Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Justisforalle.jpgStortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105.

Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf.

Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdragsgivere og velgere.

Et slikt straffefritak øker avstand mellom folk og folkevalgte, og den gjensidige forakt mellom partene.

§ 105. Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.


Frode Larsen, Styrk Heimevernet!    Kontakt personen bak underskriftskampanjen