La ATROP leve

I 2023 foregikk det en rasering av bruker og pårørendetilbud i Norge, da regjeringens omlegging av tilskuddsordninger til organisasjoner fikk store konsekvenser og tvang ATROP og andre organisasjoner som jobber med lavterskeltilbud, bruker og pårørendestøtte og ettervern i knestående.

Dette står i sterk kontrast til Hurdalsplattformen hvor det står «Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. Frivillige gjør en uvurderlig innsats i helse- og omsorgssektoren. Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre muligheter til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringa vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid».

ATROP mistet med andre ord statlige tilskudd i 2023, etter 13 års drift da omleggingen rammet oss hardt, men ble reddet av Agder fylkeskommune som sikret driften i ett år. Vi har gjennomført relativt store tilpasninger og innrettet oss etter nye krav i tilskuddsordningene, og har bl. annet digitalisert og bygd opp ett helt nytt IT system med sikkerhetspakker og backup som er tilpasset tiden vi lever i.

Nå sitter vi her igjen med avslag på alle søknadene for 2024 til Helsedirektoratet, og blir presset til en ny runde med klageprosesser. Begrunnelsene som er gitt, er syltynne.

I avslag på søknad om tilskudd til Drift av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter over statsbudsjettet 2024 kap. 765, post 72 er begrunnelsen i to av avslagene:

«Søknaden avslås da det ikke er levert relevant dokumentasjon på samarbeid med kommuner. Det fremgår av regelverket at dokumentasjonen på samarbeid skal være for tiltaket det søkes om tilskudd til, inneholde kort beskrivelse av hva samarbeidet innebærer og være gjeldene for perioden det søkes om tilskuddsmidler til. Dokumentasjon på samarbeid med kommuner skal lastes opp sammen med søknaden og kan ikke ettersendes.

De kommunale vedtakene er fra år til år, og blir først vedtatt flere måneder etter at tilskuddsordninger til Helsedirektoratet blir sendt. Samarbeidet beskriver vi i årsmeldinger, og søknader og de fremkommer i årsregnskapene. Det er nærmest ufattelig at det kreves dokumentasjon på konkret samarbeid utover dette, og at det forventes vesentlig mer administrasjonsarbeid av frivilligheten. I tillegg blir det i Helsedirektoratets begrunnelse sendt ut signal om at bekreftelse på konkret samarbeid må innhentes hvert år. Dette samsvarer ikke med Hurdalslattformen hvor det står «Regjeringa vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Regjeringa skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid»

I avslag på søknad nr. 3 om tilskudd til ATROP støtte og veiledningstjenester over statsbudsjettet 2024 kap. 765, pos 72 ble begrunnelsen for avslaget det samme som i 2023:

«Søknaden nådde ikke opp i konkurranse med andre søknader på tilskuddsordningen. Vi vurderer at andre søknader på ordningen har høyere forventet måloppnåelse, det vil si at disse tiltakene er vurdert til å gi et mer betydelig bidrag til å nå målet for tilskuddsordningen. Vi vurderer også at andre søknader er av høyere kvalitet».

Det har med andre ord ikke hatt noen betydning de vesentlige tilpasningene ATROP har gjennomført.

 Det er mange brukere og pårørende som benytter organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter sine ulike tilbud og aktiviteter. ATROP er et lavterskeltilbud og ett ettervern. Vi tilbyr hjelp og støtte til enkeltmennesker og familier som sliter med rus, vold, overgrep og psykisk uhelse. I tillegg jobber vi med arbeidstrening og inkludering for utsatte unge voksne og våre nye landsmenn og vi gir ett aktivitet og støttetilbud til barnefamilier. For mange av brukerne er ATROP en viktig grunnpilar, når det røyner på og det er kaos i livet. Se vår hjemmeside Åpent brev til Stortingspolitikere vedr. søknader og tildelinger (atrop.no) for ytterlige informasjon og oppdatering på saken.

Det er NOK nå.  La ATROP få midler som sikrer videre drift.

Nå trenger vi DIN stemme for å overleve. Vi håper du vil støtte oss med din signatur. 

logo_atrop_stor31.png

www.atrop.no 


Jorun Marie Kveldro, leder ATROP    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Jorun Marie Kveldro, leder ATROP vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...