Høringsinnspill - Ny skolestruktur 2020 - Frydenlund barneskole

Følgende brev oversendes til Narvik kommune som høringsinnspill ifm. ny skolestruktur 2020, innen 17.10.2020. Vi håper at du kan lese gjennom brevet, og støtte innspillet med din signatur.

 

Narvik kommune
postmottak@narvik.kommune.no

 

Ina Bjarkøy Larssen
Nina ErikssonNY SKOLESTRUKTUR 2020 – HØRINGSINNSPILL
Det vises til høringsbrev datert 17.08.2020 (dok I) og tillegg til høringsdokument datert 08.09.2020 (dok II) – Ny skolestruktur 2020.

Med nær tilknytning til barn i skole- og barnehagealder, blir vi direkte berørt av den pågående skolestrukturen. Flere av oss foreldre har vært bosatt, og fått barn, andre steder i landet, og har etter endt studie valgt å flytte hjem til Narvik. Vi har etablert oss i områdene Frydenlund, Storåsen og Framnes, og det er her vi ønsker å bo sammen med våre familier.

Som det fremkommer under, er vårt klare innspill at det etableres en èn- eller toparallell skole på Frydenlund.

Narvik kommune har et stort fokus på, og det investeres store summer, for å gjøre det attraktiv å bo og bli værende i Narvik kommune. Det er derfor grunnleggende at det gis et godt og dekkende barneskoletilbud i kommunen.

1. Kommentarer til pkt 1.1 i dok II
I andre avsnitt fremkommer det;
“... der en legger til grunn erfaringstall og generelle betraktninger til grunn.”

Vi kan ikke se at Mulighetsvurderingen overhode tar for seg den satsning som Narvik kommune som helhet har fokus på. Aktører med lokal tilstedeværelse, som bl.a. Sparebanken Narvik og Polarkraft, har aktive kampanjer som fremmer bolyst (tilflytting, trivsel, trygghet, nærhet til jobb og opplæringsmiljø) i Narvik kommune. Slike parameter er ikke hensyntatt. Se også punkt 2 under.

2. Bolyst – Faktorer/Sammenslutninger som bidrar til eller jobber for bolyst
Faktorene under må tas i betraktning, og vi mener at befolkningsframskrivinger ikke utelukkende skal basere seg på statistikk fra SSB. Vi har tro på at punktene under skaper vekst og tilflytting til kommunen. Disse skulle derfor vært lagt inn som en faktor. Det nevnes; NRNF (Narvikregionens næringsforening), Haikjeften, Propellfabrikken, Vinterferstuka, SommerNarvik, Satsning Narvikfjellet, Lokale satsinger (både gjennom events og næringsliv), Nærhet til hav og fjell, Satsning mot VM2027, Forsvaret og Etablering av nytt sykehus.

Det samhold og engasjement som er skapt, og som fortsatt skapes, må vi ha troen på skal gjøre slik at unge blir værende i, eller flytter tilbake til, Narvik kommune.

3. Kommentarer til pkt. 7.3 i dok II
Som det fremkommer av pkt. 7.3, dok. II, sokner flest barn på Narvikhalvøya til Frydenlund barneskole. Det vises også til at Frydenlund opptaksområde på kort sikt vil ha behov for to paralleller mens i slutten av perioden blir elevtallet redusert. Vi kan ikke se noen dokumentasjon som viser at nedgangen i elevtallet rammer Frydenlund opptaksområde.

4. Kommentarer til pkt. 7.5.2 og 7.5.3 i dok II
I vurderingen av en èn-parallell skole på Frydenlund, mener vi at det må legges særlig vekt på muligheten for å planlegge for en fremtidig utvidelse, som nevnt i SWOT-analysen. Under det digitale folkemøtet om skolestruktur 22.09.20 ble det nevnt at ved tilflytting, og en evt. nedleggelse av private barneskoler i Narvik kommune, skulle det likevel være mulig å sikre skoleplass til de barna som hadde krav på dette. Det bemerkes her at for drastiske tiltak, eks. en storskole på Narvikhalvøya, er vanskelig å reversere og tilpasse et økende barnetall. Dette taler for en skole på Frydenlund. I fortsettelsen av dette, og med tanke på det fokus som Narvik kommune har når det gjelder tiltak ved tilflytting, er det sentralt å fortsatt gjøre sentrum attraktivt for barnefamilier. I områdene Frydenlund, Storåsen og Framnes bor det mange eldre, og eneboliger legges ut for salg.

I artikkel i Fremover datert 19. september 2020, med overskriften “Boligmarkedet for førstegangskjøpere i Narvik er blant de beste i landet”, får vi oppdatert informasjon tilknyttet boligmarkedet i Narvik. Dette sier noe om tilgangen til å anskaffe seg enebolig, da det er bygget flere leiligheter på Narvikhalvøya, og prisnivået er lavere i områder som Framnes, Storåsen og Frydenlund enn andre steder på Narvikhalvøya (herunder nyfeltet i Skistua). Artikkelforfatteren nevner her at:

“Det har vært bygd mye og bygges mange leiligheter i sentrum. Trenden med at folk vil bo i leiligheter gjør derfor at flere flytter fra eneboliger til leiligheter. Dermed frigjøres flere eneboliger. I tillegg bygges det nytt i fjellet. Dette er ikke boliger for førstegangskjøpere, men det gjør også at det er blitt frigjort en god del eneboliger i veletableret boligområder som barnefamilien i større grad har slått til på, forklarer Leiros”.

Boligprisene på Narvikhalvøya er svært gunstige også sett hen til Bodø og Tromsø sentrum. Det bør på bakgrunn i dette sterkt vurderes en toparallell skole på Frydenlund.

5. Avsluttende betraktninger
Med en èn- eller toparallell skole på Frydenlund, vil kommunen hensynta målet om å øke bolyst til kommunen, bygge opp under nærskoleprinsippet og gi kort skolevei. Kommunen vil videre gjøre det fortsatt attraktivt for småbarnsfamilier å bosette seg på Frydenlund-siden av E6 og er fremtidsrettet dersom den negative demografiske utviklingen ikke viser seg å bli som antatt i statistikken. Det siste skal de tiltak som nevnt tilknyttet bolyst bidra til. I forlengelsen av dette, ber vi om at det gjøres egne vurderinger tilknyttet størrelsene på klassene, dersom konklusjonen blir en ènparallell skole.


Det er barna våre dere skal ta en beslutning for - vi forstår at det er økonomiske utfordringer i kommunen, men vi vil påpeke at vi her snakker om barnas oppvekstvilkår og fremtid.


Med vennlig hilsen
Ina Bjarkøy Larssen
Nina Eriksson
Se øvrige navn vedlagt (en signatur per husstand)


Ina Bjarkøy Larssen og Nina Eriksson    Kontakt personen bak underskriftskampanjen