levende vesener i havet?
*Kjemikalier og bruk av helikopter for avising av rotorbladene. Kjemikalienes påvirkning av grunnen / plante- og dyreliv samt vann/ grunnvannpåvirkning?

*Gassen SF6 er ikke informert om, herunder dens mulige skadevirkninger på natur, mennesker og dyr. (26.000 ganger mer skadelig enn CO2, påstås fra kilder.

Vi krever innsyn vedr. kostnader før / under bruk og etter, samt mulig fortjeneste til innbyggere / kommune. Hvem eier selve vindturbinene, herunder ansvaret for å fjerne dem samt evt. skader / ødeleggelser av turbinene og lekkasjer, repareringer av turbinene og rotorbladene? 

Bygges vindturbinene med en investering jfr. de el-sertifikater og nettleie vi er påtvunget å betale? Se forøvrig § 75 pkt. a. og d.
Hvor mye kraft / energi kan skapes med de vindturbinene som planlegges i kommunen? Hva om de nødvendige vannkraftverk blir oppgradert? Hva er forskjellen i kraftproduksjon?

Hva med dyre- fugle- og plantelivet i de aktuelle områdene for utbygging? Hvor mange tonn med insekter blir tatt livet av? Hva med fugler som tilogmed er på rød liste? 

Minner om §§ 2, 49, 92, 108 og 112, hvor bla. naturen skal ivaretas for fremtidige generasjoner. Link til Norges Grunnlov:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Verdien av Norges Grunnlov kan leses her: Om Grunnloven

Viser også til FN sin Verdenserklæring / #Menneskerettsloven som etter hva jeg kjenner til, er underskrevet av Norge og derved er forpliktet til å følge bla. vår selvbestemmelsesrett i Vedlegg 4 og 6 artikkel 1, 2 og 3. 
Kopi hentet fra Vedlegg 6: 

Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse) 
Link: Menneskerettsloven Vedlegg 6

Del I - Art.1 

1. Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling, og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
2. Alle folk kan for sine egne formål fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, så langt dette ikke setter tilside forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte og folkerettens regler. I intet tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.
3. Konvensjonspartene, deriblant de stater som har ansvaret for administrasjonen av ikke-selvstyrte områder og tilsynsområder, skal arbeide for å virkeliggjøre folkenes selvbestemmelsesrett, og skal respektere denne rett, i overensstemmelse med bestemmelsene i De forente nasjoners pakt.

Innbyggerne / velgerne KREVER en folkeavstemning i Kongeriket Norge etter at samtlige opplysninger / dokumenter er fremlagt! At kommuner / kommunestyrer har vedtatt utbygging, har ingen verdens ting med denne saken å gjøre da vi henviser til § 49 andre avsnitt særlig, men også til første avsnitt i denne konkrete saken om krav om folkeavstemning på landsbasis.

Gjerne kommenter med flere negative resultater etc. vedr. vindkraft i kommentarfeltet. 
NB! GJERNE kopier teksten, lag den bedre og bruk i din egen kommune for å samle underskrifter med KRAV om en folkeavstemning i din egen kommune, med henvisning til lovene over. 
Energiloven gjelder IKKE over Norges Grunnlov eller Menneskerettsloven.

Med vennlig hilsen med ønske om at innbyggernes / velgernes flertallsvilje skal være styrende for alle saker i kommuner, fylker og landet som helhet!!;-)Ingar 

 

Mobil: 458 62 229 


Ingar Grøndahl - #Folkebevegelsen for Norges Grunnlov    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ingar Grøndahl - #Folkebevegelsen for Norges Grunnlov vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...