VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET

VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har igjen gjort en helse-og miljørisikovurdering av en GMO-mais og har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifsert mais sammenlignet med konvensjonell mais.

Den genmodifiserte maisen NK603 x MON810 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU (Kommisjonsbeslutning 2007/701/EC). De innsatte genene i mais NK603 x MON810 gjør at den produserer proteinene CP4 EPSPS og Cry1Ab. CP4 EPSPS proteinet gir maisen økt toleranse overfor glyfosat-baserte ugressmidler, f.eks. Roundup. 

 

VI GODTAR IKKE KONKLUSJONENE TIL VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET OG

MENER DE ER BASERT PÅ ENSIDIGE RETNINGSLINJER

Mattilsynet og Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) baserer seg på EFSAs retningslinjer for GMO og har godkjent flere GMO-er som ledd i foreløpige vurderinger.  VI mener at retningslinjene er egnet til å skape utrygghet hos vanlige forbrukere i stedet for trygghet – og mener dette på basis av skarp kritikk fra både presse og vitenskapelig hold, slik den kommer fram gjennom blant annet lenkene nedenfor.

 

VI KREVER DERFOR EN UAVHENGIG GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET.

 

Gjennomgangen må sees i sammenheng med at genmodifisert mat og fôr (GMO) har vært i kommersiell bruk i 20 år, uten å ha vist merverdi i forhold til konvensjonell og økologisk mat og fôr. Mangel på risiko er heller ikke blitt påvist – en gjennomgang må derfor ta i betraktning helsestatistisk materiale i de landene som har hatt mest dyrkong eller størst konsum av GMO. For oss virker det svært urimelig at GMO skal vurderes på mulig bekostning av vanlig mat, på bakgrunn av svikt i sikkerhetsvurderinger og uavklart helserisiko. Vi krever en streng tolkning av Genteknologiloven når det gjelder GMO, minst på linje med hva de forskjellige partiene uttalte før valget 2013, og på linje med de siste regjeringenes opprettholdelse av et nei til GMO.

 

Engasjerte forbrukere i Norge krever reell mattrygghet, upåvirket av GMO-industriens ønsketenkning.

 

Dette brevet sendes til

Landbruks- og matdepartementet,

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet,

Utenriksdepartementet,

Nettverk for GMO-fri mat og fôr i Norge,

med kopier til presse og utvalgte grupper på Facebook

 

Med vennlig hilsen initiativtagerne

Inge Ås og Finn Kolberg

 

 

BAKGRUNN

 

 1. Genteknologilovens krav om at GMO-bruk «skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger.»
 2. Grunnloven, §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»
 3. Regjeringens standpunkt om forbud mot bruk av genetikk (GMO) i norsk matproduksjon,
 4. Partienes– bortsett fra Høyres – klare holdning før valget 2013,
 5. GMO Myths and Truths Report, andre utgave, med konklusjonen «GM foods neither safe nor needed». Sikkerhetsreguleringen – eller mangelen på sådan – diskuteres på ss. 56-127. EFSA får spesiell omtale bl.a. på ss. 66-82.
 6. Mattrygghet omtalt på forbrukervennlig vis i Nordlys 6/1-2009,
 7. Artikkel i Nationen 2/7-2014, av Anne I. Myhr fra GenØk senter for biosikkerhet, der behovet for mer forskning på GMO blir understreket, spesielt når det gjelder tillit, sikkerhet og relevanse,
 8. Boken BIOSAFETY FIRST med Lim Li Ching og Terje Traavik som redaktører,
 9. Dokumenter om EFSAs «uavhengighet»,
 10. EFSA under criticism by EU Court of Auditors - “Management of conflict of interest situations is not adequate”,
 11. «Secret safety studies undermine EFSA's transparency claims»,
 12. «Unhappy meal. The European Food Safety Authority's independence problem»,
 13. Ralph Nader (Foreword), Sheldon Krimsky (Editor), Jeremy Gruber (Editor) – The GMO Deception: What You Need to Know About the Food, Corporations, and Government Agencies Putting Our Families and Our Environment at Risk,
 14. «Altered Genes, Twisted Truth», en forbrukeradvokats beskrivelse av det politiske og industrielle presset for kommersialisering av GMO, på bekostning av vitenskap og sikkerhet,
 15. Artikkel i Aftenposten 12/8-2014, av Anne I. Myhr og Lise Nordgaard, GenØk Senter for biosikkerhet, Sissel Rogne, Bioteknologirådet og Ørjan Olsvik, Universitetet i Tromsø,
 16. Artikkel i Atenposten 1/9-2014, «Vi vil ha frihet till å velge»,undertegnet av Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet, Örjan Brinkman, ordförande, Sveriges Konsumenter, Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Ellie Cijvat, ordförande, Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, Truls Gulowsen og Annika Jacobson, leder, Greenpeace Norge og Greenpeace Sverige, Ole Petter Bernhus, daglig leder, Debio, Regine Andersen, daglig leder, Oikos - Økologisk Norge, Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna
 17. Artikkel i Aftenposten 12/9-2014, «Fem myter om genmodifisert mat» med professor Sissel Rogne, http://www.aftenposten.no/viten/5myter/Fem-myter-om-genmodifisert-mat-7702894.html
 18. «Genetic engineering is based on dramatically incomplete knowledge»,
 19. Universitet i Århus: «Grise og andre husdyr kan blive syge af at spise genmodificeret soja behandlet med Roundup»,
 20. «Cancer deaths double in Argentina's GMO agribusiness areas», http://www.theecologist.org/News/news_round_up/2525411/cancer_deaths_double_in_argentinas_gmo_agribusiness_areas.html
 21. Ingen konsensus om GMO som trygg, selv etter 20 år, http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/gmo_consensus.pdf#_ga=1.246795396.1460330640.1405068201

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Finn Kolberg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...