Nei til budsjettkutt i Tromsø skolene og barnehagene

Vi vet at Tromsø kommune er i en dyp økonomisk krise. Vi forstår at mange smertefulle og upopulære vedtak og tiltak må til for å få økonomien på rett kurs. Vi er fullstendig klare over at dette er ingen lett oppgave, og at dette innebærer vanskelige valg.

Vi er allikevel rystet over vedtakene om å kutte totalt 44 millioner på budsjettet til seksjonen for skole og 46,5 millioner på budsjettet til seksjonen for barnehage.

Det er små innsparingsmuligheter utenom lønnsmidler i disse seksjonene, så dette betyr at 50-60 lærere/assistenter må sies opp, og like mange barnehageansatte. Dette kan vi bare ikke gå med på. Vi er foreldre, og selvfølgelig ønsker vi ikke lavere kvalitet på tjenester som gjelder våre barn. Men dette handler om mye mer. Dette handler om samfunnsutvikling.

Dagens barn er morgendagens voksne, og barnehage og skole er deres viktigste læringsarena. Hvis de ikke får nødvendig faglig og sosial opplæring, hvordan skal de kunne håndtere voksenlivet? Hvordan skal de kunne bygge et godt samfunn? Psykososiale og adferds relaterte utfordringer hos barn og unge øker. Disse utfordringene trenger forebygging og oppfølging. Det er helt nødvendig at det skal være trygge voksne til stede som har tid og kapasitet til å se og støtte hvert enkelt barn. Vi mener at ved å kutte i ansatte i barnehage og skole vil gapet mellom behovene og tilgjengelige ressurser bli uforsvarlig stort.

Sannsynligvis vil friske barn med ressurssterke foreldre klare seg fint med mindre antall ansatte på skolen og i barnehagen. Foreldrene vil kunne tilføre nødvendige ressurser hjemme, bytte skole osv. Men det er mange familier som ikke har disse ressursene eller som har barn med spesielle behov. De er avhengige av at barnehagene og skolene gir barna tilstrekkelig faglig og sosial opplæring. Bemanningsreduksjon vil gå utover de svake, og vil bidra til å skape et klasseskille i vårt lokalsamfunn.

De dramatiske budsjettkuttene i seksjonene for skole og barnehage er rett og slett ikke akseptable. Vi ønsker at alle barn skal ha like gode oppvekst vilkår, og mener at disse kuttene vil hindre utviklingen av et varmt og livskraftig Tromsø!

Underskriftskampanje_21.JPG