Ja til Elsa Laula Renbergs plass!

"Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele plass i området ved Kjøpmannsgata, Cicignons plass og Metodistkirken navnet ”Elsa Laulas plass”. Bakgrunnen for navnesaken er at det lenge har vært ønskelig å hedre Elsa Laula Renberg med et stedsnavn.

Kunstverket ”Flytende – Flyvende” skal flyttes og Trondheim kommune har mottatt forslag om å kalle denne plassen opp etter Renberg. 

Underveis i forslagsprosessen har det blitt reist spørsmål om hvordan navnet skal skrives og om etternavnet skal være med i det nye navnet, jf. samisk navnekultur. Fra forslagsstiller har kommunen fått anbefalt formen ”Elsa Laulas plass”. Trondheim kommune har imidlertid tradisjon for å inkludere etternavnet der veger og plasser oppkalles etter personer, men ønsker tilbakemelding på skrivemåten av plassnavnet. 

For at navnesaken skal bli behandlet innen rimelig tid ber vi om uttalelse innen 15. juli 2020." https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/om-kommunen/kunngjoringer/nye-gate-stedsnavn-og-adresser/oppstart-av-navnesak---oppkalling-etter-elsa-laula-renberg/?fbclid=IwAR3wFfNIQXjV7gH9VlCyrye1y22Ue7HBiyqQYuLxWR95tt9TQefAND7s0HY

Dette oppropet støtter initiativet, med forslag om å inkludere etternavnet Renberg i stedsnavnet. Vi mener at plassen skal hete Elsa Laula Renbergs plass. Vi vet at Elsa Laula Renberg og mannen valgte dette navnet sammen, og at det trolig har opphav i hjemtraktene hennes. Det bør tillegges vekt. Utelatelse av fullt navn har også den effekten at det kan virke infantiliserende på kvinner, og er noe kvinner i offentligheten ofte støter på som en hersketeknikk. Det er derfor et viktig signal at en bruker fullt navn også når en skal kalle opp steder etter kvinner. Oppropet vil bli overrakt kommunen innen fristen for innspill 15. juli 2020.