Ikke bygg ned Thalleveiåkeren

Matjord skal sikre lokal og nasjonal matproduksjon. Regjeringen understreket dette nylig i et brev til landets kommuner der det legges vekt på at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse for å styrke beredskapen og matsikkerheten. Det er viktig at kommunene fører en streng jordvernpolitikk og går grundig gjennom sine planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrket mark. Bodø kommune må følge disse nasjonale føringene og tilbakeføre Thalleveiåkeren til jorbruksformål, slik at det fortsatt kan dyrkes på arealet. Bodø Glimt må få avslag på sine ønsker om å bygge ny Storstue på Thalleveiåkeren  - kommunen må heller finne andre egnede utbyggingsomreåder for slike anlegg uten at dyrka -og dyrkbar mark bygges ned! 


Jordvern Nordland v/Solveig Utvik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen