Nei til ny skolestruktur i Giske kommune

I saken om vurdering av ny skolestruktur i Giske kommune, står Giske og Alnes barneskole og Godøy ungdomsskole i fare for å bli lagt ned på grunn av kommunens kostnadskutt. 

Alnes Vel ønsker ikke at våre bo- og oppvekstsvilkår skal måtte lide av dårlig økonomisk styring fra kommunens side, ved å legge ned skoler for å spare kostnader. Rapporter viser at skolene våre er svært effektivt drevet og har lave kostnader i utgangspunktet. Alnes Vel mener det er feil å legge ned skoler for å kutte kostnader, spesielt når løsningen er å flytte elever til allerede overfylte skoler på Valderøya. Hvilke investeringer kommunen må gjøre ved Valderøy barneskole og -ungdomsskole som følge av økt elevantall har heller ikke blitt redegjort for. Dette finner vi kritikkverdig og skremmende. Kostnadene ved en slik investering vil trolig være høyere enn å beholde dagens struktur. En handling som på papiret er ønsket å få kommunen ut av Robek-listen, vil trolig virke snarere tvert imot.

I kommuneplanen og økonomiplanen er det for perioden 2014-2026 valgt ut fire satsningsområder hvor et av punktene er at Giske kommune skal være en god plass å bo. Videre står det at «det gjennomgåande perspektivet, som er grunnleggande i vårt daglege arbeid og skal syne att i dei prioriteringane som vert gjort, skal vere å (Samfunnsplanen, kap. 4, side 6)

  • Fremje god folkehelse
  • Legge til rette for universell utforming og tilgjenge for alle
  • Legge til rette for god oppvekst for barn og unge
  • Ha fokus på energisparing og reinare miljø
  • Låg risiko og sårbarheit
  • Trygge og gode nærmiljø for unge

Nedleggelse av skoler strider imot flere av disse punktene. Spesielt fremming av god folkehelse, tilrettelegging for god oppvekst for barn og unge, samt være et trygt og godt nærmiljø for unge. Uten lokale skoler, vil det gode nærmiljøet etter hvert forsvinne. Fraflytting fra nærmiljøene vil øke og tilflytting til kommunen vil reduseres når våre skoler ikke lenger er tilgjengelig. Alnes Vel ønsker levende og trivelige nærmiljø i hele kommunen. Alnes Vel mener skolestrukturen og kommunens barn ikke skal lide på grunn av dårlig økonomisk styring fra kommunen og at kommunen må kutte kostnader. 

Alnes vel synes det er bemerkelsesverdig at sentrale personer fra kommunen uttaler seg offentlig om nedlegging av Alnes barneskole, da skolen kan selges og brukes til turistformål. Alnes trenger per i dag ikke flere turister før infrastruktur blir betydelig oppgradert. Alnes er ikke tilrettelagt for dagens turistmengde hverken med parkering, veier og gangveier, toalettfasiliteter med mer. 

 Bli med og gi din underskrift på at vi ikke ønsker nedleggelse av skolene. 


Alnes Vel ved Morten Alnes Grundstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen