NEI TIL KORONAPASS

Det er nå på trappene et koronapass i Norge. Dette også i uttlalt forebyggende øyemed. Dette vil kunne innskrenke friheten og ytterligere øke presset for å vaksinere seg - med et antall doser covid 19 vaksine, som vi pr. i dag ikke vet antallet av. Det er kommet frem at det er innmeldt over 40.000 bivirkninger, så langt til Legemiddelverket, hvorav i overkant av 4.000 anses å være av alvolig art. Myndigheter, også har uttalt at ikke alle kan / skal vaksinere seg av medisinske årsaker. Det finnes en gruppe i sosiale medier, hvor svært mange er medlemmer - og hvor det stadig kommer inn rapporter om helsemessige utfordringer - som anses å stamme fra vaksine. Noen mener endog, også leger, at covid 19 vaksiner ikke er å ansees som en vaksine. Dette gjelder da spesielt mrna vaksiner. Vaksinene har fått en nødgodkjenning, og en endellig godkjenning er pr. dags dato ikke på plass. Det er innmeldt flere tilfeller av forstyrrelser i menstruasjonssyklus med blødnings endringer. Et koronapass vil i praksis for mange kunne bety at vi i Norge øker presset ytterligere for at vi skal vaksinere oss - og må fortsette med det på ubestemt tid. Vi vet i dag for lite, til å kunne gjøre dette. Dette strider også mot menneskerettigheter. Det er flere forskere, leger, medisinskfaglig personell generelt som yttrykker skepsis til dette. Det er også advokater, verden over som er uenig i det som nå skjer. Endog er det flere mennesker som trekker sammenligninger til en tid vi helst ikke vil tenke på. Vi i Norge har tidligere hatt et samfunn hvor en stor grad av tillit, relativt små sosiale forskjeller har vært en av hjørnesteinene i vår grunnmur. Dette vil kunne bli påvirket av et eventuelt vaksinepass. Fred, frihet, samhold, respekt for hverandre og retten til å kunne  bestemme over egen kropp, respektere menneskets iboende selvstendige rett til å ta avgjørelser som dreier seg om sin egen helse, vise hverandre forståelse, frihet, selvstendighet, har vært viktige verdier for oss her i landet. Folkehelseloven fra 2011 sier oss at alle beslutninger skal ha folkets helse i tankene og påvirke hvilke avgjørelser som tas på alle nivå i samfunnet vårt. Grunnloven, og hele det aktuelle lovgrunnlaget vi har gjennom blant annet Norges Lover må være en del av rammen vi forholder oss til når vi nå skal bestemme veien videre for oss. Skal loven endres, skal et høringsforslag sendes ut med god frist. Det er Kongen i Statsråd sitt ansvar å eventuelt stoppe dette, dersom vårt lovgrunnlag ikke følges. Vi ønsker ikke et koronapass - selv om det kan være forståelig utfra blant annet næringsliivsinteresser, på kort sikt. Vi er mange som ønsker etter lang tid, å få normalisert livene våre igjen, men vi må også tenke på de potensielle langsiktige konsekvenser som et koronapass vil kunne få. Det viser seg nå at de av oss som er vaksinerte like gjerne både kan smittes og smitte. Smittevernloven gir oss at tiltak skal være forholdsmessige. Det er mye frustrasjon rundt omkring nå i verden, også her. Demonstrasjoner er også kommet hit til vårt land - og mange er redde for at et pass kan øke splittelsen også her i Norge. Vi ønsker ikke dette for Norge, landet vårt. La oss gå foran som et godt eksempel. Vi innfører ikke noe som kan få store konsekvenser for samfunnet. 


Trine Strandenæs, cand.mag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Trine Strandenæs, cand.mag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...