Nei til storskole og nedleggelse av Sand sentralskole!

FAU Sand sentralskole opplever at den foreløpige rapporten rundt "Fremtidas skole i Nord-Odal", langt på vei argumenterer for en storskole med 1.-10. skoletrinn i Mo, og en total rasering av dagens skolestruktur.


Nedenfor finner du en rekke argumenter for vårt standpunkt som motstander av en slik storskole og ber om at barnas beste skal være det grunnleggende hensynet i denne saken.


Hastverk

Først av alt vil vi påpeke at fremdriftsplanen for avgjørelse av fremtidig skolestruktur, samt en mulig iverksettelse av denne, har høyst urealistiske korte tidsangivelser. Dersom den oppsatte planen følges, vil dette ende opp i et hastverksarbeid som vil koste både kommunen og barna våre dyrt. I en så omfattende prosess med så store ringvirkninger, må det ikke taes hastige beslutninger.


Skolestartere
Vi har gode erfaringer med en nærmest sømløs overgang fra barnehage til skole i bygda vår. Fram til nå har ungene hatt gode muligheter til å gå ofte på bli-kjent-turer til skolen via barnehagen, noe som har bidratt til at ungene har følt seg trygge og på "hjemmebane".

Dersom det i kjølvannet av endring i skolestrukturen også fattes et vedtak om å slå sammen alle barnehagene og plassere en ny stor-barnhage f.eks på Sand, vil samtlige barn miste den tryggende sømløse overgangen – da det umulig kan settes av nok midler for å transportere ungene til skolen i Mo som en viktig del av forberedelser til skolestart.


La barn få være barn
Vi mener det er sunt å ha klare inndelinger mellom barneskole og ungdomsskole. Ved å samle de tre skolene i bygda til en kombinert barne- og ungdomsskole frykter vi at for mange skiller mellom barn og ungdom vil viskes ut.
Det er stas i 8.trinn å komme til ny skole, få noen nye kjente. En helt ny start for noen.
Barna er klare for et miljøbytte etter mange år i samme korridorer/skolegård/nærmiljø.
Det å blande barn og ungdom setter store krav til gode rammer og tilstrekkelig avskjerming. De yngre vil både kunne la seg skremme av og se opp til de eldste - dette kan igjen føre til tidlig debut i forhold til temaer som ungdom liker/starter å utforske. De yngre fanger lett opp atferd/miljø, og vi er bekymret for hvilke ringvirkninger dette kan gi.

Norge har anerkjent Barnekonvensjonen og må derfor forholde seg til de rettighetene som følger av denne. Vil prosessen med valg av skolestruktur hensynta et barnerettighetsperspektiv hvor barn og ungdom selv får komme til orde?

Skoleskyss
Det blir ekstra lang skolevei for noen – nærmere 3 mil, og enkelte er kanskje avhengig av busskyss allerede fra første skoleår. Anbefalt reisevei skal helst ikke overstige 45 minutter men vi mener at den samlede reisetiden må legges til grunn, altså gangtid+skysstid+ventetid. Vi ser at det krever mye av både bussjåfør og medelever for at en så lang samlet reisetid skal oppleves som trygg. I disse miljøfokuserte tider, kan man jo også spørre seg om det miljømessig negative aspektet med økt bilbruk er tilstrekkelig vurdert.

Helse/skolemiljø
Forskning viser at elever som må bruke mye tid på pendling til skolen er mer trøtte og mindre opplagte i løpet av skoledagen.

Det blir vanskeligere å fange barna som trenger ekstra oppfølging ved en storskole.
Barn som idag fungerer godt i mindre klasser/grupper, kan falle utenfor i større klasser og plutselig få behov for tettere og ekstra oppfølging. Igjen kan dette kunne komme til å kreve flere ressurser i form av miljøarbeidere, spesialpedagoger og psykologer for å ivareta skolens psykososiale miljø samt de utfordringer som enkeltelever bærer med seg.

Planen om hastig omgjøring av eksisterende skolelokaler til å kunne romme alle grunnskoleelever, vil kreve omfattende utbedring/utbygging, noe som vil kunne gå på helsa løs for barna som må utstå daglig byggestøy over en lengre periode.

I tillegg bør det nevnes at nærheten Sand har til både ambulansetjenesten, legekontor og brannstasjon – helt klart taler for at en barneskole bør ligge her.

Tilflytting/Utvikling
Nord-Odal kommune lokker med kort vei til Gardermoen og Oslo.
Det er neppe attraktivt at barneskolen som ligger nærmest, og i selveste kommunesentret, blir flyttet/nedlagt. Det vil være tungvint å bo på Sand, levere på SFO i Mo og deretter reise på jobb retning Oslo!

Kommunen ønsker å tiltrekke seg unge og nyetablerte innbyggere, og det foreligger reguleringsplaner for Mellom-Vik med 100 nye boenheter, Brurhella med 100 nye boenheter og Sand sentrum/Sandsjordet med 150 nye boenheter. En skole på Sand vil helt klart være vesentlig for å bygge opp under kommunens mål og planer for vekst og utvikling i Nord-Odal. Det skal ikke være mange familier på flyttefot før man antakelig har tapt mer i form av uteblitte inntekter enn det man har spart på en eventuell skolenedleggelse. En nedleggelse vil faktisk kunne føre til at boligverdien til nærliggende eiendommer synker.

Vi er overbevist om at det ikke blir noen tilflytting til Sand uten en skole her.
Vi vil gå så langt som å påstå at det å bevare nærskolene i seg selv vil være et attraktivt argument for å lokke familier til bygda vår, når omliggende kommuner velger å gå i motsatt retning. Tilflyttere til distriktskommuner er primært barnefamilier eller tilbakeflyttere som ønsker å stifte familie, og det er elementært at Sand kan tilby et godt oppvekst- og skolemiljø for at de skal ønske å flytte hit.

Hvilke ringvirkninger kan en skolesammenslåing ha for handelsstanden?
Vi har et lite handelssentrum i både Sand og Mo, med begrensede åpningstider, og ønsker at så mange som mulig handler lokalt slik at våre sårt tiltrengte forretninger og arbeidsplasser kan bestå.

Skolenedleggelser kommer naturlig nok alltid som følge av nedgang i folketall, men en skolenedleggelse vil definitivt forsterke nedgangen, og sementere situasjonen.

Biblioteket
Elevene på Sand har idag en stor fordel av å kunne gå til biblioteket. Dersom barne
skolen på Sand blir flyttet til Mo, resulterer dette i økte transportkostnader for å kunne benytte biblioteket, og vi er redd tilbudet vil bli betydelig innsnevret dersom sparekniven taes fram på nytt.

Tradisjoner/Historie
Tradisjoner rundt 17. mai feiring og gudstjeneste til jul kan måtte endres til det ugjenkjennelige. Eksempelvis var den totale kapasiteten til kirka i Mo på 400 personer før koronapandemien, og det er uvisst om denne kapasiteten kan opprettholdes igjen på noe tidspunkt. Vi må heller ikke glemme at det er en lang tradisjon og historie rundt sentralskolen på Sand – Sigurd Hoel.


Fritid

Både foreldre/foresatte og barn bosatt ved Sand, frarøves dyrebar fritid ved å tvinges til å bruke mer tid på transport til og fra skole/sfo kontra tidligere. Nord-Odal er en typisk pendlerkommune, og en endring i skolestruktur kan i ytterste konsekvens innebære at enkelte må se seg om etter andre jobber, eller til og med flytte. Presiserer igjen at det er tungvint å bo på Sand, levere på SFO i Mo og deretter reise på jobb retning Oslo!

Økonomi vs. Kvalitet
Uavhengig av hvilket alternativ for framtidas skole i Nord-Odal som måtte velges, forventer vi som foreldre at det fokuseres på kvalitet.

Vår bekymring er at den dårlige kommune-økonomien vil fremtvinge ytterligere kostnadskutt og besparelser selv etter en mulig skolesammenslåing, i en slik grad at elevene får for dårlig oppfølging både faglig og sosialt, for lav voksentetthet, som igjen kan føre til at elever i for stor grad får ansvar for medelever. Vi er selvsagt også bekymret for at større klasser vil resultere i at læringsmiljøet blir mer preget av uro og bråk.

Vår påstand er at ingen av kommunens eksisterende skoler er utformet til å romme samtlige elever fra 1.-10. trinn, hverken innendørs eller utendørs. Det vil være helt nødvendig å utbedre og mulig bygge ut eksisterende bygg/skoler, for ikke å snakke om å legge til rette for at barna har store og gode utearealer som innbyr til lek.

Når det derimot snakkes om kvalitet i skolen i forbindelse med nedleggelse, vises det ofte til ensidig forskning som viser fordelene med skolesentralisering og alle ulempene med en desentralisert skolestruktur. Det er imidlertidig ikke dokumentert at kvaliteten ved små skoler er dårligere enn ved store. At skoler med høyere elevtall fremstår som bedre enn skoler med lavere elevtall, synes for oss å heller ha sammenheng med at større skoler oftest har ligget i tettsteder der arbeidsmarkedet tiltrekker seg foreldre med høyere utdanning i større grad enn de små bygdene gjør. Vi mener at foreldrenes utdanningsnivå har større påvirkning på elevenes resultater snarere enn et stort elevantall. Kvaliteten på skolen blir nødvendigvis ikke bedre om skolen blir større!

På mindre skoler er det lettere å skape gode relasjoner, ha gjennomsiktighet og oversikt. I en tid der vi opplever økende utfordringer knyttet til atferd i skole-Norge, er relasjon et nøkkelord for forebygging, for å skape trygghet, omsorg og forutsigbarhet. Hjem-skole samarbeid spiller en viktig rolle i en elevs læringsmiljø. På en nærskole vil det være lettere å invitere foreldre inn og de vil få en større tilhørighet til hva som foregår på skolen.

Vi krever at det sjekkes nøye ut hva forskning viser rundt negative konsekvenser med storskole. Finnes det ikke nok forskning, da bør det alene være grunn nok til ikke å la barna våre være forskningskaniner i et ikke reversibelt prosjekt.

FAU Sand sentralskole
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )