INNBYGGERINITIATIV ´IKKE NABO´ - STØTTER EKELY OG EDVARD MUNCH.

 

15369054_1250427351691763_2867160749659565043_o[1]1.jpg


INNBYGGERINITIATIV ´IKKE NABO´ ! STØTTER EDVARD MUNCH - EKELY !!!
- -
EDV MUNCH, NOT MY NEIGHBOR! SUPPORT MUNCH - EKELY !!!

Støtter forsterket og utvidet fredning Edvard Munchs Ekely.
Nei til oppføring dødshuset på Ekely.

Melgaard, Snøhetta, Selvaag vil reise House To Die in´ på Ekely, vi er i andre runde. Byantikvar har igjen sagt ja til oppførelse, vi har igjen klaget vedtaket til Riksantikvar som sist sendte søknad ubehandlet i retur til byantikvar, da søknad var ufullstendig. Ekely er fredet samt friområde har stor kulturhistorisk betydning stort naturmangfold og truede rødlistede arter planter og dyr.
Ny søknad foreligger Riksantikvar gir sin innstilling ganske snart. Det haster!!!
De som vil reise bygg hamrer mot ekelybeboerne, og fremstiller en nabokrangel. Deler av media plukker opp dette og publiserer samme uriktige fremstilling. NRK publiserte tirsdag 6. februar påstandene direktesending kulturnytt, så på nett. Realiteten er helt anderledes! Motstanden er stor over hele landet. Saken har fått oppmerksomhet utenlands. Nå sist gjennom en omfattende artikkel i New York Times.
Ekely er knyttet opp mot Verdenskunstneren Edvard Munch. Begge deler er Verdensarv forvaltet av Norge som plikter å ivareta arven etter Munch. Ekely og Munch er flettet i hverandre og slik må det fortsette å være. Ekelyområdet dokumenterer andre og siste halvdel av Munchs arbeide. Det er svært omfattende med tanke på antall verk. Her finner vi også hoverdverk, slike som Vinternatt bildene, og også andre blant annet Adam og Eva motivet gjengitt i flere større verk. Edvard Munch er en av de virkelig store internasjonale kunstnerne og han var veldig nær naturen. Han valgte seg omhyggelig Ekely på grunn av naturrikdommen og beliggenheten med utsikt over Oslofjorden.
Munch ga alt - Gi din stemme tilbake til Munch og Ekely slik at de fortsatt kan leve videre i samtiden, og i fremtidige generasjoner. Investorer ønsker å rasere Ekely, presse Melgaard inn for derigjennom yngle penger ved å assosiere til Edvard Munch. Bygg dødshuset på annet tomt. Ekely og Munch må få være i fred. Melgaard må stå på egne ben og eventuelt gjøre jobben selv.
Vi trenger ditt navn (aldersgr 16 år).Ønsker du legge til informasjon kan du, men vær kortfattet saklig. Før opp område / sted du bor (frivillig). Beboere på Ekely kan signere oppropet.
Listen sendes Riksantikvar. Kan sendes andre off. instans. Listen publiseres i forbindelse med Ekelysak el sak knyttet til Ekelysak / Edvard Munch.

Ansvarlig redaktør
Harald Lyche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

 

'NOT NEIGHBOR´ SUPPORTING EDVARD MUNCH - EKELY !!!
- -
EDV MUNCH, NOT MY NEIGHBOR! SUPPORT MUNCH - EKELY !!!

Support for reinforced and extended conservation Edvard Munchs Ekely.
Saying no to the entry of the dead house at Ekely.

Melgaard, Snøhetta, Selvaag will raise House To Die in 'on Ekely, we are in the second round. City planning authorities has again said yes to the construction, we have again complained the decision, so now the application goes to the National planning authorities, same as the first round. In the first round the application was sent untreated in return to the city planning authorities, because the application was incomplete. Ekely is protected as well as being a free area, has great cultural history significance, large natural diversity and endangered red-listed species of plants and animals.
New application has now reaced the National planning authorities who will give its recommendation soon. It's urgent!!!
Those who want to raise the building hammers against the neighborhoods, claiming it to be a quarrel between neighbors. Parts of the media pick up this rhetoric, publishing the the same incorrect presentation. On Tuesday 6 February, the national broadcasting published the claims directly in the cultural news, so on the web. The reality is completely different! Resistance is great throughout the country. The case has gained attention abroad. Now last through an extensive article in the New York Times.
Ekely is linked to world artist Edvard Munch. Both parts are World Heritage managed by Norway, which is obliged to safeguard the legacy of Munch. Ekely and Munch are braided in each other and so it must continue. The Ekely area documents the second and last half of Munch's work. It is very extensive considering the number of works. Here we also find some of his most famus painings, such as the Winter Night pictures, and also others, including Adam and Eve, the motif shown in several major works. Edvard Munch is one of the really big international artists and he was very close to nature. He carefully chose Ekely because of the scenery and its location overlooking the Oslo Fjord.
Munch gave it all - Give your voice back to Munch and Ekely so that they can still live on in the present and in future generations. Investors want to rage Ekely, push Melgaard in, in order to breed money by associating with Edvard Munch. Build the dead house on another plot. Ekely and Munch must be in peace. Melgaard must stand on his own and do the job himself if he can.
We need your name (age 16 years). If you want to add information you can, but be concise. List the area / place you live (optional). Residents of Ekely can sign the call.
The list is sent to the national planning authorities. Can be sent to other authorities.. This list can be published also in other connections with Ekely matter / -case related to Ekely / Edvard Munch.

Chief editor
Harald Lyche


Harald Lyche, Redaktør. Edvard Munchs Ekely. Oslo, Norge.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen