Helse Vest - fra unnskyldning til handling

Under finnes hele teksten for saksfremleggene. Ønsker du å støtte disse vedtakene, bes du om å signere oppropet. På forhånd takk for hjelpen!

___________________________________________________________________


Følgebrev til saksfremlegg til Helse Vests styremøte 19/6/2024.

I Helse Vests etiske retningslinjer del 1 punkt 3 heter det:

“Vi pliktar å melde frå til leiaren om forhold vi blir kjende med som kan påføre pasientar, medarbeidarar, verksemda eller omgivnadene tap eller skade, slik at det kan setjast i verk tiltak for å unngå eller avgrense tapet eller skaden.”

Helse Vest har ved inngåelsen av leieavtalen av kontorlokaler i K8 påført RHFet økonomisk merkostnad, svekket tillit og omdømmetap. Med dette foreslås tiltak som kan avgrense tap og skade.

__________________________________________________________________

Følgende skal benyttes som felles saksdokument for de tre sakene som foreslås. Det bes om at dette underlagsdokumentet sammen med de tre påfølgende vedtakssakene behandles av styret i Helse Vest ved styremøtet 19/06/24. Sakene bes satt opp som tre separate vedtakssaker som skal føres på sakslisten.

Det legges til grunn at det i Helse Vests vedtekter ikke angis begrensninger for hvem som kan fremme saker til styret. For å sikre at et størst mulig antall ansatte i kliniske stillinger har anledning til å delta på styremøtet, bes det om at sakene tidfestes i forkant av møtet.

Felles bakgrunnsinformasjon for sakene:

I april 2021 inngikk Helse Vest en avtale med Base Eiendom om leie av kontorlokaler i K8 med 15 års bindingstid, til en estimert total kostnad på nærmere 120.000.000. Det er en rekke utfordringer med denne avtalen, under inndelt i økonomiske, formelle og tillits- og legitimitetselementer.

A) Økonomisk kontekst

1) Innflytting i K8 har en kvadratmeterpris på 4000 NOK. I Eiendomsmegler 1 SR-Eiendoms rapport (2024) fremgår det at Helse Vest kunne fått kontorer både av «høy standard» og «normal standard» til en langt lavere pris per kvadratmeter hvis en valgte andre lokaler. Som eksempel nevnes lokaler på Forus til 900 NOK/m2/år og Stavanger sentrum til 1800NOK/m2/år.

Således anslås overforbruket til leie av lokaler å være mellom 2200NOK/m2/år og 3100NOK/m2/år. Over leiekontraktens 15 års løpetid utgjør dette et merforbruk på anslagsvis mellom 66 og 93 millioner kroner, det vil si mellom 4,4 millioner og 6,2 millioner årlig.

2) Leiekontrakten er inngått i en økonomisk kontekst som Helse Vest i økonomisk langtidsplan beskriver som “stramme”. Sykehusene sliter bl.a. med å få gjennomført radiologiske undersøkelser i tide, ventelistene er voksende og SUS (PH BURA) måtte i 2023 kutte budsjettet med 25 millioner kroner, med alvorlige konsekvenser for tilbudet for barn og unge. Dette er bare noen få av en rekke eksempler på økonomiske utfordringer i sykehusene.

B) Formelle aspekter

1)  Det finnes en rekke instrukser og anbefalinger hva gjelder leie i statlig sivil sektor, deriblant: “Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor”(1) og “Veileder for statlige virksomheter som leier i markedet”(2). I disse inngår en rekke anbefalinger om blant annet gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, gjennomføring og protokollføring av konkurranse. Det foreligger også maler for gjennomføring av prosessen inn mot inngåelse av leiekontrakt. Ingen av disse instruksene synes hensyntatt i prosessen, og tilgjengelige maler for gjennomføring er ikke benyttet frem mot leiekontrakten i K8.

Det er blant 18 mulige lokaler (fra Eiendomsmegler 1) kun innhentet tilbud fra to kontorlokaler i Stavanger sentrum. Forslagsstillerne er blitt nektet innsyn i det alternative tilbudet fra Olav Vs gate, slik at det er umulig å ettergå hvorvidt valget av K8 er en legitim avgjørelse. Det foreligger heller ingen protokoll over konkurransegrunnlaget.

2)  Helse Vest sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet 26/05/2021 vedrørende inngåelse av leiekontrakt i K8. I brevet heter det at:

“[...] Helse Vest har benyttet denne muligheten til å få en kontrakt på moderne og hensiktsmessige kontorlokaler i sentrum til en kostnad som er lavere enn det vi betaler i dagens lokaler på Forus. Informasjonen vi har fått fra Eiendomsmegler 1 tilsier at prisen vi har fått for de lokalene som ble valgt er svært god.”

Når lokalene i K8 er de dyreste kontorlokalene i Stavanger, har Helse Vest ved uaksomhet eller med forsett forledet Helse- og omsorgsdepartmentet om økonomiske forhold. Denne informasjonen har videre endt opp som svar fra

daværende statsråd i Stortingets spørretime. Stortinget har dermed også - ved uaktsomthet eller forsett fra Helse Vests side - blitt forledet i denne saken(3).

3)  Helse Vests etiske retningslinjer heter det:

“Vi avstår frå handlingar som klart kan svekkje tilliten til helsetenestene.”

Leiekontrakten i K8 i seg selv, prosessen i forkant, håndteringen av media både i 2021 og 2024, manglende deltakelse til invitert debatt og avslag på innsynsforespørsler er klart svekkende for tilliten til Helse Vest blant befolkningen generelt, og de ansatte i helseforetakene spesielt.

4)  Helse Vest har utarbeidet egne etiske retningslinjer for anskaffelser. Formålet med retningslinjene er blant annet å “skapa tillit til helseforetakas verksemd og medverke til å sikre omdømmet til verksemda”. Retningslinjene bygger videre på anskaffelsesloven §4 med prinsipper som blant annet konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det er vanskelig å se at leiekontrakten i K8 er i tråd med disse prinsippene.

5)  I rundskriv 19/3222-3 fra 2020 fra Kommunal- og moderniseringdepartementet (Vedlegg 2) heter det:

“Områdegjennomgang av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor viser at staten inngår leieavtaler over markedspris og med større arealbruk enn private.”

I rundskrivet heter det at statlige bedrifter skal benytte Statsbygg som rådgiver ved inngåelse av leiekontrakter hvor fremtidige leieforpliktelser overstiger 30 millioner kroner.

Helse Vest er et fullt ut statlig eid selskap, men et selvstendig rettssubjekt. Helse Vest har således ikke plikt til, men likefullt rett til å be Statsbygg om rådgivning hva gjelder leiekontrakter. Statsbygg har bistått andre statlig eide selskaper i liknende prosesser. Statsbygg ble aldri kontaktet av Helse Vest i forbindelse med inngåelsen av leiekontrakten. Helse Vest har i stedet benyttet et privat eiendomsmeglerfirma (Eiendomsmegler 1) som ikke har noe insentiv til å holde leiekostnadene nede.

C) Omdømme, legitimitet og troverdighet

Saken har også ringvirkninger som går utover de rent økonomiske og formelle:

1)  Helse Vest mister med denne saken enhver legitimitet i å be helseforetakene og andre underlagte enheter å spare eller utvise økonomisk nøkternhet, med mindre korrigerende tiltak settes i verk.

2)  Helse Vest har med denne leiekontrakten økt avstanden og kontrastene i arbeidsforhold mellom ansatte i RHFet og i sykehusene til et nivå hvor en ikke lenger kan sees som ett lag. I en situasjon hvor ekstern turnover og tap av kompetent personell fra sykehusene utløser til dels kritiske situasjoner, er det i RHFets interesse å redusere en slik diskrepans i arbeidsforhold, både i seg selv, men også av hensyn til omdømme.

___________________________________________________________________

Følgende er tre separate vedtakssaker

Sak 1: Korrigerende tiltak for overforbruk som følge av inngått kontrakt

Korrigerende tiltak for overforbruk. Som angitt i følgebrev medfører leiekontrakten til Helse Vest i K8 med bindingstid en merkostnad for Helse Vest på anslagsvis NOK 4.400.000 - 6.200.000 årlig over de neste 15 årene sammenliknet med kontorlokaler av normal standard.

For å gjenopprette tillit til Helse Vests evne til økonomisk styring og nøktern ressursbruk foreslås det at Helse Vest forplikter seg i budsjettarbeidet til å avsette NOK 5.000.000 fra administrasjonens driftsbudsjett årlig hvert år de neste 15 årene.

Midlene overføres uavkortet til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF etter fordelingsnøkkel og øremerkes direkte pasientrettet arbeid med ventelister og fristbrudd.

 

Sak 2: Økonomisk styring

Styret pålegger administrasjonen en grundig gjennomgang av administrasjonens driftsbudsjett med mål om å identifisere annet merforbruk, derunder muligheter for omorganisering, effektivisering eller andre innsparinger. Målet skal være minst 1% reduksjon i administrasjonens driftskostnader årlig.

Administrasjonen skal årlig, de neste 15 årene, fremlegge plan og resultater av disse tiltakene, inkludert detaljert driftsregnskap og driftsbudsjett for styret.

 

Sak 3: Forpliktelse til harmonisering

Som følge av den oppmerksomhet som har oppstått vedrørende administrasjonens arbeidsforhold vil det være viktig å gjenopprette tilliten blant medarbeidere til at det regionale foretaket er opptatt av gode og tilpassede arbeidsforhold for alle medarbeidere i regionen.

Styret i Helse Vest RHF bes derfor å fatte et prinsippvedtak på dette området:

  1. RepresentanterfraHelseVestsadministrasjonskalpersonliggjennomføre befaring ved sykehusene i regionen i løpet av inneværende år, med særlig fokus på kartlegging av etablerte og fremtidige kontorarbeidsplasser for personell i klinisk arbeid.

  2. StyretiHelseVestRHFskalaktivtsørgeforenharmoniseringav arbeidsforholdene mellom RHFet og sykehusene (HFene) med årlig rapportering på status og fremdrift i arbeidet. Som et absolutt minimum må fremtidige kontorarbeidsplasser følge arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften og Arbeidstilsynets forvaltningspraksis, uten at kompenserende tiltak skal være nødvendige.

 

Fotnoter:
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
2 https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veileder-statlige-virksomheter-som-leier-i-markedet
3 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sp orsmal/?qid=85143

 

Vennlig hilsen

Tilde Broch Østborg