Nei til industri på våtmarka Hellemyra, Lista.

Nei til storstilt industriutbygging på Hellemyra og områdene rundt.

 

Hellemyra_nord_17-mai-2021_(02).jpg

 

Det planlegges storstilt utbygging på Lista i Farsund kommune, der enorme arealer med natur og matjord vil gå tapt. Den siste resten av våtmarka Hellemyra er blant de områdene som planlegges utbygd. Myra er rødlistet som en sterkt truet naturtype.

 

 

Området som skal nedbygges med industri ligger sentralt i det unike og flate Listalandskapet og er tilholdssted for en lang rekke truede arter, og omtales gjerne som landets største landingsplass for trekkfugler på vei over Nordsjøen. Det flate, særpregede området har Norges høyeste antall registrerte fuglearter. Utbygging vil få konsekvenser for fugleliv langt utenfor distriktet.

 

 

Kystmyrer har en landskapsøkologisk funksjon, de holder på karbon, er lokalt eller regionalt sjeldne, og utmerker seg som viktig for opprettholdelsen av biologisk mangfold. Langs kysten har intakte myrkomplekser blitt sjeldne, og spesielt er det lite myr igjen i låglandet.

 

 

Lista er et av tre av landets mer storskala jordbruksområder. Andelen dyrka jord i planområdet er 33%, og utgjør 10% av hele kommunens dyrka mark. Det er 561 dekar fulldyrka jord som ønskes omdisponert, som er mer enn 1/8 av jordbruksarealene som maksimalt er tillat til omdisponering årlig nasjonalt. Statsforvalteren mener at konsekvensene utbygging vil få for landbruk er «svært stor negativ.»

 

landbruk.JPG

 

Det blir skissert en voldsom trafikkøkning i konsekvensutredningen, mye av dette vil nødvendigvis passere gjennom Vanse. Dette vil tvinge frem et behov for nye veier, noe som medfører at ytterligere natur og landbruksarealer går tapt. Det er blant annet vanskelig å se hvordan en skal rute trafikken forbi Vanse og omkringliggende boligfelt uten at det medfører betydelige inngrep i Nesheimvannet naturreservat. Videre må nye boligfelt og servicebygg etableres med de følger dette får for natur, landbruk og mange naboer som til nå har hatt en trygg og rolig boplass.

 

 

De fulle konsekvensene som utbyggingen vil få for natur, landbruk, landskap og ikke minst folk som bor på Lista er svært mangelfullt utredet. Planene forsøker å skape et inntrykk av at alle hensyn til natur og folk er godt ivaretatt, går man nærmere etter i sømmene er det ikke vanskelig å se at dette ikke stemmer.

 

 

Likevel ønsker politikere og næringslivet å bygge ned store deler av Listalandet. Si NEI til dette!

 

Husk å bekreft underskriften med mottatt mail etter signering. Mottar du ikke en slik etter kort tid, kan du ha en feil i e-portadressen, og du må signere på nytt. Underskrifter uten gyldig e-postadresse teller ikke.

 

Mer om disse planene her: 

 

Offentlig ettersyn av ny førstegangsbehandling områdeplan Lista Renewable Energypark. 

Statsforvalterens innsigelser

Informativt innlegg på Norsk Ornitologisk Forening sin side. 

Rundlurt.no - blogg om teamet

Verdier i Nesheimvassdraget - studie

Studiene jeg har funnet om Hellemyra og Lista Renewable Park samt planbeskrivelse og konsekvensutredning samlet.

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Maria Hals Eilertsen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...