Bevar strandsonen i Hurum!

Bevar strandsonen i Hurum!

I forslaget til ny kommeuneplan for Hurum foreslår formannskapet å endre definisjonen av hva som skal gjelde for strandsone i Hurum fra et belte på 100m til et belte på 50m langs kysten. I de generelle bestemmelsene foreslår de også å snevre inn strandsonen ytterligere, ved å tillate bygging inntil 30m fra stranda i områder som fra før er regulert til bolig- eller fritidsbebybyggelse. Dette er greit nok i tettbygde strøk, men er også ment å gjelde utenfor tettstedene.

Plandokumentene kan leses her: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_0628/gl_planarkiv.aspx?knr=0628&planid=1010-F

Disse forslagene er stikk i strid med hensikten bak de statlige retningslinjene for forvaltning av strandsonen. Formålet med disse retningslinjene er "å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen", at "det skal tas særlig hensyn til natur- kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser", og at "naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til det beste for befolkningen i dag og i fremtiden."

De statlige retningslinjene for forvaltning av strandsonen kan leses her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-strandsonen.html?id=636763

Rundt 90% av 100-metersbeltet langs sjøen i Hurum er allerede bebygd, ifølge kommunens egne tall. Med sin sentrale beliggenhet midt i Oslofjorden er Hurumkysten et viktig frilufts- og rekreasjonsområde for svært mange mennesker, i den delen av landet vårt hvor befolkningspresset er størst. Et best mulig vern av strandsonen her er ikke bare av lokal, men også av nasjonal betydning!

Dersom formannskapets forslag blir vedtatt vil det føre til:

  • At det åpnes for mer bygging i strandsonen i Hurum, særlig hyttebygging.
  • At allmennhetens tilgang til strandsonen svekkes.
  • At en konsekvens på sikt kan bli en økt grad av privatisering i strandsonen.

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken erfarer at det er et stort engasjement blant Hurums innbyggere for å beholde dagens strandsoneavgrensing, som ivaretar allmennhetens interesser på en god måte. Vi oppretter derfor denne underskriftskampanjen for å gi folk mulighet til å vise politikerne at de ønsker å bevare strandsonen i Hurum slik den er avgrensa i dagens kommuneplan, og at de er i mot formannskapets forslag som innebærer en sterk svekkelse av vernet av strandsonen.

Bevar strandsonen i Hurum for allmennheten og framtidige generasjoner!

 

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

 


Naturvernforbundet i Hurum og Røyken    Kontakt personen bak underskriftskampanjen