Klage til Osloskolen om inneklima på Bjørndal Barneskole

Elever og lærere på Bjørndal skole opplever å måtte arbeide i alt for dårlige forhold som påvirker helse og lærdom for Barn og voksne.

Dårlig luftsirkulering i gamle klasserom som blant annet medfører til mye sykdom, hodepine, astma. Dette skaper dårlige læreforhold for barna og lærere.

Klagen rundt dette ble meldt ved skolestart August/september 2022 og vi har ennå ikke hørt noe tilbake fra Kommunen som ansvarerer for byggene.

Vi foreldre vil se at Oslo Bygg eller den ansvarlige for skolebyggene i oslo kommune tar ansvar og utbedrer dagens luftkvalitet på Bjørndal Skole, som det er idag oppleves det mye sykdom, hodepine, astma og andre luftveisproblemer hos flere elever og lærere.

 

Utdanning og Forskningsdepartemenet nevner i dokument for "Rettigheter og plikter i den
offentlige grunnskolen"at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. (ref: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/bro/2003/0008/ddd/pdfv/195312-brosj_rettigheter.pdf )

"Skolen skal utformes og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes
trygghet, helse, trivsel og læring. Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for
å utvikle et godt læringsmiljø der den enkelte elev kan oppleve trygghet og
sosial tilhørighet. Elevene skal delta i planleggingen og gjennomføringen av
dette systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen."

Her fremhever vi helse og læring, som nå står i fare for å påvirke våre barn og lærere på Bjørndal Skole. 

Tiltak bør forbedres snarest!

 

Foreldre Bjørndal Skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreldre Bjørndal Skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...